Sun Home

Индекс нитрификации ионов аммония в водах правых притоков реки Днестр (Рэуt, Бык, Бotнa).

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din afluenţii de dreapta ai fluviului Nistru (Răut, Bâc, Botna).

Nitrification indexes of ammonium ions in the waters of the right influences of the Dniester river (Raut, Bac, Botna).

Autori:

SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, MOŞANU ELENA

Rezumat:

Studiul prezintă modificările concentraţiei amoniului din apa afluenţilor de dreapta ai fl. Nistru, care în apa r. Bâc variază de la 67-96% (amonte mun. Chişinău) la 5% (or. Sângera) şi 17% - 49% (s. Gura Bâcului). În apa r. Răut la vărsarea în fl. Nistru nitrificarea este în diferiţi ani de la lentă (10%) la mare (96-98%). În apa pe cursul r. Botna Initrif(%) variază de la mic (37%, amonte lacul Ulmu) la mare (91,5-97%). Corelarea Initrif(%) cu CCO-Cr şi CBO5 al apei râurilor Răut, Bâc şi Botna demonstrează influenţa asupra procesului de nitrificare a substanţelor chimic şi biochimic degradabile.

The study shows of the ammonium concentration changes in the right tributaries of the river Dniester water, which in the river Bac water varies from 67-96% (upstream of Chisinau municipality) to 5% (Sangera town) and 17% - 49% (Gura Bacului village). In the water river Raut at the outflow into the river Dniester nitrification is in different years from slow (10%) to high (96-98%). In the water along the river Botna Initrif (%) varies from small (37%, upstream of Ulmu lake) to large (91,5-97%). The correlation of Initrif (%) with CCO-Cr and CBO5 of the rivers Raut, Bac and Botna water demonstrates the influence on the nitrification process of chemically and biochemically degradable substances. 16 references, 5 figures, 1 table.

В исследовании показаны изменения концентрации аммония в воде правых притоков реки Днестр, который в воде реки Бык колеблется от 67-96% (выше мун. Кишинэу) до 5% (город Сынжера) и 17% - 49% (село Гура Быкулуй). В воде р. Рэут при отливе в реку Днестр нитрификация идет в разные годы от медленной (10%) до высокой (9698%). В воде вдоль реки Ботна Initrif (%) колеблется от малого (37% вверх по течению от озера Ульму) до большого (91,5-97%). Корреляция Initrif (%) с CCO-Cr и CBO5 воды рек Рэут, Бык и Ботна демонстрирует влияние на процесс нитрификации химически и биохимически разлагаемых веществ. Библ. – 16, таб. – 1, рис. 5.


Cuvinte-cheie:

Indice de nitrificare, râul Bâc, Raut, Botna, parametrii chimici, nitrification index, rivers Bac, Raut, Botna, chemical parameters, индекс нитрификации, река Бык, Рэут, Ботна, химические показатели

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.71 MB)

Ediţia curentă

journal