Sun Home

Психогенные нарушения, обусловленные пандемией COVID-19.

Psychogenic disorders caused by the COVID-19 pandemic.

Authors:

CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI TEODOR, VUDU STELA, VRABIE VALERIA, FURDUI VLADA

Abstract:

În articol sunt elucidate particularitățile psihogene principale ale subiecților, care direct n-au fost afectați de coronavirus, dar au fost supuși autoizolării, ale medicilor, care nemijlocit au participat la tratamentul pacienților infectați cu coronavirus și ale pacienților, ce au suferit de coronavirus. A fost stabilit, că pandemia COVID-19, după ce a fost conștientizată de societate ca pericol, a influențat nu numai asupra statutului somato-vegetativ, dar și asupra celui psihic. Principalele dereglări psihogene, cauzate de pandemie, s-au manifestat prin sporirea stării emoționale, în special a anxietății, fricii și fobiei, stresului acut, extenuării stresogene a medicilor, stresului posttraumatic și prin depresie. Impactul pandemiei s-a reflectat și asupra sănătății sociale prin dereglări comportamentale sociale, care pot provoca acțiuni distructive. Patologia coronavirusului rezultă de a fi tratată nu numai ca maladie infecțioasă și somatovegetativă, dar și ca maladie psihogenă.

The main psychogenic disorders caused by the COVID-19 pandemic in people in selfisolation, in doctors directly involved in the treatment of patients with coronavirus, and in patients with this infection are considered in the paper. It has been established that the coronavirus pandemic, after a person realizes it is dangerous for themselves and others, has a psychopathogenic effect on the human organism, causing high emotional anxiety, acute stress disorders, emotional burnout of doctors, post-traumatic disorders, and depressive states. The impact of the pandemic extends to social health, causing suppression of public mood, alienation, socio-psychological stress and disruption of ritual behavior. It is proposed to treat psychopathogenic disorders caused by the coronavirus pandemic, the pathology of the coronavirus not only as an infectious and somato-vegetative disease, but also as psychogenic disorders. 8 references

В статье рассмотрены основные психогенные нарушения, обусловленные пандемией COVID-19, у людей, находящихся в самоизоляции, у врачей, непосредственно участвующих в лечении больных коронавирусом, и у пациентов, болевших этой инфекцией. Установлено, что пандемия коронавируса после того, как человеком она осознается опасной для себя и других, оказывает психопатогенное влияние на организм человека, вызывая высокую эмоциональную тревожность, острые стрессогенные расстройства, эмоциональное выгорание медиков, посттравматические расстройства, депрессивные состояния. Влияние пандемии распространяется и на социальное здоровье, вызывая подавление настроения общества, отчужденность, социо-психологическое напряжение и нарушение ритуального поведения. Психопатогенные расстройства, обусловленные пандемией коронавирусной инфекции, патологию коронавируса предлагается лечить не только как инфекционную и сомато - вегетативную болезнь, но и как психогенные расстройства. Библ. - 8.


Cuvinte-cheie:

pandemia COVID-19, dereglări psihogene, factor psihogen, sănătate psihică, sănătate socială, the COVID-19 pandemic, psychogenic disorders, psychogenic factor, mental health, social health

Domains:

Biologie

Number:

2 (341)

Year:

2020

Download

Download PDF (0.35 MB)

Сurrent edition

journal