Sun Home

Ихтиофауна водохранилищ дубоссары и костешть-стынка и рекомендаций по эксплуатации рыбных ресурсов

Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca și recomandări de valorificare a resurselor piscicole.

Ihthiofauna of the Dubasari and Costeshti-Stanca accumulation lakes and the recommendations for valorization of fish resources.

Autori:

BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor ihtiofaunei celor mai mari lacuri de acumulare din Republica Moldova (Dubăsari de pe fl. Nistru și Costești-Stânca de pe r. Prut) în condițiile modificărilor climatice și a intensificării presingului antropic. Este demonstrată starea de modificare profundă a ihtiocenozei lacului de acumulare Dubăsari, în care domină speciile de talie mică (speciile de guvizi, oblețul, boarța, undreaua, ecoforma bibanului de litoral ș.a.), ceea ce indică necesitatea stringentă de efectuare a măsurilor ameliorative de populare cu specii economic valoroase de pești. Ponderea mai mare a speciilor oxifile și reofile de pești în capturile piscicole din lacul de acumulare Costești-Stânca relevă o stare ecologică mai favorabilă a acestui ecosistem comparativ cu acumularea Dubăsari.

The present work represents the results of the research of the ichthyofauna of the largest accumulation lakes in the Republic of Moldova (Dubăsari on the Dniester River and CosteștiStânca on the Prut River) under the conditions of climate changes and intensification of anthropogenic pressure. The state of profound change in the ichthyocenosis of the Dubasari reservoir is demonstrated, where it is currently dominated by small species (gobius species, bleak, bitterling, black-striped pipefish), and indicates the urgent need to carry out ameliorating measures of populating the ecosystems with economically valuable species of fish. The higher share of oxyphilic and reophilous fish species in the fish catches from the Costești-Stânca accumulation lake reveals a more favourable ecological status of this ecosystem compared to the Dubasari accumulation. 10 references, 3 figures, 7 tables.

В статье представлены результаты исследования ихтиофауны крупнейших водохранилищ Республики Молдова (Дубоссарское на реке Днестр и Костешть-Стынка на реке Прут) с точки зрения изменения климата и усиления антропогенной нагрузки. Показано состояние глубокой модификации ихтиоценозаДубоссарского водохранилища, где в настоящее время преобладают короткоцикловые виды рыб (бычки, уклея, горчак, пухлощекая рыбы-игла, экоформа прибрежного окуня и др.), что указывает на острую необходимость проведения мелиоративных работ по зарыблению хозяйственно-ценными видами рыб. Более высокая доля оксифильных и реофильных видов рыб в водохранилище Костешть-Стынка свидетельствует о более благоприятном экологическом состоянии данной экосистемы. Библ. - 10, рис. - 3, таб. - 7.


Cuvinte-cheie:

ihtiofauna, bioinvazie, specii ameliorative, pescuit, biodiversitate, valorificarea resurselor piscicole, ichthyofauna, bioinvasion, ameliorative species, fishing, biodiversity, valorization, ихтиофауна, биоинвазия, мелиоративные виды, рыболовство, биоразнообразие, эксплуатация рыбных ресурсов

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.51 MB)

Ediţia curentă

journal