Sun Home

Влияние наночастиц оксида цинка на физико-химические и каталитические свойства внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15.

The effect of zinc oxide nanoparticles on the physicochemical and catalytic properties of the extracellular proteases of the micromycete Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15.

Authors:

CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, CLAPCO STELIANA, DVORNINA ELENA, LABLIUC SVETLANA

Abstract:

În scopul de a releva influenţa nanomaterialelor asupra particularităţilor proteazelor extracelulare sintetizate de micromiceta Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15, au fost efectuate cercetări comparative a proprietăţilor fizico-chimice şi catalitice a complexului de enzime proteolitice extracelulare obţinute prin cultivarea tulpinii producătoare în condiţii clasice şi dirijată, cu utilizarea nanoparticulelor de ZnO. A fost stabilită eficienţa utilizării nano-oxidului de zinc în tehnologia de cultivare a micromicetei T. koningii şi obţinerea unui nou preparat enzimatic proteolitic cu particularităţi biotehnologice performante care poate fi utilizat pentru soluţionarea unui şir de probleme practice asociate cu hidroliza compuşilor proteici cu masă moleculară mare. Conform r ezultatelor cercetării, nanoparticolele de ZnO are cel mai mare efect asupra ameliorării proprietăţilor catalitice ale proteazelor extracelulare sintetizate de producător, asigurând o creştere a activităţii proteazelor acide cu 19%-23,5% şi a proteazelor alcaline cu 14,3% -17,5%. Activitatea proteazelor neutre sub influenţa nanoparticulelor de zinc a sporit dublu. S-a constatat stabilitatea efectului nanoparticulelor, acesta menţinându-se în timpul procesării tehnologice a lichidului cultural, precipitarea şi izolarea enzimelor, precum şi atunci când preparatele enzimatice sunt expuse la valori extrem de acide ale pH-ului (2.22.0) şi la temperaturi înalte.

To identify the influence of nanomaterials on the properties of the extracellular proteases synthesized by micromycete Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15, a comparative study of the physicochemical and catalytic properties of the proteolytic enzymatic preparations obtained by cultivating the producer strain under the classical conditions and with using ZnO nanoparticles was carried out. The nano-sized zinc oxide was found to be effective in the technology of T. koningii cultivation and in obtaining new enzyme preparations of extracellular proteases with high biotechnological parameters, which can solve a number of practical issues associated with hydrolysis of protein compounds of a high molecular weight. It was found that the nano-sized zinc oxideenhanced the catalytic properties of the extracellular proteases: the activity of the acid and alkaline proteases was increased by 19-23.5% and 14.3-17.5% respectively, and the activity of the neutral proteases was doubled. The effect of the nanoparticles was stable during the technological processing of the culture filtrate, the precipitation and isolation of the enzymes, as well as when the enzyme preparations were exposed to extremely acidic pH values (2.2-2.0) and to high temperatures. 26 References, 4 Figures.

В целях выявления влияния наноматериалов на свойства внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15, в данной работе проводили сравнительное изучение физико-химических и каталитических свойств комплексов внеклеточных ферментов протеолитического действия, полученных при культивировании штамма продуцента в классических условиях и с использованием наночастиц ZnO. Была установлена эффективность использования нано-оксида цинка в технологии культивирования микромицета T. koningii и получения нового ферментного препарата внеклеточных протеаз, обладающего высокими биотехнологическими показателями, который может быть использован для решения целого ряда практических задач, связанных с гидролизом высокомолекулярных белковых соединений. Согласно полученным результатам, наибольшее воздействие нано-оксид ZnO оказывает на усиление каталитических свойств внеклеточных протеаз, синтезируемых продуцентом, обеспечивая увеличение активности кислых протеаз на 19%–23,5%, щелочных протеаз на 14,3%–17,5% и нейтральных протеаз в 2 раза. Эффект от воздействия наночастиц является стабильным, сохраняющимся при всех технологических этапах обработки культуральной жидкости, осаждении и выделении ферментов, а также при воздействии на ферментный препарат экстремально кислых значений рН (2,2-2,0) и высоких температур. Библ. – 26, рис. – 4.


Cuvinte-cheie:

micromicete, Trichoderma koningii, proteaze, nanoparticule, preparate enzimatice, particularităţi fizico-chimice şi catalitice, Micromycetes, Trichoderma koningii, proteases, nanoparticles, enzymatic preparations, physicochemical and catalytic peculiarities, микромицеты, Trichoderma koningii, протеазы, наночастицы, ферментные препараты, физико-химические и каталитические свойства

Domains:

Biologie

Number:

3 (342)

Year:

2020

Download

Download PDF (0.72 MB)

Сurrent edition

journal