Sun Home

Генетическая изменчивость некоторых популяций Orobanche cumana Wallr. из Республики Молдовы.

Variabilitatea genetică a unor populații de Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova.

Genetic variability of some populations of Orobanche cumana Wallr. from Republic of Moldova.

Autori:

DUCA MARIA, PORT ANGELA, MUTU (CALMÎŞ) ANA, CLAPCO STELIANA

Rezumat:

Orobanche cumana Wallr. este o plantă holoparazită cu potențial înalt de distrugere a recoltei agricole de floarea-soarelui din numeroase țări, preponderent cele din Asia centrală și sud-estul Europei. Cunoașterea diversității și structurii genetice a populațiilor de O. cumana este necesară pentru elucidarea evoluției raselor și a patosistemului în scopul ameliorării rezistenței genetice cu efecte de durată. Obiectivul cercetărilor a fost de a analiza diversitatea alelică a unor loci SSR și a relațiilor genetice dintre indivizii a patru populații autohtone de O. cumana colectate din Sărata-Mereșeni, municipiul Chișinău, Popeasca și Gura-Galbenii. Genotiparea a pus în evidență polimorfismul a 13 loci microsateliți, diferențiind populațiile prin profil, număr și frecvența alelelor la același locus. S-a constatat că majoritatea alelelor sunt frecvente și foarte puține rare (4-8%). Modelul generat de ACP a pus în evidență tendințele de covariație în frecvența a 32 din 51 de alele (14 loci SSR) și alelele cu cele mai mari contribuții procentuale în caracteristica populațiilor. Nu au fost identificate variante alelice specifice indivizilor doar unei populații. Conform indicilor de estimare și cuantificare a diversității genetice populația colectată de la Sărata-Mereșeni prezintă cel mai mic grad de variație genetică la nivel intrapopulațional și cel mai mare la cel interpopulațional. Între populațiile din mun. Chișinău (IGFPP) și Gura-Galbenii (Hâncești) nu sunt diferențe genetice semnificative, intrapopulațional sunt heterogene, indivizii prezentând profile caracteristice ambelor fonduri de gene.

Orobanche cumana Wallr. is a holoparasitic plant with a high potential for destroying the sunflower agricultural crop in many countries, mainly those from Central Asia and Southeast Europe. Knowledge of the diversity and genetic structures of O. cumana populations is necessary to elucidate the evolution of races and the pathosystems in order to improve the genetic resistance with sustainable effects. The objective of the research was to analyze the allelic diversity of some SSR loci and the genetic relationships between the individuals of four native populations of O. cumana collected from Sărata-Mereseni, Chisinau, Popeasca and GuraGalbenii. The genotyping showed the polymorphism of 13 microsatellite loci, differentiating populations by profile, number and frequency of alleles at the same locus. It has been found that most alleles are common and only 4-8% are rare. The model generated by the ACP highlighted the covariate trends in the frequency of the 32 out of 51 alleles (14 SSR loci) and alleles with the highest contributions for the population molecular peculiarities. Specific alleles for the individuals of one population only, not were identified. According to the indices of estimation and quantification of the genetic diversity the population collected from Sărata-Mereseni has the lowest degree of genetic variation at the intrapopulation level and the highest one at the interpopulation level. Between the populations of Chisinau (IGFPP) and Gura-Galbenii there are not significant genetic differences, have been found individuals having molecular profiles identified in both genetical funds. 50 references, 4 figures, 3 tables.

Orobanche cumana Wallr. это голопаразитарное растение с высоким потенциалом заражения сельскохозяйственной культуры подсолнечника во многих странах, в частности из центральной Азии и юго-восточной Европы. Изучение разнообразия и генетической структуры популяций O. cumana необходимо для выяснения эволюции рас, с целью улучшения генетической устойчивости подсолнечника. Целью исследования является анализ аллельного разнообразия некоторых SSR-локусов и генетические взаимоотношения между представителями четырех местных популяций O. cumana (Сарата-Мерешень, Кишинев, Попяска и Гура-Галбений). Генотипирование выявило полиморфизм 13 микросателлитных локусов, дифференцирующих популяции по профилю, количеству и частоте аллелей в одном и том же локусе. Было установлено, что большинство аллелей широко распространены в изучаемых популяциях и только 4-8% являются редкими аллелями. Анализ главных компонентов выявил ковариатические тенденции в частоте 32 из 51 аллелей (14 локусов SSR) и аллели с самым высоким процентным вкладом в характеристику популяции. Аллелей специфических только для одной популяции не было выявлено. По показателям количественной оценки генетического разнообразия, популяция из Сарата-Мерешень, характеризуется самой низкой степенью внутрипопуляционной изменчивости и соответственно, самой высокой межпопуляционной генетической изменчивостью. Между популяциями из Кишинева и Гура-Галбений нет существенных генетических различий. Были обнаружены растения с молекулярными профилями характерными для обоих генетических фондах.


Cuvinte-cheie:

Orobanche cumana Wallr., genotipare SSR, variabilitate genetică, analiza componentelor principale (ACP), Orobanche cumana Wallr., SSR genotyping, genetic variability, principal component analysis (PCA), Orobanche cumana Wallr., генотипирование SSR, генетическая изменчивость, метод главных компонентoв

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.71 MB)

Ediţia curentă

journal