Sun Home

Дифференцированная экспрессия генов как первичный фактор запуска эмбрионального развития. Часть II. Значение посттранскрипционной регуляции (обзорная статья).

Expresia diferențiată a genelor ca factor primordial în declanșarea dezvoltării embrionare. partea II. Semnificația reglării posttranscripțioale (articol de sinteză).

Differentiated gene expression as a primary factor in triggering embryonic development. Part II. Significance of the post-transcriptional regulation (review article).

Autori:

VRABIE VALERIA, CIOCHINĂ VALENTINA

Rezumat:

În articol a fost analizată și sintetizată informația din literatura de specialitate privind modificările post-trancripționale ale moleculelor de ARNm (exportul din nucleu, localizarea intracelulară, procesing-ul citoplasmatic – recaping-ul și poliadenilarea citoplasmatică, deadenilarea și degradare ARNm), precum și particularitățile reglării expresiei genelor la nivel de translație. Au fost elucidate mecanismele acestor procese în stabilirea gradienților morfogenilor, care determină specificația și determinarea celulelor și ulterior dezvoltarea organismului. S-a stabilit că modificările post-transcripționale, translaționale și post-translaționale funcționează ca mecanisme de diversificare a moleculelor de ARNm și proteine, ce asigură reglarea cu precizia proceselor celulare, ce permit celulei/organismului să reacționeze prompt la stimuli de mediu, asigurând supraviețuirea embrionului și succesul dezvoltării ulterioare.

The article deals with analysis and generalization of the information concerning posttranscriptional changes of mRNA molecules (export from nucleus, intracellular localization, cytoplasmic processing – cytoplasmic recaping and polyadenylation, mRNA deadenylation and degradation), as well as with the particularities of gene expression regulation at the translational level. The mechanisms of these processes in the formation of morphogen gradients, which determine the specification and determination of cells and subsequently the development of the organism, have been elucidated. It has been established that post-transcriptional, translational and post-translational changes function as mechanisms for the diversification of mRNA and protein molecules, which ensure the precise regulation of cellular processes, allowing the cell/ organism to promptly react to the environmental stimuli, ensuring embryo survival and the success of the subsequent development. 65 references, 1 figure

В статье проанализирована и обобщена информация о пост-транскрипционных изменениях молекул мРНК (экспорт из ядра, внутриклеточная локализация, цитоплазматический процессинг – цитоплазматический рекапинг и полиаденилирование, деаденилирование и деградация мРНК), а также особенности регуляции экспрессии генов на уровне трансляции. Выяснены механизмы этих процессов в определении градиентов морфогенов, которые определяют спецификацию и детерминацию клеток, а затем и развитие организма. Было установлено, что пост-транскрипционные, трансляционные и пост-трансляционные изменения функционируют как механизмы диверсификации мРНК и белковых молекул, которые обеспечивают точную регуляцию клеточных процессов, позволяя клетке/организму быстро реагировать на стимулы окружающей среды, обеспечивая выживание эмбриона и успех дальнейшего развития. Библ.- 65, рис. – 1.


Cuvinte-cheie:

Expresia genelor, ARNm, proteine, embriogeneză, gene expression, mRNA, proteins, embryogenesis, экспрессия генов, мРНК, белки, эмбриогенез

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.88 MB)

Ediţia curentă

journal