Sun Home

Разнообразие сообществ мелких грызунов ( Rodentia, Muridae, Cricetidae) в условиях климатических и антропогенных изменений в Республике Молдова.

Diversitatea comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.

Diversity of small rodent communities (Rodentia, Muridae, Cricetidae) under the conditions of anthropogenic and climate changes in the Republic of Moldova.

Autori:

SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CARAMAN NATALIA, CALDARI VLADISLAV

Rezumat:

Scopul cercetărilor a constat în studiul diversității comunităților de rozătoare mici aflate sub influența schimbărilor climatice și a modificărilor antropice. Cercetările au fost efectuate în biotopurile din zona centrală a Republicii Moldova în anii 2017-2020. Pentru comunitatea de rozătoare din agrocenoze s-a înregistrat o creștere a valorii indicelui de diversitate Shannon din luna mai (0,56) până în luna octombrie (0,93). S-a determinat că indicele de diversitate Shannon variază în diferite ecosisteme, înregistrându-se cea mai mare valoare pentru fâșia forestieră (0,83), iar cea mai mică pentru câmpul de ierburi perene (0,48)

The aim of the research was to study the diversity of small rodent communities under the influence of climate change and anthropogenic change. The research was conducted in the biotopes in the central area of the Republic of Moldova in 2017-2020. For the agrocenosis rodent community, there was an increase in the value of the Shannon diversity index from May (0.56) to October (0.93). It was determined that the Shannon diversity index varies in different ecosystems, reaching the highest value in the forest belt (0.83), and the lowest in the perennial grass field (0.48). 8 references, 3 figures Key words: small rodents

Целью исследования было изучение разнообразия сообществ мелких грызунов под влиянием климатических и антропогенных изменений. Исследования проводились в биотопах центральной части Республики Молдова в 2017–2020 гг. Для сообщества грызунов агроценоза произошло повышение значения индекса разнообразия Шеннона с мая (0,56) по октябрь (0,93). Было определено, что индекс разнообразия Шеннона варьирует в разных экосистемах, регистрируя наибольшее значение для лесной полосы (0,83) и наименьшее для поля с многолетними травами (0,48). Библ. 8, рис.3.


Cuvinte-cheie:

rozătoare mici, comunităţi, diversitate, densitate, frecvență, Diversity of small rodent communities (Rodentia, Muridae, Cricetidae) under the conditions of anthropogenic and climate changes in the Republic of Moldova, мелкие грызуны, сообщества, Разнообразие, плотность, частота

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.58 MB)

Ediţia curentă

journal