Sun Home

Динамика иммуноглобулинов, иммуноактивных аминокислот и глютации у субъектов с экоморфологическими изменениями щитовидной железы в период после COVID-19.

Dinamica imunoglobulinelor, aminoacizilor imunoactivi și a glutationului la subiecții cu schimbări eco-morfologice ale glandei tiroide în perioada post-COVID-19.

Dynamics of immunoglobulins, immunoactive amino acids, and glutathione in subjects with eco-morphological changes of the thyroid gland in the post-COVID-19 period.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.06

Авторы:

CEBOTARI ANGHELA

Резюме:

În articol sunt descrise modificările conţinutului aminoacizilor imunoactivi, glutationului și imunoglobulinelorla subiecții cu schimbări eco-morfologice ale glandei tiroide în perioada post-COVID-19.Imunoglobulinele la subiecții cu schimbări eco-morfologice ale glandei tiroide în perioada post-COVID-19 au avut o dinamică progresivă în dependență de etapele de studiu. Atât indicii aminoacizilor imunoactivi studiați, cât și glutationul la subiecții în perioada post-COVID-19 au sporit veridic la 6 luni și la 12 luni, comparativ cu prima lună. Cuvinte cheie: imunoglobuline, aminoacizi imunoactivi, glutation, glandă tiroidă, COVID19.

This article describes the changes in the content of immunoactive amino acids, glutathione, and immunoglobulins in subjects with echo-morphological changes of the thyroid gland in the post-COVID-19 period. Immunoglobulins at subjects with echomorphological changes of the thyroid gland in the post-COVID-19 period had progressive dynamics depending on the study stages. Both the indices of immunoactive amino acids studied and glutathione at subjects in the post-COVID-19 period increased significantly at six months and 12 months, compared with the first month.

В статье описаны изменения содержания иммуноактивных аминокислот, глутатиона и иммуноглобулинов у лиц с эхоморфологическими изменениями щитовидной железы в пост-COVID-19 периоде. Иммуноглобулины у лиц с эхоморфологическими изменениями щитовидной железы в пост-COVID-19 периоде имели прогрессивную динамику в зависимости от этапов исследования. И индексы изученных иммуноактивных аминокислот, и глутатион у субъектов в период после COVID-19 значительно увеличились через 6 месяцев и 12 месяцев по сравнению с первым месяцем


Cuvinte-cheie:

Imunoglobuline, aminoacizi imunoactivi, glutation, glandă tiroidă, COVID19., immunoglobulins, immunoactive amino acids, glutathione, thyroid gland, COVID-19, иммуноглобулины, иммуноактивные аминокислоты, глутатион, щитовидная железа, COVID-19

Сферы:

Biologie

Номер:

1 (343)

Год:

2021

Скачать

Download PDF (0.34 MB)

Текущие издание

journal