Sun Home

Влияние наночастиц ноль-валентного железа на развитие и образование клубеньков на корнях растений вики в условиях загрязненной пестицидами почвы.

Influența nanofierului zerovalent asupra creșterii plantelor de măzăriche și formării sistemului rizobio-radicular în condțiile solului contaminat cu poluanți organici persistenți.

The influence of nanoscale zero-valent iron on the growth of vetch plants and the formation of the rhizobial endosymbiosis in soils contaminated by persistent organic pollutants.

Autori:

CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA

Rezumat:

A fost studiată influența nanoparticulelor de fier zerovalent (NFZV) asupra creșterii și dezvoltării plantelor de măzăriche în solul contaminat cu poluanți organici persistenți (POP). S-a stabilit, că utilizarea în comun a bacteriilor de nodozități Rhizobium leguminosarum K2 și a NFZV stimulează creșterea plantelor, inclusiv în comparație cu variantele doar cu bacterizarea semințelor. Înălțimea medie a plantelor se majorează cu 6,8%, acumularea de biomasă uscată – până la 36,6%, iar numărul de nodozități a crescut aproape de 3 ori (față de martorul cu sol poluat). Prin urmare, NFZV, plantele leguminoase și bacteriile simbiotrofe din genul Rhizobium pot fi utilizate în comun în tehnologiile de nanobioremediere a solurilor contaminate cu POP.

The influence of nanoscale zero-valent iron (NZVI) on the growth and development of vetch plants in soils contaminated by persistent organic pollutants (POPs) was studied. It was found that the combined application of the nodular bacteria Rhizobium leguminosarum K2 and NZVI stimulated the plant growth, including in comparison with the control with bacterization only. The average height of the plants increased by 6.8%, the accumulation of dry biomass – up to 36.6%, and the number of nodules was almost 3 times bigger (comparing to the polluted soil in the control). The results demonstrated that the combined use of NZVI, legumes and symbiotrophic bacteria of the genus Rhizobium can be used in nanobioremediation technologies for soils contaminated 22 references, 1 figure by POPs. 22 references, 1 figure, 1 table.

Изучено влияние наночастиц ноль-валентного железа на рост и развитие растений вики в почве, загрязненной стойкими органическими загрязнителями (СОЗ). Было показано, что совместное применение клубеньковых бактерий Rhizobium leguminosarum К2 и наночастиц ноль-валентного железа стимулировало рост растений, в том числе по сравнению с вариантами, где применяли только бактеризацию. Средняя высота растения увеличилась на 6,8%, накопление сухой биомассы – до 36,6%, а количество клубеньков возросло почти в 3 раза (все по сравнению с загрязненной почвой в контроле). Полученные результаты показали, что совместное использование наночастиц ноль-валентного железа, бобовых растений и эндосимбиотрофов из рода Rhizobium может быть использовано в технологиях по нанобиоремедиации почв, загрязненных СОЗ. Библ.-22, рис.-1, табл.-1


Cuvinte-cheie:

nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, rizobii, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, Vetch, rhizobia, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, вика, ризобии

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.39 MB)

Ediţia curentă

journal