Sun Home

Качество поверхностных вод в государственных охраняемых природных территориях (Яловенский и Страшенский районы).

Calitatea apelelor de suprafaţă din Ariile Naturale Protejate de Stat (raioanele Ialoveni şi Străşeni).

The quality of surfaces waters in State Protected Natural Areas (Ialoveni and Străşeni raions).

Autori:

SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MOŞANU ELENA, LOZAN RAISA

Rezumat:

Apele de suprafaţă din Ariile Naturale Protejate de Stat sunt un component important pentru protejarea biodiversităţii. În studiu a fost evaluată starea ecologică şi procesul de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din Rezervaţia peisajeră CăprianaScoreni şi Rezervaţia naturală silvică Sector-etalon de pădure, ocolul silvic de scumpie Scoreni. Apa din RP Căpriana-Scoreni este de clasele III-IV de calitate (poluată moderat poluată), iar din r. Botna, s. Costeşti, şi lacurile din Ocolul Silvic Scoreni ˗ de clasele II-III (bună - poluată moderat) cu diferită durată de oxidare NH4 + → NO3 -. Conform coeficienţilor de irigare apa surselor evaluate este de la bună la satisfăcătoare pentru irigare.

Surface waters in the State Protected Natural Areas are an important component for protecting biodiversity. The study assessed the ecological status and the nitrification process of ammonium ions in the waters of the Capriana-Scoreni Landscape Reserve and the Natural forest reserve Forest sector. The water from the LR Capriana-Scoreni is of class III-IV quality (polluted moderately - polluted), and from river Botna (Costesti village), and the lakes of the Scoreni Forest sector - class II-III (good - polluted moderate) with different duration of oxidation NH4 + → NO3-. According to irrigation coefficients the water of the evaluated sources is from good to satisfactory for irrigation. 31 references, 1 table, 3 figures

Поверхностные воды в Государственных Охраняемых Природных Территориях являются важным компонентом защиты биоразнообразия. В исследовании оценивались экологическое состояние и процесс нитрификации ионов аммония в водах ландшафтного заповедника Каприана-Скорень и Природного лесного заповедника, Лесной сектор Скорень. Вода из ЛЗ Каприана-Скорень имеет качество III-IV класса (загрязнена умеренно - загрязнена), из р. Ботна (село Костешть) и озера Лесного сектора Скорень - IIIII класс (хорошая - загрязнена умеренно) с разной продолжительностью окисления NH4 + → NO3 -. По коэффициентам орошения исследуемая вода характеризуется от хорошей до удовлетворительной для полива. Библ.– 31, Таб. – 1, Рис.- 3.


Cuvinte-cheie:

ape de suprafaţă, Arie Naturală Protejată de Stat, procesul de nitrificare, clasa de calitate, indicele de poluare, surface waters, state protected area, nitrification process, quality class, pollution index, поверхностные воды, Государственная Охраняемая Природная Территория, процесс нитрификации, класс качества, индекс загрязнения

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.64 MB)

Ediţia curentă

journal