Sun Home

Меры адаптации обычного пчеловодства к органическому в Республике Молдова

Măsuri de ajustare a apiculturii convenționale la cea organică în Republica Moldova.

Measures of converting the conventional beekeeping into the organic beekeeping in the Republic of Moldova.

Autori:

CEBOTARI VALENTINA, TODERAŞ ION, BUZU ION, UNGUREANU LAURENŢIA

Rezumat:

Scopul prezentei lucrări constă în elaborarea măsurilor de ajustare a apiculturii convenţionale la cea organică, de creștere a productivității familiilor de albine și recoltei culturilor agricole entomofile, pentru procesarea obținerii produselor apicole și agricole bio în Republica Moldova, conform normelor UE. Cercetările științifice au fost efectuate în perioada anilor 2011-2018 în grupul de Apicultură al Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate măsuri de fortificare a securității ecologice a apiculturii organice, care asigură conformitatea mediului ambiant pentru apicultura organică, alimentației organice a albinelor în perioadele deficitare de cules în natură, ajustarea infrastructurii logistice a stupinei la exigențele normelor ecologice ale UE, asigurarea creșterii direcționate a reginelor de prăsilă sănătoase și viguroase pentru completarea familiilor de albine a stupinelor ecologice, polenizarea dirijată cu albine a culturilor agricole entomofile pentru creșterea recoltei și obținerea producției apicole și agricole bio.

The purpose of this paper was to elaborate measures of converting the conventional apiculture into the organic one, to increase the productivity of bee families, to harvest entomophilic agricultural crops, to obtain in the Republic of Moldova apiculture and agricultural bio products that correspond to the EU norms. The scientific research was carried out in 2011-2018 at the Beekeeping Laboratory of the Zoology Institute of the Academy of Sciences of Moldova. As a result, there were elaborated measures for increasing the ecological security of the organic beekeeping, consisting of: ensuring the conformity of the environment to the requirements of the organic apiculture, ensuring organic bee nourishment during periods of deficient honey collection in nature, adjusting the apiary logistics infrastructure to the requirements of the EU’s environmental norms, ensuring adirected growth of healthy and vigorous queen bees to complement bee families of organic apiaries, ensuring directed bee pollination of entomophilic agricultural cultures for increasing the yields and obtaining apicultural and agricultural bioproducts. 73 references, 1 table.

Целью настоящей работы было разработать меры по адаптации традиционного пчеловодства к органическому, по увеличению продуктивности пчелиных семей и урожайности энтомофильных сельскохозяйственных культур для производства пчеловодческих и сельскохозяйственных биопродуктов в Республике Молдова согласно нормам ЕС. Научные исследования были проведены в период 2011-2018 гг в Лаборатории Пчеловодства Института Зоологии Академии Наук Молдовы. В результате исследований были разработаны меры по укреплению экологической безопасности органического пчеловодства, которые состоят в: обеспечении соответствия окружающей среды для органического пчеловодства, организации органического питания пчёл в периоды недостаточного медосбора в природе, адаптации логистической инфраструктуры пасеки к требованиям экологических норм ЕС, управляемом выращивании здоровых и высокопродуктивных племенных пчеломаток для комплектования пчелиных семей экологической пасеки, управляемом опылении пчёлами энтомофильных сельскохозяйственных культур для увеличения урожайности, производства пчеловодческой и сельскохозяйственной биопродукции. Библ. – 73, табл. – 1.


Cuvinte-cheie:

albine, apicultura organică, măsuri de ajustare, evaluare, mediu, Bees, organic beekeeping, conversion measures, evaluation, environment, пчёлы, органическое пчеловодство, меры адаптации, оценка окружающей среды

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.51 MB)

Ediţia curentă

journal