Sun Home

О возможности включения характеристики климата в стратегии развития на локальном уровне

Posibilități de încorporare a caracterizării climei în strategiile locale de dezvoltare.

Possibilities of incorporating climate characterization in local development strategies.

Авторы:

ŢURCANU VIORICA

Резюме:

Pentru prima dată, la nivel de raion administrativ au fost identificate caracteristicile climei actuale și a celei prognozate pentru viitorii ani apropiați, conform scenariilor climatice prezentate de Comisia Interguvernamentală privind Schimbările Climatice. A fost elaborat un set de hărți digitale privind regimul termic și al precipitațiilor atmosferice ce caracterizează clima în aspect anual și sezonier ca urmare a modelării climatului modern, cât și a utilizării proiecției RCP4.5, care evidențiază diferențele spațiale în funcție de înălțimea absolută, orientarea și gradul de înclinare a versanților. Având în vedere necesitatea de a utiliza rezultatele obținute în dezvoltarea raionului Ialoveni cu menținerea echilibrului ecologic, aceste date au fost prezentate Consiliului raional pentru includerea în viitoarea Strategie de dezvoltare, confirmate printr-un Certificat de încorporare.

For the first time, at the level of the administrative district, the features of the current climate and those predicted in the coming years according to climatic scenarios presented by the Intergovernmental Commission on Climate Change were identified. A set of digital maps of thermal regime and precipitation was developed, characterizing the annual and seasonal climate, obtained as a result of modeling both the modern climate and using the RCP4.5 projection, which emphasize spatial differences depending on the absolute height, orientation and degree of inclination of slopes. Considering, the need to use the results obtained in the development of the Ialoveni District to restore the ecological balance, the results obtained were presented to the regional council for inclusion in the future development strategy, confirmed by a Сertificate of Incorporation.

Впервые на уровне административного района были выявлены особенности текущего и прогнозируемого климата на ближайшие годы согласно климатическим сценариям, представленным Межправительственной комиссией по изменению климата. Был разработан набор цифровых карт теплового режима и осадков, характеризующих годовой и сезонный климат полученные в результате моделирования как современного климата, так и с помощью проекции RCP4.5, которые подчеркивают пространственные различия в зависимости от абсолютной высоты, ориентации и степени наклона склонов. Принимая во внимание необходимость использования полученных результатов в развитии Яловенского района для восстановления экологического баланса, полученные результаты были представлены в районный совет для включения в будущую стратегию развития, подтвержденные сертификатом внедрения. Библ. - 2.


Cuvinte-cheie:

hărți digitale, modelare cartografică, regimul termic, precipitaţii atmosferice, proiecția RCP4.5, strategie de dezvoltare, digital maps, cartographic modeling, thermal regime, atmospheric precipitation, RCP4.5 projection, development strategy, цифровые карты, картографическое моделирование, термический режим, атмосферные осадки, проекция RCP4.5, стратегия развития

Сферы:

Geografie

Номер:

2 (341)

Год:

2020

Скачать

Download PDF (1.04 MB)

Текущие издание

journal