Sun Home

Речной бактериопланктон как индикатор экологического состояния реки Днестр

Riverine bacterioplankton as an indicator of the Dniester river ecological state.

Autori:

JURMINSCAIA OLGA, ŞUBERNEŢKII IGOR, NEGRU MARIA, BAGRIN NINA

Rezumat:

Articolul prezintă rezultatele cercetării bacterioplanctonului efectuate în anii 2018-2020. Probele microbiologice au fost colectate la 11 stații de monitorizare a fluviului Nistru pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost analizați parametrii calitativi și cantitativi ai bacterioplanctonului prin prisma rețelei trofice planctonice. Dinamica sezonieră a abundenței comunităților bacteriene este prezentată în paralel cu dinamica unor parametri hidrochimici: temperatura apei, conținutul oxigenului dizolvat și consumul biochimic de oxigen (CBO5). Dinamica spațială a microorganismelor saprofite pe profilul longitudinal al Nistrului a fost analizată prin valorile-limită ale claselor de calitate a apei pentru indicatorul Nsapr (numărul microorganismelor saprofite).

The article presents the results of the bacterioplankton research carried out in 2018-2020. Microbiological samples were collected at 11 monitoring stations located in the Moldovan sector of the Dniester River, including the Dubossary Reservoir. An attempt was made to analyze the quantitative parameters of bacterioplankton from the plankton food network point of view. The seasonal dynamics of the abundance of bacterial communities is presented simultaneously with the dynamics of hydrochemical parameters such as water temperature, saturation of dissolved oxygen and biochemical oxygen demand (BOD5). The spatial dynamics of the saprophytic microorganisms in the longitudinal profile of the Dniester River was analyzed by the limit values of the water quality classes for the Nsapr indicator. 17 references, 9 figures, 3 table.

В статье представлены результаты исследований бактериопланктона, проведённых в 2018–2020 гг. Микробиологические пробы отбирали на 11 станциях, расположенных на Молдавском участке р. Днестр, включая Дубоссарское водохранилище. Предпринята попытка проанализировать состояние бактериальных сообществ потамопланктона с точки зрения планктонной трофической сети (plankton food network). Сезонная динамика общей численности бактериопланктона представлена параллельно с динамикой таких гидрохимических параметров, как температура воды, содержание кислорода (в % насыщения) и биохимическое потребление кислорода (БПК5). Анализ пространственной динамики сапрофитных микроорганизмов по продольному профилю реки Днестр сделан с учётом пороговых значений классов качества для параметра Nsapr. Библ. –17, рис.– 9, таб. -3.


Cuvinte-cheie:

fluviul Nistru, bacterioplancton, indicatori de calitate, bacterioplankton, Dniester River, ecological status, quality indicators, бактериопланктон, река Днестр, экологическое состояние, показатели качества

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (2.3 MB)

Ediţia curentă

journal