Sun Home

Влияние наночастиц на основе железа на выживаемость и активность микроорганизмов с биоремедиационным потенциалом в условиях загрязнённой стойкими органическими соединениями почвы

Influența nanoparticulelor pe bază de fier asupra ratei de supraviețuire și activității microorganismelor cu potențial bioremediator în condițiile solului contaminat cu POPs.

The influence of iron based nanoparticles on the survival rate and activity of microorganisms with bioremediation potential under conditions of POPs contaminated soils.

Autori:

CORCIMARU SERGHEI, BATÎR LUDMILA, SLĂNINĂ VALERINA, TĂNASE ANA, MERENIUC LILIA, GUŢUL TATIANA

Rezumat:

În Republica Moldova, unde există cel puțin 1604 zone contaminate cu poluanți organici persistenți, ce impune necesitatea elaborării măsurilor de decontaminare. O abordare recentă a problemei remedierii solului este nanobioremedierea, ce porneşte de la ipoteza, că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor poate accelera ritmurile decontaminării și micșora riscurile ecologice. În lucrarea dată a fost studiată influența nanomagnetitei și nanofierului zerovalent asupra ratei de supraviețuire și activității tulpinii Bacillus sp. Nr. 2 (tulpină cu potențial bioremediator) după introducerea în sol contaminat cu POPs. A fost demonstrată posibilitatea sporirii ratei de supraviețuire a acestor microorganisme de 563 ori și de stimulare a creșterii microorganismelor date de 17 – 26 ori (față de controlul fără nanoparticule).

The Republic of Moldova has more than 1604 sites contaminated by persistent organic pollutants and is in need of efficient means of decontamination. Nanobioremediation is a new approach to soil remediation that has recently been suggested. The combined use of nanoparticles and bioremediation is hoped to be a viable way to increase the efficiency and sustainability of soil remediation. The purpose of this work was to study the influence of nanoscale zerovalent iron and magnetite on the survival rate and activity of Bacillus sp. Nr. 2 (a strain with a bioremediation potential) after its introduction into a POPs contaminated soil. Nano-magnetite was found to be able to increase the survival rate of the introduced microorganisms by 563 times, and to stimulate the growth of the microorganisms in the contaminated soil by 17–26 times comparing to the control without nano-magnetite applications. 22 references, 4 figures, 7 tables

В Республике Молдова насчитывается не менее 1604 зон, загрязнённых стойкими органическими соединениями, что диктует необходимость разработки мер по очистке. Недавно был предложен новый подход в области ремедиации почв –нанобиоремедиация. Предполагается, что комбинирование нано- и биотехнологий способно существенно ускорить темпы детоксикации почв и минимизировать экологические риски. В работе была протестирована способность ноль-валентного наножелеза и наномагнетита влиять на выживаемость и активность штамма Bacillus sp. Nr. 2 (потенциального биоремедианта) после интродукции последнего в загрязнённую стойкими органическими соединениями почву. Была выявлена способность наномагнетита улучшать выживаемость внесённых микроорганизмов в 563 раза и стимулировать их активный рост в 17–26 раз в условиях загрязнённой почвы. Библ.-22, рис.-4, табл.-7


Cuvinte-cheie:

nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POPs), poluarea solului, nanofier zerovalent, nanomagnetită, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, nanomagnetite, nanoscale zerovalent iron., нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, ноль-валентное наножелезо, наномагнетит

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.66 MB)

Ediţia curentă

journal