Sun Home

Биохимический анализ растений Origanum vulgare SSP. vulgare из спонтанной флоры Республики Молдовы

Analiza biochimică a plantelor de Origanum vulgare SSP. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova.

Biochemical analysis of Origanum vulgare SSP. vulgare from spontaneous flora of the Republic of Moldova.

Authors:

PORT ANGELA, MUTU (CALMÎŞ) ANA, DUCA MARIA, GILLE ELVIRA

Abstract:

Studiul biochimic al extractelor vegetale de O. vulgare ssp. vulgare a demonstrat că în fracția compușilor polifenolici predomină acizii polifenolcarboxilici (70%), acidul rozmarinic fiind component majoritar. Bioacumularea flavonoidelor variază la nivel intrapopulațional (10-40%) și corelează cu gradientul altitudinal și direcția de expoziție a versantului Butuceni de pe care au fost colectate plantele. Analiza uleiului volatil prin GCSM a evidențiat cantități mai mari ale sesquiterpenelor față de cele ale monoterpenelor. Din 38 de compuși identificați, 20 sunt monoterpene, 15 sesquiterpene și 3 componenți minoritari (cu valori mai mici de 1%) dihidro-edulan I, 3-octanonă și 3-octanol. Analiza componentelor principale a relevat 9 compuși: β-cariofilen, oxid de cariofilen, sabinen, germacren D, cis-β-ocimen, τ-gurjunen, β-bisabolen, γ-terpinen, p-cimen ce caracterizează valoarea aromatică a uleiului volatil, reprezentând o chemovarietate a plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova (rezervația Orheiul Vechi).

The biochemical study of the plant extracts of O. vulgare ssp. vulgare showed that polyphenolic compounds (70%) predominate in the fraction of polyphenolcarboxylic acids, rosmarinic acid being the major component. The bioaccumulation of flavonoids varies at the intrapopulation level (10-40%) and correlates with the altitudinal gradient of the Butuceni slope from which the plants were collected. The analysis of essential oil by GC-MS showed higher quantities of sesquiterpenes compared to those of monoterpenes. The 38 identified compounds include 20 monoterpenes, 15 sesquiterpenes and 3 minority components (values less than 1%): dihydroedulan I, 3-octanone and 3-octanol. The analysis of the main components revealed 9 compounds: β-caryophyllene, caryophyllene oxide, sabinen, germacrene D, cis-β-ocimene, τ-gurjunene, β-bisabolene, γ-terpinene, p-cymene, which characterize the aromatic value of the essential oil, representing a chemovariety of plants O. vulgare ssp. vulgare from the spontaneous flora of the Republic of Moldova (Orheiul Vechi). 26 references, 5 figures, 3 tables.

Биохимическое исследование растительных экстрактов O. vulgare ssp. vulgare показало, что полифенольные соединения (70%) преобладают во фракции полифенолкарбоновых кислот, основным компонентом которых является розмариновая кислота. Биоаккумуляция флавоноидов различна на уровне внутрипопуляции (10-40%) и коррелирует с высотaми уклоном склона Бутученъ, с которого были собраны растения. Анализ эфирного масла показал более высокое количество сесквитерпенов по сравнению с монотерпенами. Из 38 идентифицированных соединений 20 представляют собой монотерпены, 15 сесквитерпенов и 3 неосновных компонента (в концентрациях менее 1%): дигидроэдулан I, 3-октанон и 3-октанол. В результате анализа основных компонентов выявлено 9 соединений: β-кариофиллен, кариофиллен оксид, сабинен, гермакрен D, цис-β-оксимен, τ-гурджунен, β-бисаболен, γ-терпинен, п-цимен, которые характеризуют ароматическую ценность эфирного масло, представляющее собой хемотип растений O. vulgare ssp. vulgare из спонтанной флоры Республики Молдовы (заповедник «Старый Орхей»). Библ. – 26, рис. – 5, табл. – 3.


Cuvinte-cheie:

Origanum vulgare ssp. vulgare, flora spontană, diversitate biochimică, metabolism secundar, compuşi polifenolici, terpene, Origanum vulgare, spontaneous flora, biochemical diversity, secondary metabolism, polyphenolic compounds, Terpenes, Origanum vulgare ssp. vulgare, спонтанная флора, биохимическое разнообразие, вторичный метаболизм, полифенольные соединения, терпены

Domains:

Biologie

Number:

1 (340)

Year:

2020

Download

Download PDF (0.75 MB)

Сurrent edition

journal