Sun Home

Оценка действия нанокомпозитов хитозан-цинка и хитозанового железа на Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30

Evaluarea acțiunii nanocompozitelor chitosan-zinc și chitosan-fier asupra levurii

Evaluation of the action of nanocomposites chitosan-zinc and chitosan- iron on the Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30.

Autori:

BEŞLIU ALINA

Rezumat:

Lucrarea dată oferă informații noi privind evaluarea acțiunii nanocompozitelor chitosan-zinc și chitosan-fier, elaborate prin diferite procedee, asupra levurii pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. Rezultatele obținute au demonstrat că testele de viabilitate și producția de biomasă reflectă adecvat efectele nanocompozitelor chitosanzinc și chitosan fier, aceștia fiind indici importanți în procesul de evaluare a acțiunii nanocompozitelor obținute prin diferite procedee. Fluctuațiile viabilității și producției de biomasă ce se produc pe parcursul perioadei de cultivare sunt determinate de volumul utilizat al nanocompozitelor, cel mai eficient procedeu de obținere este procedeul experimental I aplicat în volum de 2%. Totodată, nanocompozitul aplicat în volum de 5% manifestă efect de inhibiție profundă a dezvoltării culturii. Rezultatele obținute au contribuit la elaborarea unui procedeu nou de realizare a nanocompozitelor.

This paper offers new information on the influence of chitosan-zinc and chitosan-iron nanocomposites, elaborated by different methods on pigmented yeast Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. The results showed that the viability tests and the biomass production adequately reflect the effects of the chitosan-zinc and iron chitosan nanocomposites, these being important indices in the process of evaluating the action of the nanocomposites obtained by different methods. The fluctuations of viability and biomass production that occur during the cultivation period are determined by the volume of nanocomposites used. The most efficient process for obtaining it is the experimental procedure I applied in 2% volume. At the same time, the nanocomposite applied in a volume of 5% showat inhibitory effect an the culture development. The obtained results have contributed to the elaboration of a new methods for nanocomposite obtaining. 21 references, 4 figures.

В данной статье представлена новая информация о влиянии нанокомпозитов хитозан-ZnO и хитозан- Fe3O, на пигментированные дрожжи Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. Результаты показали, что жизнеспособность клеток и продукция биомассы адекватно отражают эффекты нанокомпозитов хитозан-ZnO и хитозан-Fe3O4. Колебания жизнеспособности и производства биомассы, которые происходят в течение периода культивирования, определяются объемом используемого нанокомпозита, наиболее эффективный способ получения каторого является экспериментальная процедура I. В то же время нанокомпозит, нанесенный в объеме 5%, оказывает глубокий ингибирующий эффект на развитие культуры. Полученные результаты способствовали разработке нового процесса получения нанокомпозитов. Библ.-21, рис.-4.


Cuvinte-cheie:

nanocompozite, nanoparticule metalice, Rhodotorula, viabilitate, producţie de biomasă, procedeu, nanocomposites, metal nanoparticles, Rhodotorula, viability, biomass production, process, нанокомпозиты, наночастицы металлов, Rhodotorula, Выживаемость, продукция, способ получения

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.74 MB)

Ediţia curentă

journal