Sun Home

Патогенез сахарного диабета и обмен аминокислот у больных COVID-19.

Patogeneza diabetului zaharat și metabolismul aminoacizilor la pacienții cu COVID-19.

Pathogenesis of diabetes and amino acid metabolism in patients with COVID-19.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.01

Autori:

MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR, GARAEVA SVETLANA, LEORDA ANA, POSTOLATI GALINA

Rezumat:

Diabetul zaharat se distinge printre patologiile care agravează cursul infecției cu coronavirus și care provoacă cele mai severe complicații. Indiferent de pandemie, diabetul zaharat este o boală cronică gravă, iar riscul de deces la pacienții spitalizați cu COVID-19 și concomitent cu diabet zaharat de tip 1 este de aproape trei ori mai mare decât la pacienții fără diabet. În articol sunt puse în discuție posibilele mecanisme de implicare a aminoacizilor liberi la patogeneza dezvoltării coronavirusului pe fondul diabetului zaharat. Este important să fie monitorizată starea metabolismului proteic în COVID-19 cu diferite grade de severitate, pe termen de șase luni de la dispariția simptomelor sale clinice.

Among the pathologies that aggravate the course of coronavirus infection and give the most severe complications, diabetes mellitus is distinguished. Regardless of the pandemic, diabetes mellitus is a serious chronic disease, and the risk of death in hospitalized patients with COVID-19 and concomitant type 1 diabetes mellitus is almost three times higher than in patients without diabetes. The article discusses the possible mechanisms of the participation of free amino acids in the pathogenesis of the development of coronavirus against the background of diabetes mellitus. It seems important to monitor the state of protein metabolism, with varying degrees of severity of COVID-19, within six months after the disappearance of its clinical signs.

Среди патологий, которые отягощают течение коронавирусной инфекции и дают самые тяжелые осложнения, выделяют сахарный диабет. Независимо от пандемии сахарный диабет - тяжелое хроническое заболевание, а риск смерти у госпитализированных с COVID-19 и сопутствующим сахарным диабетом 1 типа почти втрое выше по сравнению с пациентами без диабета. В статье рассматриваются возможные механизмы участия свободных аминокислот в патогенезе развития коронавируса на фоне сахарного диабета. Представляется важным мониторинг состояния белкового обмена, при разной степени тяжести протекания COVID-19, в течение полугода после исчезновения его клинических признаков.


Cuvinte-cheie:

rezistenţă la insulină, coronavirus SARS-CoV-2, enzimă de conversie a angiotensinei, aminoacizi liberi, glutation, carnozină, insulin resistance, SARS-CoV-2 coronavirus, angiotensin-converting enzyme, free amino acids, glutathione, carnosine, инсулинорезистентность, коронавирус SARS-CoV-2, ангиотензинпревращающий фермент, свободные аминокислоты, глутатион, карнозин

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.27 MB)

Ediţia curentă

journal