Sun Home

Оценка влияния городских и пригородных экосистем на качество поверхностных вод бассейна реки Рэут в среднем и нижнем секторах

Evaluarea impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra calității apelor de suprafață a bazinului râului Răut în sectoarele de mijloc și inferior.

Assessment of the impact of urban and suburban ecosystems on the quality of surface waters of the Raut river basin in the middle and lower sectors.

Autori:

BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, RUSU MARIA

Rezumat:

În rezultatul analizelor chimice a apelor de suprafață din ecosistemele urbane Telenești și suburbane Sărătenii Vechi și Țânțăreni au fost înregistrate depășiri ale conținutului de N-NH4 + și N-NO2 - în probele prelevate din r. Ciulucul Mic și r. Răut în limitele ecosistemelor studiate din r. Telenești. A fost stabilit că apa din izvorul, amplasat amonte de ecosistemul suburban Țânțăreni (raionul Telenești) este calitativă și este utilizată de populație ca apă potabilă. A fost demonstrat gradul de poluare a apei râului Răut cu amoniu și fosfați în amonte și aval de or. Orhei, cauzat de deversarea apelor uzate epurate necalitativ. Este stabilită dinamica procesului de poluare a apelor de suprafață cauzată de ecosistemele urbane. Cu toate că ambele ecosisteme urbane (Teleneşti şi Orhei) dispun de SEB, grație faptului că gradul de epurare a apelor purificate la aceste stații este necorespunzător acestea (apele epurate) sunt o sursă de poluare majoră a apelor de suprafață.

As a result of the chemical analyzes of surface waters in the urban ecosystems of Telenesti and suburban villages, Saratenii Vechi and Ţânțăreni have been recorded exceedances of the content of N-NH4 + and N-NO2 - in the samples taken from r. Ciulucul Mic and r. Răut within the studied ecosystems district Telenesti. It was established that the water from the station (source), located upstream of the suburban ecosystem Țânțăreni (Telenesti district) is qualitative and is used by the population as drinking water. The degree of pollution of the water of the Răut river with ammonium and phosphates upstream and downstream has been demonstrated that ecosystem Orhei, caused by the discharge of uncleaned wastewater. It is pointed out that one of the main sources of water pollution in the Răut river within the Orhei urban ecosystem is presented by the non-qualitative wastewater at the Biological wastewater treatment plant (BWWP). The dynamics of the process of surface water pollution caused by urban ecosystems is established. Notwithstanding the fact that both urban ecosystems (Telenesti and Orhei) have (BWWP), due to the fact that the degree of purification of the purified water at these stations is inappropriate, they (the purified water) serve as a major source pollution of surface water. 7 references, 2 figures, 3 tables.

В результате химического анализа поверхностных вод в городских экосистемах Теленешть и пригородных поселков Сэрэтении Векь и Цынцэрень были зафиксированы превышения содержания N-NH4 + и N-NO2 - в пробах, взятых из р. Чулукул Мик и р. Рэут в исследуемых экосистемах раиона Теленешть. Установлено, что вода родника, расположенного выше по течению от пригородной экосистемы Цынцэрень (р. Теленешть), является качественной и используется населением в качестве питьевой воды. Была продемонстрирована степень загрязнения воды реки Рэут аммонием и фосфатами вверх и вниз по течению экосистема Оргеев, вызванный сбросом некачественно очищенных сточных вод. Отмечено, что одним из основных источников загрязнения воды р. Рэут в городской экосистеме Оргеева являются сброс некачественно очищенных сточных вод очистными сооружениями. Установлена динамика процесса загрязнения поверхностных вод, вызванное городскими экосистемами. Несмотря на то, что обе городские экосистемы (Теленешть и Оргеев) имеют очистные сооружения, из-за того, что степень очистки очищенной воды на этих станциях недостаточно качественно, они (очищенные воды) служат основным источником загрязнения поверхностных вод. Библ.- 7, табл.- 3 , рис.- 2.


Cuvinte-cheie:

ecosisteme urbane și suburbane, ape reziduale, stația de epurare biologică, dinamica procesului de poluare, sursă de poluare, stare ecologică, urban and suburban ecosystems – wastewater - biological treatment station dynamics pollution process - pollution source, городские и пригородные экосистемы - сточные воды - установка биологической очистки - динамика процесса загрязнения - источники загрязнения

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.56 MB)

Ediţia curentă

journal