Sun Home

Установка биологической очистки сточных вод «Glorinengineering S.R.L.» городской экосистемы Бэлць и её влияние на окружающую среду.

Staţia de epurare biologică a apei reziduale SRL ,,Glorin-Inginering” din ecosistemul urban Bălţi și impactul acesteea asupra mediului.

The biological wastewater treatment plant “Glorin-Engineering S.R.L.” in the Bălţ urban ecosystem and its impact on the environment.

Autori:

BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, PORTARESCU ANASTASIA

Rezumat:

A fost stabilită dinamica procesului de epurare a apelor reziduale la Stația de epurare biologică (SEB) SRL ,,Glorin-Inginering” Bălţi în perioada 2015-2019. Rezultatele demonstrează că în a. 2011-2018, a fost depășită norma după conținutul ionilor de amoniu, materii în suspensii și CBO5 (HG 950 din 25.11.13) până la 13.06.2018. Investigațiile de laborator indică o poluare în secțiunea aval SEB, față de amonte după materii în suspensii, conținutul ionilor de amoniu și CBO5. Consumul biologic de oxigen în amonte de SEB constituie 5,71 mg/dm3, în aval 7,52 mg/dm3 ca rezultat al influenței stației. Cu toate că ecosistemul urban Bălți și cele studiate anterior, Telenești, Orhei și Chișinău dispun de SEB, din cauza gradului de epurare necorespunzător a apelor reziduale are loc o poluare majoră a apelor de suprafață. O sursă de poluare a mediului din ecosistemul urban Bălți o constituie și depozitul de nămol de la SEB SRL ,,Glorin-Inginering”. Analizele probelor de ape reziduale epurate la SEB Bălți în a. 2020 au demonstrat, că nu au loc depășiri a normelor atribuite acestei stații de epurare pentru nici un component.

The dynamics of the wastewater treatment process at the Biological Wastewater Treatment Plant (BWTP) “Glorin-Inginering S.R.L.” in Balti was studied in 2015-2019. The results showed that in 2011–2018 (till 13.06.2018), the norm values were exceeded for the content of ammonium ions, suspended solids and BOD5 (GD 950 of 25.11.13). Laboratory investigations detected higher pollution by the suspended matter, ammonium ions and BOD5in the downstream BWTP section as compared to the upstream one. The biological oxygen consumption before BWTPwas 5.71 mg/dm3, and 7.52 mg/dm3 after, and that was caused by the station. Despite the fact that the Balti urban ecosystem and the ones previously studied in Telenesti, Orhei and Chisinau have BWTP, their inefficiency of the latter leads to considerable pollution of the surface water. An additional sourceof the environmental pollution in the Balti urban ecosystem is the sludge deposit from BWTP “Glorin-Inginering S.R.L.”. The 2020 analyses of the wastewater samples treated at BWTP in Bălți did not detect any norm violations for for any component. 8 references, 3 figures, 2 tables.

Установлена динамика процесса очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях (БОС) «Glorin-Inginering S.R.L.» г. Бельцы в период 2015-2019 гг. Результаты показали, что в 2011–2018 гг. (вплоть до 13.06.2018) были превышены нормы по содержанию ионов аммония, взвешенных веществ и БПК5 (ПП-950 от 25.11.13). Лабораторные исследования указали на загрязнение участка БОС (ниже по течению по сравнению с верхним по течению участком) взвешенными веществами, содержанием ионов аммония и БПК5. Биологическое потребление кислорода перед БОС составляло 5,71 мг/дм3, а ниже по течению – 7,52 мг/дм3, что является результатом воздействия очистных сооружений. Несмотря на то, что городские экосистемы Бельц и ранее изученные экосистемы городов Теленешть, Орхей и Кишинэу имеют БОС, недостаточная степень очистки сточных вод на них приводит к значительному загрязнению поверхностных вод. Источником загрязнения окружающей среды городской экосистемы Бельц является также место складирования ила БОС SRL «Glorin-Inginering S.R.L.» Бельцы. Анализ проб очищенных сточных вод на БОС Бельц 2020 года показал, что никаких превышений установленных норм ни по одному из компонентов не было. Библ. – 28, рис. – 1, табл. – 2.

Установлена динамика процесса очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях (БОС) «Glorin-Inginering S.R.L.» г. Бельцы в период 2015-2019 гг. Результаты показали, что в 2011–2018 гг. (вплоть до 13.06.2018) были превышены нормы по содержанию ионов аммония, взвешенных веществ и БПК5 (ПП-950 от 25.11.13). Лабораторные исследования указали на загрязнение участка БОС (ниже по течению по сравнению с верхним по течению участком) взвешенными веществами, содержанием ионов аммония и БПК5. Биологическое потребление кислорода перед БОС составляло 5,71 мг/дм3, а ниже по течению – 7,52 мг/дм3, что является результатом воздействия очистных сооружений. Несмотря на то, что городские экосистемы Бельц и ранее изученные экосистемы городов Теленешть, Орхей и Кишинэу имеют БОС, недостаточная степень очистки сточных вод на них приводит к значительному загрязнению поверхностных вод. Источником загрязнения окружающей среды городской экосистемы Бельц является также место складирования ила БОС SRL «Glorin-Inginering S.R.L.» Бельцы. Анализ проб очищенных сточных вод на БОС Бельц 2020 года показал, что никаких превышений установленных норм ни по одному из компонентов не было. Библ. – 28, рис. – 1, табл. – 2.


Cuvinte-cheie:

ecosisteme urbane, ape reziduale, impact asupra mediului, depozit de nămol, sursă de poluare, efect de seră, urban ecosystems, wastewater, environmental impact, sludge storage, pollution sources, городские экосистемы, сточные воды, воздействие на окружающую среду, хранилище ила, источник загрязнения, парниковый эффект

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (1.04 MB)

Ediţia curentă

journal