Sun Home

Комбинирование соматосенсорной стимуляции и диеты со сниженным гликемическим индексом в профилактике и коррекции ожирения.

Combination of somatosensory stimulation and diet with a reduced glycemic index in preventing and correcting of obesity.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.04

Autori:

BACIU ANATOLIE, LISTOPADOVA LIUDMILA, FEDAŞ VASILE

Rezumat:

Pentru a preveni și a corecta acumulare a excesului de masă grasă, în special a țesutului adipos visceral, a fost utilizată o combinație de stimulare somatosenzorială sub formă de masaj reflex cu utilizarea unei diete cu un indice glicemic redus. Au fost relevate modificări ale parametrilor antropometrici, ale profilului lipidic, precum și creșterea coeficientului aterogen în funcție de indicele de masă corporală. Organizarea și implementarea unui program preventiv și de îmbunătățire a sănătății bazat pe o combinație de stimulare somatosenzorială și o dietă cu un indice glicemic redus permite corectarea profilului lipidic, reducând severitatea acumulării de masă grasă viscerală.

To prevent and correct the accumulation of excess fat mass, especially visceral adipose tissue, a combination of somatosensory stimulation in the form of reflex massage with the use of a diet with a low glycemic index was used. Changes in anthropometric parameters, lipid profile, and increase in atherogenic coefficient depending on body mass index were revealed. The organization and implementation of a preventive and health improvement program based on a combination of somatosensory stimulation and a diet with a low glycemic index allows the correction of the lipid profile, reducing the severity of visceral fat accumulation.

Для предотвращения и коррекции накопления избыточной жировой массы, особенно висцеральной жировой ткани, использовалось сочетание соматосенсорной стимуляции в виде рефлекторного массажа с применением диеты с низким гликемическим индексом. Выявлены изменения антропометрических показателей, липидного профиля и увеличение коэффициента атерогенности в зависимости от индекса массы тела. Организация и реализация программы профилактики и оздоровления, основанной на сочетании соматосенсорной стимуляции и диеты с низким гликемическим индексом, позволяет корректировать липидный профиль, снижая выраженность накопления висцерального жира.


Cuvinte-cheie:

stimulare somatosenzorială, indice glicemic redus, țesutului adipos visceral, profilul lipidic, somatosensory stimulation, low glycemic index, visceral adipose tissue, Lipid profile, соматосенсорная стимуляция, низкий гликемический индекс, висцеральная жировая ткань, липидный профиль

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.28 MB)

Ediţia curentă

journal