Sun Home

Применение метода флуориметрии для оценки первичной теплоустойчивости флаговых листьев гексаплоидной пшеницы в зависимости от температуры теплового шока.

Application of the method of fluorimetry for estimation of the primary heat resistance of flag leaves of hexaploid wheat depending on the temperature of the heat shock.

Autori:

PLATOVSCHII NICOLAI, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR

Rezumat:

În baza aprecierii activității fotosistemului 2 (FS-2) a frunzelor stindard de grîu comun expuse acțiunii temperaturilor șocului termic (ŞT), a fost apreciată rezistența soiului de grâu hexaploid la acțiunea temperaturilor extreme. Au fost stabilite zonele critice a rezistenței FS-2 a frunzelor stindard de grâu la acțiunea diferitor doze a ŞT (factor intensiv) și durata expunerii (factor extensiv). S-a constatat, că odată cu creșterea temperaturii ŞT, activitatea FS-2 scade. A fost evaluată posibilitatea aplicării acestei metode privind determinarea prealabilă a rezistenței genotipurilor grâului comun de toamnă la acțiunea temperaturilor extreme pozitive.

The heat resistance of hexaploid wheat is estimated by the activity of photosystem 2 on the effect of heat shock. Critical zones of resistance of flag leaves of wheat to various doses of heat shock (intensity factor) and duration of exposure (extension factor) have been established. It was found that with an increase in the temperature of the heat shock, the activity of the photosystem 2 decreases steadily. The possibility of using this method for preliminary determination of the resistance of various wheat genotypes to high temperatures has been evaluated. 15 reference, 1 figures

Теплостойкость гексаплоидной пшеницы оценивается по активности фотосистемы 2 при действии теплового шока. Установлены критические зоны устойчивости флаговых листьев пшеницы к различным дозам теплового шока (коэффициент интенсивности) и длительности воздействия (коэффициент растяжения). Установлено, что с повышением температуры теплового шока активность фотосистемы 2 неуклонно снижается. Оценена возможность использования этого метода для предварительного определения устойчивости различных генотипов пшеницы к высоким температурам. Биб. -15, рис.-1


Cuvinte-cheie:

grâu comun de toamnă Triticum aestivum L., fotosistemul 2, şocul termic, frunza stindard, Triticum aestivum L., photosystem 2, heat shock, flag leaves, Triticum aestivum L., Фотосистема 2, тепловой шок, флаговые листья

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.45 MB)

Ediţia curentă

journal