Sun Home

Трансгенерационные эффекты вирусных инфекций в проявлении количественных признаков в потомстве инфицированных растений томата

Transgenerational effects of viral infections in the manifestation of quantitative traits in the offspring of tomato infected plants.

Autori:

MĂRÎI LILIANA, ANDRONIC LARISA, SMEREA SVETLANA

Rezumat:

S-au stabilit diferențe statistice pentru valorile medii ale caracterelor cantitative în generația a patra (G4) descendentă din plantele infectate cu VAT sau VMT comparativ cu controlul a 5 genotipuri de tomate cu reactivitate diferită la infecția virală. Rata caracterelor cu diferențe depinde de combinația virus-genotip. VAT a contribuit la manifestarea unei rate mai mari a caracterelor cu abateri de la control comparativ cu VMT. Reinfectarea plantelor în generația G3 cu VAT sau VMT, a condus la manifestarea unei rate relativ mai mici de caractere cu devieri în G4R comparativ cu variantele G4 care nu sunt supuse reinfectării.

Statistic differences were established for the average values of quantitative traits in G4 generation descended from TAV or TMV infected plants compared to the control of 5 tomato genotypes with different reactivity to viral infection. The traits’ rate with differences depends on the virus-genotype combination. TAV contributed to the manifestation of a higher rate of traits with deviations from control comparatively to TMV. Reinfection of plants in G3 generation with TAV or TMV led to the manifestation of a relatively lower rate of traits with deviations in G4 compared to the not subject to reinfection. 9 references, 3 figure, 1 table.

Статистические различия были установлены для средних значений количественных признаков в поколении G4, происходящем от растений инфицированных ВАТ или ВТМ, по сравнению с контролем, 5 генотипов томатa с разной реактивностью к вирусной инфекции. Частота признаков с различиями зависит от комбинации вирус-генотип. ВАТ способствовал проявлению более высокой частоты признаков с отклонениями от контроля по сравнению с ВТМ. Реинфекция растений поколения - G3 ВАТ или ВТМ привела к проявлению относительно более низкой частоты признаков с отклонениями в G4R по сравнению с вариантами G4, не подверженными повторному заражению. Библ. – 20, рис. – 4, табл. – 8.


Cuvinte-cheie:

VAT – virusul aspermiei tomatelor, VMT – virusul mozaicului tutunului, infecții virale, caractere cantitative, efecte transgeneraționale, TAV-tomato aspermy virus, TMV- tobacco mosaic virus, viral infections, quantitative traits, transgenerational effects

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.73 MB)

Ediţia curentă

journal