Sun Home

Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.

Mental health, its directed formation – a priority task. Psychosanocreatology.

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, PRISEAJNIUC (VUDU) VICTORIA

Rezumat:

În articol se accentuează actualitatea și acuitatea problemei sănătății mentale prin analiza incidenței înalte a tulburărilor psihice în societatea contemporană și tendința de sporire a ei în următorii ani, sunt analizate cauzele principale ale afecțiunilor psihogene și a tulburărilor psihice – crearea spontană a sănătății psihice și modul stresogen de viață, din cauza cărora activitatea neuropsihică nu poate suporta presingul vieții contemporane. Totodată se propune soluționarea problemei afecțiunilor psihogene și a tulburărilor psihice prin renunțarea la crearea și menținerea spontană a sănătății în favoarea aplicării mecanismelor de formare și menținere dirijată a sănătății psihice, manifestarea emoțiilor, necesităților, motivației, gândirii, memoriei și capacităților psihice prin dezvoltarea în continuare a psihosanocreatologiei – știința destinată de a elabora bazele teoretice și practice ale formării și menținerii dirijate a sănătății psihice.

The article emphasizes the topicality and acuity of the mental health problem by analyzing the high incidence of mental disorders in contemporary society and its tendency to increase in the coming years, analyzes the main causes of psychogenic affections and mental disorders spontaneous creation of mental health and stressogenic mode of life, due to which neuropsychic activity cannot withstand the pressure of contemporary life. At the same time, it is proposed to solve the problem of psychogenic affections and mental disorders by giving up the spontaneous creation and maintenance of health in favor of applying the mechanisms of directed formation and maintenance of mental health, manifestation of emotions, needs, motivation, thinking, memory and psychic abilities through the further development of psychosanocreatology - the science designed to develop the theoretical and practical bases of the directed formation and maintenance of mental health. 10 references.

В статье подчеркивается актуальность и острота проблемы психического здоровья путем анализа высокой заболеваемости психических расстройств в современном обществе и ее тенденция к росту в ближайшие годы, анализируются основные причины психогенных расстройств и психических расстройств – спонтанное создание психического здоровья и стрессогенный образ жизни, из-за которых нейропсихическая деятельность не может противостоять современному прессингу жизни. В то же время предлагается решение проблемы психогенных расстройств и психических расстройств путем отказа от самопроизвольного создания и поддержания здоровья в пользу применения механизмов целенаправленного формирования и поддержания психического здоровья, проявления эмоций, потребностей, мотивации, мышления, памяти и дальнейшего развития путем дальнейшего развития психосанокреатологии – науки, призванной разработать теоретические и практические основы целенаправленного формирования и поддержания психического здоровья. Библ. – 10.


Cuvinte-cheie:

psihic, sănătate psihică, psihosanocreatologie, tulburări psihice, emoţii, intelect, modul stresogen de viață, mental, mental health, psychosanocreatology, Mental Disorders, emotions, intellect, stressogenic mode of life, психика, психическое здоровье, психосанокреатология, психогенные расстройства, эмоции, интеллект, стрессогенный образ жизни

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.43 MB)

Ediţia curentă

journal