Sun Home

Физиологические аспекты развития паразитных растений в патосистемах с Orobanchaceae.

Aspecte fiziologice ale dezvoltării plantei parazit în patosistemele cu Orobanchaceae.

Physiological aspects of parasitic plant development in pathosystems with the Orobanchaceae.

Autori:

PORT ANGELA, DUCA MARIA

Rezumat:

Orobanchaceae este cea mai mare familie de antofite parazite. Datorită speciilor cu diferit grad de parazitism, acestea, prezintă un interes științific fundamental deosebit. Reieșind din impactul economic asupra agroecosistemelor, combaterea acestor patogeni este o continuă provocare, necesitând metode de control selective, fără efecte pentru gazdele patosistemului. O bună cunoaștere a fiziologiei dezvoltării haustorului și a răspunsurilor celulare de rezistență, oferă perspectiva proiectării strategiilor agricole de combatere a buruienilor parazite, mai eficiente, durabile și compatibile cu sănătatea. Lucrarea prezintă o sinteză analitică a informației privind formarea structurilor invazive, a interconexiunilor vasculare și rolul acestora în nutriția heterotrofă sau mixotrofă.

Orobanchaceae is the largest family of parasitic anthophytes. Due to a big number of species with different degrees of parasitism, and to considerable economic impact on agroecosystems, these family members present interest for investigation from both theoretical and applicative perspectives. The control of these pathogens is a continuous challenge, requiring selective control methods, without effects for the hosts of the pathosystem. A good knowledge of the physiology of haustorium development, and of resistance cellular responses, offers the perspective of designing agricultural strategies for controlling parasitic weeds, that are more effective, sustainable and compatible with health. The paper presents an analytical synthesis of the information on the formation of invasive structures, vascular connections and their role in heterotrophic or mixotrophic nutrition. 71 references, 3 figures

Orobanchaceae является самым большим семейством паразитических антофитов, представляющих интерес как с фундаментальной (включает виды с разной степенью паразитизма), так и с практической (учитывая негативное воздействие на агроэкосистемы с экономическими последствиями) точек зрения. Борьба с этими патогенами – постоянная и актуальная задача для селекционеров и работников сельского хозяйства, требующая применения современных технологий для создания устойчивых сортов и гибридов, а также специфических методов борьбы, не влияющих на рост и развитие культурных растений. Знание физиологии развития структурных органов и клеточных реакций паразита открывает перспективу разработки более эффективных, сельскохозяйственных стратегий для борьбы с паразитическими сорняками. В статье представлен аналитический синтез информации о формировании инвазивных структур, сосудистых связей и их роли в гетеротрофном или миксотрофном питании. Библ. – 71, рис. – 3.


Cuvinte-cheie:

Orobanchaceae, antofite parazite, haustori, sistem vascular, nutriţie, Orobanchaceae, parasitic anthophytes, haustoria, vascular system, Nutrition, Orobanchaceae, паразитические антофиты, гаустории, сосудистая система, питание

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (1.06 MB)

Ediţia curentă

journal