Sun Home

Структура сообществ мелких грызунов (Rodentia, Muridae, Cricetidae) в условиях антропогенных воздействий и изменения климата в Республике Молдова

Structura comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.

The structure of small rodents communities (Rodentia, Muridae, Cricetidae) under the conditions of anthropic modifications and climate change in the Republic of Moldova.

Autori:

SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE

Rezumat:

Scopul cercetărilor a constat în studiul structurii comunităților de mamifere mici aflate sub influența schimbărilor climatice și a modificărilor antropice. Cercetările au fost efectuate în biotopurile din zona centrală a Republicii Moldova în anii 2015-2019. Pentru stabilirea structurii spațiale a populațiilor de rozătoare mici a fost determinată densitatea medie relativă. S-a stabilit, că structura comunităţilor de rozătoare în ecosistemele antropizate este determinată de eterogenitatea ecosistemelor agricole. Indicele de biodiversitate Margalef s-a micșorat primăvara la ecotonul pădure-agrocenoză în medie de la 2,7 la 2,12, iar toamna – de la 2,9 la 2,3.

The purpose of the paper was to study the structure of small mammal communities under the influence of climate changes and anthropogenic modifications. The researches have been carried out in the biotopes of the central area of the Republic of Moldova during the years 2015-2019. In order to determine the spatial structure of small rodent populations, the relative average density was calculated. It has been established that the structure of rodent communities in anthropogenic ecosystems is determined by the heterogeneity of agricultural ecosystems. The Margalef diversity index decreased in spring in the forest-agrocenosis ecotone on average from 2.7 to 2.12, and in autumn – from 2.9 to 2.3. 12 references, 2 figures

Целью статьи было изучение структуры сообществ мелких млекопитающих, находящихся под влиянием изменения климата и антропогенных воздействий. Исследования проводились в биотопах центральной зоны республики в 2015-2019 годах. Для определения пространственной структуры популяций грызунов была определена их относительная средняя плотность. Установлено, что структура сообществ грызунов в антропогенных экосистемах определяется неоднородностью сельскохозяйственных экосистем. Разнообразие уменьшалось весной в экотоне леса с агроценозом в среднем с 2,7 до 2,12, а осенью – с 2,9 до 2,3. Библ. 12 , рис.2 .


Cuvinte-cheie:

rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.53 MB)

Ediţia curentă

journal