Sun Home

Исследование влияния наночастиц в среде культивирования на жизнеспособность микромицетов после лиофилизации

Studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în mediul de cultură asupra viabilității micromicetelor după liofilizare.

The influence of nanoparticles added to the cultivation media on the viability of micromycetes after lyophilization.

Autori:

SÎRBU TAMARA, TIMUȘ ION, MOLDOVAN CRISTINA, ŢURCAN OLGA, GORINCIOI VIORINA

Rezumat:

Unul din factorii ce influențează viabilitatea micromicetelor după liofilizare și depozitare îndelungată este mediul de cultură utilizat înainte de liofilizare. În prezent pentru stimularea creșterii și a proprietăților biosintetice a microorganismelor sunt folosite cu succes nanoparticulele. Rezultatele obținute în acest studiu au demonstrat că, NP de Fe2CuO4, și NP Fe2ZnO4 suplimentate în mediul de cultivare a micromicetelor, care ulterior au fost liofilizate, au influențat nesemnificativ vialilitatea tulpinilor după liofilizare și depozitare. La unele tulpini s-a înregistrat o stimulare (mai semificativ în variantele cu NP de Fe2CuO4), iar la altele o diminuare a viabilității după liofilizare. Viabilitatea tulpinilor studiate după liofilizare, cât și după 1 an de depozitare în stare liofilizată variază în limitele ± 2-3%, comparativ cu varianta martor.

One of the factors influencing the viability of micromycetes after lyophilization and longterm storage is the cultivation medium used before lyophilization. Currently, nanoparticles are successfully used in stimulation of the growth and biosynthetic properties of microorganisms. The results obtained in this study showed that the nanoparticles of Fe2CuO4 and Fe2ZnO4 when supplemented to the cultivation media of micromycetesbefore lyophilization had an insignificant influence on the viability of the strains after lyophilization and storage. Some strains were stimulated (especially in the variants with the Fe2CuO4 nanoparticles), while others inhibited. The strain viability immediately after lyophilization, as well as after a year storage in the lyophilized state varied within ± 2-3% as compared to the control variant. 30 references, 4 figures.

Одним из факторов, влияющих на жизнеспособность микромицетов после лиофилизации и длительного хранения, является среда культивирования, используемая до лиофилизации. В настоящее время наночастицы успешно используются для стимуляции роста и биосинтетических свойств микроорганизмов. Результаты, полученные в данном исследовании, показали, что наночастицы Fe2CuO4, и Fe2ZnO4, добавленные в среду культивирования микромицетов (которые впоследствии были лиофилизированы), оказали незначительное влияние на жизнеспособность штаммов после лиофилизации и хранения. У одних штаммов наблюдалась стимуляция (более значимая в вариантах с Fe2CuO4), а у других - снижение жизнеспособности после лиофилизации. Жизнеспособность исследованных штаммов после лиофилизации, а также после 1 года хранения в лиофилизированном состоянии, колеблется в пределах ± 2-3% по сравнению с контрольным вариантом. Библ. – 30, рис. – 4.


Cuvinte-cheie:

micromicete, mediul de cultivare, nanoparticule, liofilizare, viabilitatea culturilor, Depozitare, Micromycetes, culture medium, nanoparticles, lyophilization, micromycete viability, Storage, микромицеты, питательная среда, наночастицы, лиофилизация, жизнеспособность микромицетов, хранение

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.82 MB)

Ediţia curentă

journal