Sun Home

Разработка топоклиматического атласа „термический и влажностный режим юга Республики Молдова (Кагульский район и комунна Зырнешть)”.

Elaborarea atlasului topoclimatic „Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și comuna Zîrnești)”.

The elaboration of the topoclimatic atlas „Thermal and pluviometric regime from the South of the Republic of Moldova (Cahul Region and Zîrnești Commune)”.

Autori:

NEDEALCOV MARIA

Rezumat:

Atlasul topoclimatic „Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și comuna Zîrnești)”, unul din puținele atlase tematice de acest gen din lume, conține un set de hărți ce reflectă repartiția spațială a temperaturii medii lunare, sezoniere și anuale a aerului, a cantității medii a precipitațiilor atmosferice lunare sezoniere și anuale, a evaporabilității lunare, anuale și a perioadei active de vegetație, numărul zilelor uscate, Indicele perioadelor uscate, Izu. Setul de hărți a fost elaborat în baza datelor colectate pentru o perioadă de 57 ani (1961-2018). Fiecare hartă este precedată de o pagină cu informații suplimentare privind estimarea tendinței de modificare ai parametrilor climatici sus nominalizați. Pe exemplul raionului Cahul și a comunei Zîrnești, este demonstrată variabilitatea climatică la nivel local, necesară a fi luată în considerație în adaptarea adecvată către noile condiții climatice.

The topoclimatic Atlas „The thermal and rainfall regime in the Southern of Moldova (Cahul Region and Zîrnesti Commune)”, one of the few atlases thematic of its kind in the world, content a set of maps that reflect the spatial distribution of of monthly, seasonal, and annual mean air temperature, the average amount of monthly, seasonal and annual precipitations sums, potential evaporation of monthly, annual and during the active period of vegetation, number of dry days, Dry periods Index, Izu. The set of maps were elaborated based on data collected for a period of 57 years (1961-2018). Each map is preceded by a page with additional information on estimating the changing trend of the above-mentioned climatic parameters. On the example of Cahul region and Zîrnești commune, is demonstrated the climatic variability at local level, necessary to be taken into account in the adequate adaptation to the new climatic conditions. 13 references, 1 table, 2 figures.

Топоклиматический атлас „Термический и влажностный режим юга республики Молдова (Кагульский район и комунна Зырнешть)”, один из немногих тематических атласов такого рода в мире, содержит набор карт, отражающих пространственное распределение месячной, среднесезонной и годовой температуры воздуха, среднее количество месячных, сезонных и годовых сумм осадков, потенциальное испарение за месяц, год и за активный период вегетации, количество засушливых дней, индекс засушливых периодов, Izu. Набор карт разработан на основе данных, собранных за 57 лет (1961-2018 гг.). Каждой карте предшествует страница с дополнительной информацией по оценке тенденции изменения вышеупомянутых климатических параметров. На примере Кагульского района и коммуны Зырнешть демонстрируется климатическая изменчивость на местном уровне, которую необходимо учитывать при адекватной адаптации к новым климатическим условиям. Библ.-13, таб. -1, рис. - 2.


Cuvinte-cheie:

indicele perioadelor uscate, Izu, regimul termic, precipitații atmosferice, atlas topoclimatic, digital maps, Dry periods Index, Izu, thermal regime, rainfall regime, topoclimatic atlas, цифровые карты, Индекс засушливых периодов, Идзу, термический режим, режим осадков, топоклиматический атлас

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.68 MB)

Ediţia curentă

journal