Sun Home

Предпочтения воробьиных птиц в зоне экотона и близлежащих лесных и луговых биотопов.

Preferințele passeriformelor în zona de ecoton și în ecosistemele adiacente de pădure și luncă.

Passeriform preferences in the ecoton area and in the adjacent forest and meadow
ecosystems.

Autori:

MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI

Rezumat:

Este prezentată informația despre preferințele passeriformelor din diverse tipuri de ecosisteme (silvice, de luncă, ecoton), exprimate prin indicele de fidelitate, în trei categorii ecologice ale speciilor: caracteristice, preferențiale, indiferente. Numărul speciilor de păsări crește de la prima categorie la a treia. Speciile de păsări din categoriile de fidelitate caracteristice și preferențiale predomină în habitatele silvice, iar speciile indiferente – în cele din zona de ecoton și de luncă.

The article provides information on the preferences of passerines from various types of ecosystems (forest, meadow, ecotone), expressed by the fidelity index, in three ecological categories: typical, preferential, and indifferent. The number of bird species increases from the first to the third category. In forest habitats bird species from the characteristic categories and preferred fidelity prevail, while in ecotones and meadows – the indifferent one. 7 references, 6 figures, 1 table.

В статье представлена информация о предпочтениях воробьиных птиц из различных типов экосистем (лес, луг, экотон), выраженная индексом верности, в трех экологических категориях: характерная, преферентная, индифферентная. Количество видов птиц увеличивается от первой к третьей категории. Виды птиц из характерных категорий и индексов предпочтительной верности преобладают в лесных местообитаниях, а индифферентные виды - в экотонах и лугах. Библ. – 7, рис. – 6, таб. -1.


Cuvinte-cheie:

habitat, fidelitate, păsări, pădure, ecoton, luncă, caracteristice, preferențiale, indiferente, Habitat, fidelity to the biotope, Birds, Forest, ecotone, meadow, typical, neutral, indifferent, среда обитания, верность биотопу, Птицы, лес, экотон, луг, характерный, нейтральный, безразличный

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.94 MB)

Ediţia curentă

journal