Sun Home

Межвидовой перенос нуклеиновых кислот в патосистемах растений.

Transferul interspecific de acizi nucleici în patosistemele vegetale.

Interspecies transfer of nucleic acids in plant pathosystems.

Autori:

PORT ANGELA, DUCA MARIA

Rezumat:

Transferul intersepcific al materialului genetic reprezintă un subiect prioritar al proiectelor de cercetări filogenomice din ultimul deceniu. Angiospermele parazite, datorită conexiunilor vasculare comune (în special cele directe floem-floem) cu cele ale gazdelor, sunt modele excelente de studii ale transferului orizontal de gene, inlcusiv al macromoleculelor de acizi nucleici (ARNm, microARN, ARN interferent etc.), cu funcții importante în dezvoltarea patosistemului și a interacțiunilor biotice cu diferite organisme. Lucrarea reprezintă o sinteză de date și interpretări recente cu referire la transferul bidirecțional al diferitelor clase de acizi nucleici, fiind relevată semnificația acestor compuși în dezvoltarea relațiilor de dependență parazitară.

Interspecies transfer of genetic material has been a major focus of the phylogenomic research projects during the past decade. The parasitic angiosperms, due to the common vascular connections (especially phloem-phloem) with those of the hosts, are excellent models for studies of horizontal gene transfer, including exchange of macromolecules of nucleic acids (mRNA, microRNA, interfering RNA, etc.), with important functions in the development of the pathosystem and in the biotic interactions with different organisms. This review focuses on the recent advances and interpretations regarding the bidirectional transfer of different types of nucleic acids, and it reveals the significance of these compounds in the development of parasite-host relationships. 59 references

Межвидовой перенос генетического материала был основным направлением проектов филогеномных исследований в течение последнего десятилетия. Паразитические покрытосеменные растения из-за сосудистых связей (особенно флоэмa-флоэмa) с растениями-хозяевами являются отличными моделями для изучения горизонтального переноса генов, включая обмен макромолекул нуклеиновых кислот (мРНК, микроРНК, интерферирующая РНК и т. д.), с важными функциями в развитии патосистемы и взаимодействии с различными организмами. Этот обзор посвящён последним достижениям и интерпретациям, касающимся двунаправленного переноса различных классов нуклеиновых кислот, и раскрывает значение этих соединений в развитии взаимоотношений паразит-хозяин. Библ. – 59.


Cuvinte-cheie:

plante parazite, transfer orizontal de gene, schimb interspecific de acizi nucleici, patosistem, parasitic plants, horizontal gene transfer, interspecific exchange of nucleic acids, pathosystem, растения-паразиты, горизонтальный перенос генов, межвидовой обмен нуклеиновых кислот, патосистема

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.42 MB)

Ediţia curentă

journal