Sun Home

Корреляционные особенности молекулярно-генетическом, биохимического и морфологического разнообразия o. vulgare (SSP. vulgare) из спонтанной флоры Республики Молдова.

Particularități corelative ale diversității molecular-genetice, biochimice și morfologice a plantelor de Origanum vulgare L. din flora spontană a Republicii Moldova.

Correlative particularities of molecular-genetic, biochemical and morphological diversity of O. vulgare (SSP. vulgare) from the spontaneous flora of the Republic of Moldova.

Autori:

PORT ANGELA, MUTU (CALMÎŞ) ANA, DUCA MARIA

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele testului Mantel de asociere a diferitor variabile biologice, care au relevat polimorfisme la nivel molecular-genetic, biochimic și fenotipic, diferențiind subpopulațiile de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană (Orheiul Vechi, s. Butuceni). Au fost constatate particularităţi corelative ale caracterelor morfologice, consituenților fitochimici, markerilor moleculari (EST-SSR). O semnificație aparte revine investigării asocierilor cantitative dintre compușii terpenici și transcipții a 7 terpensintetaze din frunze și flori, cu contribuții teoretice în elucidarea proceselor de sinteză și interconexiune biochimică a metaboliților secundari. Lucrarea, subliniază importanța cunoașterii aspectului fiziologic și molecular de reglare a sintezei terpenelor și derivaților acestora în scopul dezvoltării unor programe de selecție și obținere a formelor ameliorate de plante medicinale și aromatice.

The paper presents the Mantel test results of different biological variables, which revealed polymorphisms at molecular-genetic, biochemical and phenotypic level, differentiating the subpopulations of O. vulgare, ssp. vulgare from the spontaneous flora (Orheiul Vechi, Butuceni). Correlative features of morphological characters, chemical compounds, molecular markers (EST-SSR) were found. Of particular significance is the investigation of the quantitative associations between terpenic compounds and transcripts of seven terpene synthases from leaves and flowers, with theoretical insights in elucidating of the secondary metabolites synthesis processes. The paper emphasizes the importance of knowing the physiological and molecular aspects of regulating the synthesis of terpenes and their derivatives for various aromatic and medicinal plant breeding programs. 20 references, 4 figures, 8 tables

В работе представлены результаты тестов Mantel различных биологических данных, которые выявили полиморфизмы на молекулярно-генетическом, биохимическом и фенотипическом уровне, дифференцируя субпопуляции O. vulgare ssp. vulgare от спонтанной флоры (заповедник «Старый Орхей», с. Бутученъ). Обнаружены корреляционные особенности морфологических признаков, химических соединений, молекулярных маркеров (EST-SSR). Особое значение имеет исследование количественных ассоциаций между терпеновыми соединениями и транскриптами семи терпенсинтаз из листьев и цветов, с теоретическими соображениями в выяснении процессов синтеза вторичных метаболитов. В статье подчеркивается важность знания физиологического и молекулярного аспекта регулирования синтеза терпенов и их производных для различных программ селекции ароматических и лекарственных растений. Ключевые слова: Origanum vulgare L., разнообразие, корреляции, спонтанная флора, молекулярные, биохимические, морфологические маркеры


Cuvinte-cheie:

Origanum vulgare L., flora spontană, variabilitate, asocieri corelative, markeri moleculari, biochimici, morfologici, Origanum vulgare L., spontaneous flora, variability, correlative associations, Molecular, biochemical, morphological markers, Origanum vulgare L., Разнообразие, корреляции, спонтанная флора, молекулярные, биохимические, морфологические маркеры

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.82 MB)

Ediţia curentă

journal