Sun Home

Методическое обеспечение диагностического исследования устойчивости городских и сельских экосистем в исследуемом регионе

Suportul metodologic privind studiul diagnostic al stabilității ecosistemelor urbane și rurale în regiunea de studiu.

Methodological support for the diagnostic study of the stability of urban and rural ecosystems in the study region.

Авторы:

BULIMAGA CONSTANTIN

Резюме:

Metodologia privind studiul diagnostic al stabilității ecosistemelor urbane și suburbane include Metodologia și Fazele de efectuare a evaluării impactului de mediu (EIM), inclusiv, Metodologia expertizării procesului tehnologic al întreprinderilor industriale pentru EIM, metodele de estimare folosite în evaluarea impactului, conţinutul informaţiei privind EIM. A fost elucidată metoda de calcul al impactului cauzat de emisiile întreprinderilor industriale și a depozitelor cu deșeuri menajere solide asupra mediului. Este prezentată Metodologia studiului impactului antropic asupra biocenozelor terestre în baza indicelui biologic și celui de semilititudine, și a plantelor acvatice prin Indicele Margalef și a plantelor hidrofite.

The methodology for the diagnostic study of the stability of urban and suburban ecosystems includes the Methodology and Phases of Environmental Impact Assessment (EIA), including, Methodology of expertise of the technological process of industrial enterprises for EIA, estimation methods used in impact assessment, content of EIA information. The method for calculating the impact of emissions from industrial enterprises and landfills on solid household waste has been elucidated. The Methodology of the study of the anthropic impact on the terrestrial biocenoses based on the biological and semi-latitude index, and of the aquatic plants through the Margalef Index and of the hydrophytic plants is presented. 17 references.

Методология диагностического исследования устойчивости городских и пригородных экосистем включает методологию и этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том чиcле, метод расчета влияния выбросов от промышленных предприятий и полигонов твердых бытовых отходов. Представлена методология изучения антропогенного воздействия на наземные биоценозы на основе биологического и полуширотного индекса, а также водных растений по индексу Маргалефа и гидрофитных растений. Библ. 17.


Cuvinte-cheie:

suport metodologic - evluarea impactului de mediu - expertizarea procesului tehnologic - indice biologic- indice, Margalef – plante hidrofite, methodological support - environmental impact assessment - technological process expertise - biological index -, Margalef index - hydrophytic plants, методическое обеспечение, оценка воздействия на окружающую среду, экспертиза технологического процесса, биологический индекс, индекс Маргалефа, гидрофитные растения

Сферы:

Geografie

Номер:

2 (341)

Год:

2020

Скачать

Download PDF (0.79 MB)

Текущие издание

journal