Sun Home

Нанометод получения локального липолитического препарата на основе штамма микромицета Aspergillus niger CNMN FD 01

Nanoprocedeu de obţinere a unui preparat lipolitic autohton în baza tulpinii de micromicete Aspergillus niger CNMN Fd 01.

Nano-method for obtaining of local lipolytic preparation from Aspergillus niger CNMN FD 01 fungi strain.

Autori:

BIVOL CEZARA, CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, LABLIUC SVETLANA, DVORNINA ELENA, CLAPCO STELIANA

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele studiului de obţinere a unui preparat enzimatic lipolitic autohton, competitiv, în baza tulpinii de micromicete Aspergillus niger CNMN FD 01 cu utilizarea nano-oxidului TiO2 în calitate de factor de influenţă. Schema integrată de obţinere a preparatului enzimatic cu grad de puritate 10x, cu o activitate lipolitică de 750000 u/g și o activitate specifică de 2205 u/mg proteină, include cultivarea tulpinii Aspergillus niger CNMN FD 01 în prezanța a 10 mg/l nano-oxid TiO2 de dimensiunea 40nm timp de 5 zile, urmată de separarea lipazelor prin sedimentare cu alcool etilic de 96%. SDS-electroforeza proteinelor extrase din preparatele lipolitice obținute din Aspergillus niger CNMN FD 01, cultivată standard şi în prezenţa nanoparticulelor TiO2, a demonstrat asemănări şi deosebiri evidente.

The purpose of the study to obtain a competitive, local lipolytic enzyme preparation based on the micromycete strain Aspergillus niger CNMN FD 01, with the use of TiO2 nanoxide as an influencing factor. The integrated scheme for obtaining the enzyme preparation with a degree of purity of 10x, with the lipolytic activity of 750000 U/g and the specific activity of 2205 U/mg protein, includes the cultivation of the Aspergillus niger CNMN FD 01 strain in the presence of 10 mg/L nanooxide TiO2 with dimension of 40 nm for 5 days, followed by lipase separation by sedimentation with 96% ethanol. SDS-electrophoresis of proteins extracted from lipolytic preparations obtained from Aspergillus niger CNMN FD 01, cultivated standard and in the presence of TiO2 nanoparticles, demonstrated obvious similarities and differences.

Целью работы было получение конкурентоспособного местного липолитического ферментного препарата на основе штамма микромицета Aspergillus niger CNMN FD 01 с использованием наноксида TiO2 в качестве фактора влияния. Интегрированная схема получения ферментного препарата со степенью очистки 10х, с липолитической активностью 750000 ед/г и специфической активностью 2205 ед/мг белка, включает культивирование штамма Aspergillus niger CNMN FD 01 в присутствии 10 мг/л нанооксида TiO2 с размером 40 нм в течение 5 дней с последующим выделением липазы путем осаждения с 96% этанолом. SDS-электрофорез белков, изолированных из липолитических препаратов, полученных из Aspergillus niger CNMN FD 01, выращенного в стандартных условиях и в присутствии наночастиц TiO2, продемонстрировал очевидные сходства и различия. Библ. – 23, рис. – 6, таб. – 4.


Cuvinte-cheie:

Aspergillus niger, lipaze, nanoparticule, TiO2, nanoprocedee, Aspergillus niger, lipase, nanoparticles, TiO2, nano-methods, Aspergillus niger, липазы, наночастицы, TiO2, нанометоды

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.74 MB)

Ediţia curentă

journal