Sun Home

Современное состояние ложной мучнистой росы подсолнечника (Plasmopara halstedii) в мире и в Республике Молдова.

Statutul actual al manei florii-soarelui (Plasmopara halstedii) în lume şi Republica Moldova.

Current status of sunflower downy mildew (Plasmopara halstedii) in the world and in the Republic of Moldova.

Autori:

DUCA MARIA, CLAPCO STELIANA

Rezumat:

Mana florii-soarelui, cauzată de micromiceta Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni. este una dintre principalele boli ce afectează cultura de Helianthus annuus L., provocând, în cazul unor infecţii severe, pierderi de productivitate de cca 85-100%. P. halstedii constituie o constrângere a producţiei de floarea-soarelui, în special în ţările din Europa, fiind supusă carantinei fitosanitare în Uniunea Europeană. În vederea controlului bolii este exploatată rezistenţa genetică a florii-soarelui. De remarcat însă că, genele de rezistenţă sunt eficiente împotriva unei/unor rase ale micromicetei, iar cultivarea continuă a hibrizilor rezistenţi determină apariţia rapidă a noilor rase cu virulenţă sporită. O altă metodă destul de eficientă de control a patogenului este tratarea seminţelor de floareasoarelui cu fungicide precum metalaxilul, mefenoxamul, recent fiind propus Lumisena, aplicarea excesivă a acestora conducând, însă, la apariţia tulpinilor rezistente la acţiunea chimicalelor şi compromiterea măsurilor de management. În contextul celor expuse, prezintă interes studiile axate pe evaluarea variabilităţii germoplasmei de floarea-soarelui şi populaţiilor de patogeni, relevarea mecanismelor genetico-moleculare ale răspunsului defensiv, identificarea noilor surse de rezistenţă şi combinarea acestora cu cele existente etc. Cercetările în domeniul dat au fost şi rămân a fi o prerogativă importantă atât la nivel mondial, cât şi pentru cercetătorii din Republica Moldova. Lucrarea dată reprezintă o sinteză a unor studii cu referire la răspândirea, biologia, diversitatea, impactul şi metodele de control a manei florii-soarelui realizate la nivel naţional şi internaţional.

Sunflower downy mildew, caused by the fungus Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni., is one of the main diseases affecting Helianthus annuus L. In the case of severe infections the productivity losses caused by the pathogen are about 85-100%. P. halstedii is a constraint on sunflower production, especially in European countries, being subjected to quarantine regulation in the European Union. The most effective way to control this disease is the breeding for resistance. By the other hand, the resistance genes are effective against one or several pathotypes and the continuous cultivation of resistant hybrids leads to the rapid emergence of new races with increased virulence, which overcome the host resistance. Another effective method of pathogen management is the treatment of sunflower seeds with fungicides such as metalaxyl, mefenoxam, or recently proposed Lumisena. However, the excessive application of fungicides can favored the development of downy mildew isolates resistant to the action of chemicals and inefficiency of pathogen control measures. In this context, the studies focused on the evaluation of the variability of the sunflower germplasm and of the populations of pathogens, revealing the genetic-molecular mechanisms of the defensive response, identifying the new sources of resistance and combining them with the existing ones are of great interest. The researches in this field have been and remain an important prerogative both at the world level and for the researchers from the Republic of Moldova. The present paper represents a synthesis of some studies with reference to the spreading, biology, diversity, impact and methods of control of the sunflower downy mildew performed at the national and international level. 65 references, 2 tables, 4 Figures.

Ложная мучнистая роса подсолнечника, вызваемая грибом Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni., является одним из основных заболеваний, поражающих Helianthus annuus L. В случае тяжелых инфекций потери урожая подсолнечника от ложной мучнистой росы могут составлять около 85-100%. P. halstedii препятствует производству подсолнечника, особенно в европейских странах, являясь карантным объектом в Европейском Союзе. Наиболее перспективным решением в борьбе с этим патогеном является выращивание устойчивых гибридов подсолнечника. С другой стороны, гены устойчивости эффективны против одного или нескольких патотипов, а непрерывное культивирование устойчивых гибридов приводит к быстрому появлению новых рас с повышенной вирулентностью, которые преодолевают устойчивость хозяина. Другим эффективным методом борьбы с ложной мучнистой росой является обработка семян подсолнечника фунгицидами, такими как металаксил, мефеноксам или недавно предложенным Lumisena. Несмотря на их положительный результат, чрезмерное применение фунгицидов может способствовать появлению изолятов микромицета, устойчивых к действию химических веществ, и соответственно, к снижению эффективности мер борьбы с патогеном. В данном контексте исследования сосредоточеные на оценке изменчивости гермоплазмы подсолнечника и популяций патогенных микроорганизмов, выявлении генетически-молекулярных механизмов защитного ответа, выявлении новых источников устойчивости и объединении их с существующими представлют огромный интерес. Исследования в этой области были и остаются важной прерогативой как на мировом уровне, так и для исследователей из Республики Молдова. Настоящая статья представляет собой обобщение некоторых исследований, касающихся распространения, биологии, разнообразия и методов борьбы с ложной мучнистой росой подсолнечника, проведенной на национальном и международном уровнях. Библ. - 65, табл. – 2, рис. – 4.


Cuvinte-cheie:

mana florii-soarelui, Plasmopara halstedii, Helianthus annuus, patotipuri, Rase, gene de rezistenţă, linii diferenţiatoare, sunflower downy mildew, Plasmopara halstedii, Helianthus annuus, pathotypes, races, resistance genes, differential lines, ложная мучнистая роса подсолнечника, Plasmopara halstedii, Helianthus annuus, патотипы, расы, гены устойчивости, дифференциальные линии

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (1.8 MB)

Ediţia curentă

journal