Sun Home

Мобилизация запасных веществ семян для прорастания и роста проростков у сортов пшеницы с различной морозостойкостью

Mobilization of reserve substances of seeds for germination and growth of seedlings in wheat varieties with different frost resistance.

Autori:

DASCALIUC ALEXANDRU, JELEV (HADÎRCA) NATALIA, RALEA TUDOR, PARII IAROSLAV, PARII IULIA

Rezumat:

Am studiat germinarea semințelor diferitor soiuri de grâu (Triticum aestivum L.) și acumulare a biomasei în plantulele în vârsta de cinci zile, provenite din semințele martor și cele expuse la șocul cu temperaturi negative (SNT). Suprimarea creșterii lăstarului și a rădăcinilor a sporit odată cu scăderea temperaturii care a cauzat SNT. Pentru a asigura rezoluția sporită a metodei de separare a soiurilor în conformitate cu rezistența la îngheț, am determinat temperatura optimă de expunere la SNT (SNTo). După expunerea semințelor diferitor soiuri de grâu la SNTo, substanța uscată distribuită din endosperm în lăstari, rădăcini și eliminată prin respirație permite aranjarea soiurilor după rezistența lor la îngheț. Cu cât rezistența la SNTo a soiului este mai mare, cu atât procentul de germinare a semințelor expuse la SNTo a fost mai mare. Odată cu creșterea valorii temperaturii SNT, masa endospermului semințelor inclusă în plantulă, sau eliminată prin respirație în timpul germinării seminței și creșterii plantulei, a scăzut, efectele SNT fiind mai pronunțate asupra masei substanțelor endospermului incluse în plantulă. Cu cât rezistența la îngheț a soiului este mai înaltă, cu atât raportul dintre masa substanțelor endospermului incluse în plantulă și cheltuite pentru respirație după expunerea semințelor diferitor soiuri de grâu la STNo a fost mai mare. Odată cu sporirea rezistenței la îngheț a soiului, rata din masa endospermului inclusă în plantulă a sporit atunci când cea „cheltuită” pentru respirație, dimpotrivă, a scăzut. După expunerea la SNTo, semințele soiurilor tolerante la îngheț au atins o eficiență metabolică mai înaltă decât cele ale soiurilor sensibile la îngheț. Toți parametrii ce caracterizează separat rezistența lăstarilor și a rădăcinilor la SNT confirmă că rezistența rădăcinilor este mai mică decât cea a lăstarilor. Metoda de determinare a rezistenței la îngheț a soiurilor de grâu în baza capacității semințelor expuse la SNTo de a mobiliza substanțele de rezervă pentru germinare și creștere este sensibilă, caracterizată prin rezoluție sporită și asigură distribuirea soiurilor de grâu în corespundere cu rezistența lor primară la îngheț.

We studied the different wheat (Triticum aestivum L.) cultivars seeds germination and the biomass accumulation at the age of five days seedlings, originated from the control and exposed to shock with negative temperatures (SNT) seeds. Suppression of shoot and roots growth increased with the decreasing temperature that caused SNT. To assure the method’s high resolution of separation of the cultivars by frost resistance, we determined the optimal temperature of exposure to SNT (SNTo). After the exposure of the seeds of different wheat cultivars to SNTo, the dry matter distributed in shoots, roots and eliminated via respiration allows arranging cultivars by their resistance to frost. The higher the resistance to SNTo of the variety, the higher was the germination percentage of the seeds exposed to SNTo. With increasing the temperature value of SNT’s, the seed endosperm mass included in the seedling, or eliminated by respiration during seed germination and seedling growth, decreased, effects of SNT being more pronounced on the endosperm substances included in the seedling. The higher was the cultivar’s frost resistance, the higher was the ratio between the mass of endosperm substances included in seedling and spent for respiration after seeds of different wheat cultivars exposure to SNTo. With increasing the cultivar’s frost resistance, the rate of endosperm mass included in the seedling also increases when the one “spent” for respiration, on the contrary, decreases during seed germination and seedling growth of wheat varieties exposed to SNTo. After exposition to SNTo, seeds of frosttolerant cultivars attained a higher level of metabolic efficiency than those of frost-sensitive cultivars. All parameters that separately characterize the resistance of shoots and roots to SNT confirm that the resistance of roots is lower than that of shoots. The method for determining the frost resistance of wheat varieties based on seeds exposed to SNTo to mobilize a reserve for germination and growth is sensitive, characterized by high resolution, and makes it possible to distribute wheat varieties according to their primary resistance to frost.

Мы изучали всхожесть семян различных сортов пшеницы (Triticum aestivum L.) и накопление биомассы в пятидневных проростках, происходящих из контрольных и подвергшихся шоку отрицательными температурами (ШОТ) семян. Подавление роста побегов и корней усиливалось с понижением температуры, вызвавшей ШОТ. Для повышения разрешающей способности метода разделение сортов по морозостойкости была определена оптимальная температура ШОТ (ШОТо). После воздействия ШОТo на семена различных сортов пшеницы сухое вещество, распределенное в побегах, корнях и выделенное при дыхании, позволяет упорядочить сорта по их морозостойкости. Чем выше устойчивость сорта к ШОТo, тем выше был процент прорастания семян, подвергшихся воздействию ШОТo. С увеличением величины температуры ШОТ масса эндосперма семени, включенная в проросток или выделенная путем дыхания во время прорастания семени и роста проростка, уменьшалась, причем влияние ШОТ было более выраженным на вещества эндосперма, включенные в проросток. Чем выше была морозостойкость сорта, тем выше было и соотношение между массой веществ эндосперма, включенных в проросток и затраченных на дыхание после воздействия ШОТo на семена разных сортов пшеницы. С повышением морозостойкости сорта доля эндосперма, включенного в проросток, также увеличивалась, тогда как масса, «затраченная» на дыхание, напротив, уменьшалась во время прорастания семян и роста проростков у сортов пшеницы, подвергшихся воздействию ШОТо. После воздействия ШОТо семена морозоустойчивых сортов проявили более высокую метаболическую эффективность зерна, чем у чувствительных к морозу сортов. Все параметры, отдельно характеризующие устойчивость побегов и корней к ШОТ, подтверждают, что устойчивость корней ниже, чем побегов. Метод определения морозостойкости сортов пшеницы на основе мобилизации запасных веществ подвергнутых воздействию ШОТо семян для прорастания и роста проростка, чувствителен, характеризуется высокой разрешающей способностью и позволяет распределить сорта пшеницы по их первичной морозостойкости. Библ. -24, рис. -6, табл. -1.


Cuvinte-cheie:

Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la îngheț, metodă accelerată, Triticcum aestivum L., cultivars, reserve substances, frost resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.45 MB)

Ediţia curentă

journal