Sun Home

Особенности изменения содержания свободных аминокислот в крови у старых крыс с различными рационами питания на фоне введения тестостерона

Variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili întreținuți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.

Variability in the concentration of free amino acids in the blood in senile rats maintained with different rations against the background of testosterone administration.

Autori:

POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA

Rezumat:

În articol este descrisă variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili alimentați cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului. La șobolanii senili, analiza comparativă a influenței rației de diferită structură asupra conținutului aminoacizilor în ser și eritrocite, atestă diminuarea proceselor anabolice mai ales în cazul rației bogată în proteine. Examinarea comparativă a influenței rației cu diferită structură pe fondalul administrării TS asupra conținutului aminoacizilor relevă că la aceste animale este diminuat procesul anabolic, iar în cazul rației bogată în glucide – procesul catabolic este destul de exprimat.

The article describes the features of changes in the content of free amino acids in old rats with different diets on the background of the introduction of testosterone. In old rats, a comparative analysis of the effect of diets with different nutrient structures on the content of amino acids in blood serum and erythrocytes indicates a decrease in anabolic processes, especially in the case of a diet rich in proteins. A comparative analysis of the effect of the diet with different structures on the background of testosterone administration on the amino acid content shows that these animals have reduced anabolic process, and in the case of a diet rich in carbohydrates, the catabolic process is quite pronounced.

В статье описаны особенности изменения содержания свободных аминокислот у старых крыс с различными рационами на фоне введения тестостерона. У старых крыс сравнительный анализ влияния рационов с различной структурой нутриентов на содержание аминокислот в сыворотке крови и эритроцитах свидетельствует о снижении анаболических процессов, особенно в случае рациона, богатого белками. Сравнительный анализ влияния рациона с различной структурой на фоне введения тестостерона на содержание аминокислот показывает, что у этих животных снижен анаболический процесс, а в случае рациона богатого углеводами – катаболический процесс довольно выражен. Библ. – 20, таб. – 2.


Cuvinte-cheie:

raţie alimentară, şobolani senili, testosteron, aminoacizi liberi, grupe funcționale, food of ration, old rats, testosterone, free amino acids, functional groups, рацион питания, старые крысы, тестостерон, свободные аминокислоты, функциональные группы

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.37 MB)

Ediţia curentă

journal