Sun Home

Динамический дистанционный мониторинг функций и состояния дыхательной системы человека

Telemonitorizarea în dinamică a funcțiilor și stării sistemului cadiorespirator la om.

Dynamic remote monitoring of the functions and condition of the human breathing
system.

Autori:

BOTNARU NICOLAI

Rezumat:

Componentele electronice și algoritmii matematici implementați în prototipul elaborat, au determinat cu o precizie ridicată frecvența ciclului cardiac (±1,2 bătăi/min) în comparație cu echipamentul (GE MAC2000) certificat medical. Prelevarea indicilor vitali (pulsul, frecvența mișcărilor respiratorii) sunt analizate, afișate pe ecran și pot fi transmise wireless la distanță folosind tehnologiile Bluetooth, Wi-Fi. Prin măsurarea transimpedanței cutiei toracice datele prelevate reflectă sub formă grafică mișcările cutiei toracice. Folosind algoritmii matematici de filtrare s-a determinat profunzimea, ritmul respiraţiei, precum şi variabilitatea ciclului respirator. În rezultatul modificărilor sincronice ale frecvenței ciclului cardiac și a frecvenței respiratorie a fost stabilită posibilitatea determinării stării funcțiilor cordului și sistemului respirator. Dispozitivul elaborat poate fi recomandat pentru monitorizarea în dinamică a funcțiilor sistemului cardiorespirator.

The electronic components and mathematical algorithms implemented in the developed prototype, were able to determine with higher precision the frequency of the cardiac cycle (± 1.2 beats / min) than the certified medical equipment (GE MAC2000). The vital indices (pulse, frequency of respiratory movements) are analyzed, displayed on the screen and may be transmitted wirelessly via Bluetooth and Wi-Fi. The transimpedance of the rib cage is measured, and thethe movements of the rib cage are graphically displayed. The depth, rhythm of respiration, and variability of the respiratory cycle are determined by mathematical filtering, The possibility of determining the sanogenicity of the heart and respiratory system functions was demonstrated via synchronous changes in the frequency of the cardiac cycle and respiratory rate. This fact testifies to the sanogenicity of the functions of these vital organs. The developed device may be recommended for the dynamic sanogenic monitoring of the functions of some vital organs and of the general state of the integral health of the human organism. 30 references, 2 tables, 7 figures.

Электронные компоненты и математические алгоритмы, реализованные в разработанном прототипе, с высокой точностью определяют частоту сердечного цикла (± 1,2 уд / мин) в сравнении с сертифицированным медицинским оборудованием (GE MAC2000). Показатели жизненно важных функций (пульс, частота дыхательных движений) анализируются, отображаются на экране и могут передаваться по беспроводной сети удалённо с использованием технологий Bluetooth или Wi-Fi. Измеряя трансимпеданс грудной клетки, прототип отображает движения грудной клетки графически. С помощью алгоритмов математической фильтрации определяли глубину, ритм дыхания и вариабельность дыхательного цикла. В результате синхронного изменения частоты сердечных сокращений и частоты дыхания установлена возможность определения саногенности функций сердца и дыхательной системы. Это открыло возможности для динамического саногенного мониторинга функций отдельных жизненно важных органов и общего состояния здоровья человеческого организма. Библ. – 30, таб. – 2, рис. - 7.


Cuvinte-cheie:

electrocardiografie, pneumografie, parametri vitali, frecvenţă cardiacă, frecvență respiratorie, telemonitorizare, telemedicină, sanogen, sanocreatologie, transimpedanță toracică, electrocardiography, pneumography, vital parameters, Heart rate, respiratory rate, telemonitoring, telemedicine, sanogen, sanocreatology, thoracic transimpedance, электрокардиография, пневмография, жизненно важные параметры, частота сердечных сокращений, частота дыхания, телемониторинг, телемедицина, саноген, санокреатология, торакальный трансимпеданс

Domenii:

Medicină, Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (2.54 MB)

Ediţia curentă

journal