Sun Home

Содержание хлорорганических пестицидов в Abramis Brama L. (Cyprinidae) из реки Днсетр.

Conținutul unor pesticide organoclorurate în Abramis Brama L. (Cyprinidae) din Fluviul Nistru.

Content of some organochlorine pesticides in Abramis Brama L. (Cyprinidae) from the Dniester River.

Autori:

IVANOVA ANASTASIA

Rezumat:

Lucrarea include rezultatele cercetării conținutului de pesticide organoclorurate în probele de plătică (Abramis brama Linnaeus, 1758) din fluviul Nistru. Compușii dicloro-difeniltricloroetanului (DDT) și compușii lui de transformare DDE și DDD au fost depistați în 94 % de probe analizate. Valorile medii ale concentrațiilor ΣDDT în mușchii corpului, gonade și ficat au constituit 21±4.4, respectiv, 30±7.2 și 26±5.8 ng/g de masă umedă. Compușii hexaclorociclohexanului (HCH) au fost depistați în 70 % de probe analizate, valorile medii ale concentrațiilor ΣHCH în mușchi, gonade și ficat constituind 2.1±0.82, 5.0±1.1 și 3.9±0.93 ng/g de masă umedă, corespunzător. Conținutul mai înalt al pesticidelor organoclorurateîn gonade și ficat se explică prin proprietățile lipofile ale compușilor organici persistenți, care determină acumularea lor în țesuturile cu un conținut sporit de lipide.

The paper includes results of the research on the content of organochlorine pesticides in samples of Common Bream(Abramis brama Linnaeus, 1758) from the Dniester River. Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) and its transformation products - DDE and DDD were detected in 94% of the analyzed samples and the mean values of ΣDDT in muscles, gonads and liver were 21±4.4, 30±7.2 and 26±5.8 ng/g w.w., respectively. Hexachlorocyclohexane (HCH) compounds were detected in 70% of the analyzed samples, the mean values of ΣHCH in muscle, gonads and liver were 2.1±0.82, 5.0±1.1 and 3.9±0.93 ng/g w.w., respectively. The higher content of organochlorine pesticides was found in the gonads and liver of Abramis brama, which is explained by the lipophilic properties of persistent organic compounds and, as consequence, by their accumulation in tissues with a higher lipid content. 20 references, 4 figures. Key words: persistent organic

В статье представлены результаты исследования содержания хлорорганических пестицидов в пробах леща (Abramis brama Linnaeus, 1758) из реки Днестр. Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и продукты его трансформации - ДДЭ и ДДД были обнаружены в 94% проанализированных проб, средние значения ΣДДТ в мышцах, гонадах и печени составили 21±4.4, 30±7.2 и 26±5.8 нг/г сырого веса, соответственно. Соединения гексахлорциклогексана (ГХГ) были обнаружены в 70% проанализированных проб, средние значения ΣГХГ в мышцах, гонадах и печени составили 2.1±0.82, 5.0±1.1 и 3.9±0.93 нг/г сырого веса, соответственно. Более высокое содержание хлорорганических пестицидов было обнаружено в гонадах и печени Abramis brama, что объясняется липофильными свойствами стойких органических соединенийи, как следствие, их накопления в тканях с более высоким содержанием липидов. Библ. – 20, рис. – 4.


Cuvinte-cheie:

poluanți organici persistenți, fluviul Nistru, Abramis brama Linnaeus, 1758, persistent organic pollutants, Dniester River, Abramis brama Linnaeus, 1758, стойкие органические загрязнители, река Днестр, Abramis brama Linnaeus, 1758

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.96 MB)

Ediţia curentă

journal