Sun Home

Особенности изменения содержания свободных аминокислот в крови у зрелых крыс с различными рационами питания на фоне введения тестостерона

Particularitățile modificării conținutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi hrăniți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.

The features of changes in the free amino acid content in the blood of mature rats with different diets on the background of the introduction of testosterone.

Authors:

POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA

Abstract:

În articol sunt descrise particularităţile modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi alimentați cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului. Alimentația cu conținut diferit al componentelor rației pe fondalul administrării testosteronului cauzează schimbări ale conținutului aminoacizilor în ser și eritrocite: rația bogată în proteine produce micșorarea atât a concentrației fiecărui aminoacid, cât și pe grupe funcționale, iar rația bogată în glucide – sporirea acestora, ceea ce atestă prevalarea corespunzător

The article describes the features of changes in the content of free amino acids in mature rats with different diets on the background of the introduction of testosterone. Eating with different diets the background of testosterone administration causes a change in the content of amino acids in serum and erythrocytes: a diet rich in proteins leads to a decrease in the content of free amino acids, and a diet rich in carbohydrates – to their increase, which demonstrates the predominance of anabolism (protein diet) or catabolism (carbohydrate diet).

В статье описаны особенности изменения содержания свободных аминокислот у зрелых крыс с различными рационами на фоне введения тестостерона. Питание с различными рационами на фоне введения тестостерона вызывает изменение содержания аминокислот в сыворотке и эритроцитах: рацион богатый белками приводит к снижению содержания свободных аминокислот, а рацион богатый углеводами – к их повышению, что демонстрирует преобладание соответственно анаболизма (белковый рацион) или катаболизма (углеводный рацион). Библ. – 14, таб. – 2.


Cuvinte-cheie:

raţie alimentară, şobolani maturi, testosteron, aminoacizi liberi, grupe funcționale, food of ration, mature rats, testosterone, free amino acids, functional groups, рацион питания, зрелые крысы, тестостерон, свободные аминокислоты, функциональные группы

Domains:

Biologie

Number:

1 (340)

Year:

2020

Download

Download PDF (0.34 MB)

Сurrent edition

journal