Sun Home

Межвидовой перенос фитогормонов в патосистемах растений.

Transferul interspecific de fitohormoni în patosisteme vegetale.

Interspecific transfer of phytohormones in plant pathosystems.

Authors:

PORT ANGELA, DUCA MARIA

Abstract:

Plantele parazite în decursul ontogenezei prezintă o sincronizare înaltă a proceselor de dezvoltare cu cele ale plantei gazdă. Patogenii percep și se sensibilizează la fluxul de semnale chimice, generate de starea fiziologică a gazdei, prin modificări în metabolism și răspunsuri celulare (sporirea vigurozității, a gradului de virulență sau a rezistenței la stresul biotic). Astfel de semnale în comunicarea interspecifică includ diferiți compuși micro- și macromoleculari. Lucrarea prezintă analiza unor date și interpretări recente cu referire la transferul bidirecțional al diferitelor clase de fitohormoni și implicațiile acestora în formarea patosistemului și influențarea fiziologiei organismului gazdă în beneficiul dezvoltării plantei parazit.

Parasite plants synchronize their life cycle to the developmental processes of their host plants. The pathogens perceive and become sensitive to the physiologically significant systemic signals of their host by changes in metabolism and cellular responses (increased fitness, degree of virulence or resistance to biotic stress). Such signals of interspecific communication include various micro- and macromolecules. This review focuses on the recent advances and interpretations regarding the bidirectional transfer of different classes of phytohormones. The significance of hormones in the development of the parasite-host relationship, and the influence of host physiology on the parasitic plant were revealed. 57 references

Растения-паразиты синхронизируют свой жизненный цикл с процессами развития растений-хозяев. Патогены воспринимают физиологически системные сигналы своего хозяина и становятся чувствительными к ним, изменяя свой метаболизм и клеточные реакции (увеличивая рост, вирулентность или устойчивость к биотическому стрессу). К сигналам межвидовой коммуникации относятся различные микро- и макромолекулы. Этот обзор посвящён современным достижениям и интерпретациям, касающимся двунаправленного переноса различных фитогормонов. Выявлено значение этих соединений в формировании взаимоотношений паразит-хозяин и во влиянии физиологии хозяина на развитие растения-паразита. Библ. – 57.


Cuvinte-cheie:

plante parazite, fitohormoni, transfer interspecific, patosistem, parasite plants, phytohormones, interspecific transfer, pathosystem, растения-паразиты, фитогормоны, межвидовой перенос, патосистема

Domains:

Biologie

Number:

3 (342)

Year:

2020

Download

Download PDF (0.42 MB)

Сurrent edition

journal