Sun Home

Дифференцированная экспрессия генов как первичный фактор начала эмбрионального развития. часть I. Роль эпигенетических факторов

Expresia diferențiată a genelor ca factor primordial în declanșarea dezvoltării embrionare. Partea I. Rolul factorilor epigenetici (articol de sinteză).

Differentiated gene expression as a primary factor in triggering embryonic development. Part I. Role of epigenetic factors (review article).

Авторы:

VRABIE VALERIA, CIOCHINĂ VALENTINA

Резюме:

În articol este prezentată o sinteză a cercetărilor privind mecanismele epigenetice ce reglează expresia diferențiată a genelor la etapele timpurii de dezvoltare. Datele experimentale recente în domeniul biologiei moleculare, geneticii, embriologiei etc. au relevat că semnalele moleculare au un rol semnificativ, poate chiar cel mai important în procesele complexe care apar în timpul dezvoltării embrionare, precum diferențierea și migrarea celulelor, care contribuie la formarea diverselor tipuri de celule specifice, iar mai apoi de țesuturi. Utilizarea abordărilor moleculare a permis cercetătorilor să investigheze în detaliu aceste mecanisme fizice și chimice și să elucideze rolul determinator al expresiei diferențiate a genelor și a factorilor implicați în acest proces în inițierea dezvoltării și însăși dezvoltarea organismelor vii. Unul din factorii cu rol decisiv în expresia genelor în tranziția programului genetic al gameților la cel al zigotului, ulterior al embrionului, aparține modificărilor epigenetice, ce implică o reprogramare masivă de la structura generală a cromatinei, până la modificarea completă a patternului de metilare în genom și al modificărilor proteinelor histonice. Bibl. – 60.

Științe a Moldovei. Științele vieții. 2020, № 2(341), p. 22-39 The article presents a synthesis of research on epigenetic mechanisms that regulate the differentiated expression of genes in the early stages of development. Recent experimental data in the field of molecular biology, genetics, embryology, etc. revealed that molecular signals play a significant role, perhaps most importantly in the complex processes that occur during embryonic development, such as cell differentiation and migration, which contribute to the formation of various specific cell types, and later tissues. The use of molecular approaches has allowed researchers to investigate in detail these physical and chemical mechanisms and to elucidate the determining role of differentiated expression of genes and factors involved in this process in initiating the development and development of living organisms. One of the decisive factors in the expression of genes in the transition of the genetic program of gametes to that of the zygote, later of the embryo, belongs to epigenetic changes, which involve a massive reprogramming from the general structure of chromatin to the complete change of DNA methylation and histone modification profiles. 60 references

В статье представлен синтез исследований эпигенетических механизмов, регулирующих дифференцированную экспрессию генов на ранних стадиях развития. Последние экспериментальные данные в области молекулярной биологии, генетики, эмбриологии и др. показали, что молекулярные сигналы играют наиболее важную роль в сложных процессах, происходящих во время эмбрионального развития, таких как дифференцировка и миграция клеток, которые вносят вклад в формирование различных специфических типов клеток, а затем и тканей. Использование молекулярных подходов позволило исследователям подробно изучить эти физические и химические механизмы и выяснить определяющую роль дифференцированной экспрессии генов и факторов, участвующих в этом процессе, в инициации развития живых организмов. Один из решающих факторов в экспрессии генов при переходе генетической программы гамет к программе зиготы, а затем эмбриона, принадлежит эпигенетическим механизмам, которые включают общее перепрограммирование структуры хроматина, изменения паттерна метилирования и химических модификаций гистоновов в геноме. Библ.- 60.


Cuvinte-cheie:

Expresia genelor, embriogeneză, cromatina, metilarea ADN, modificări ale histonelor, gene expression, embryogenesis, chromatin, DNA methylation, histone modifcations, экспрессия генов, эмбриогенез, хроматин, метилирование ДНК, модификация гистонов

Сферы:

Biologie

Номер:

2 (341)

Год:

2020

Скачать

Download PDF (0.51 MB)

Текущие издание

journal