Sun Home

Корреляционные ассоциации между морфологическими и молекулярными маркерами в исследовании генетической изменчивости заразихи в Республике Молдова

Asocieri corelative dintre marcherii morfologici și moleculari în studiul variabilității genetice a lupoaiei din Republica Moldova.

Correlative associations between morphological and molecular markers in the study of genetic variability of broomrape in the Republic of Moldova.

Autori:

DUCA MARIA, PORT ANGELA, CLAPCO STELIANA, BOICU ADRIANA

Rezumat:

Lucrarea dată reprezintă o sinteză a unor investigații cu referire la diversitatea genetică a populațiilor de lupoaie de pe teritoriul Republicii Moldova. Datele morfologice (parametrii semințelor de lupoaie) și moleculare (profilurile SSR, ISSR) obținute anterior au fost analizate implicând diverse programe de biostatistică (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03), fiind aplicate testele de analiză a varianței (ANOVA) și semnificației statistice (Tukey, p <0,05), testul de corelare multiplă Mantel etc. Studiul de asociere corelativă între matricele disimilarității la 38 de populații de O. cumana Wallr. din câmpurile agricole de floarea-soarelui a pus în evidență rasa H prin gradul înalt și mediu de congruență a datelor morfologice (parametri morfometrici ai semințelor de lupoaie) și moleculare (SSR și ISSR). Lipsa corelațiilor semnificative în majoritatea cazurilor de comparație între populațiile care aparțin raselor E, F sau G sugerează asupra divergenței genetice determinate preponderent de statutul rasial și mai puțin de zona geografică. De menționat că utilizarea combinată a tehnicilor de genotipare cu marcheri dominanți multi-locus (ISSR) și codominanți multi-alelici (SSR) a permis relevarea unui nivel ma

The present paper represents a synthesis of some investigations with reference to the genetic diversity of broomrape populations on the territory of the Republic of Moldova. Based on the morphological (parameters of broomrape seeds) and molecular data (SSR and ISSR), various biostatistical analysis has been done using different methods (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03), as well as Analysis of Variance (ANOVA), Mantel test to assess the level of correlation between the studied parameters and Tukey’s test of statistical significance. The correlative association between dissimilarity matrices in 38 populations of O. cumana Wallr. belonging from naturaly infested sunflower fields has highlighted the race H with high and medium degree of congruence of morphometric (broomrape seed parameters) and molecular data (SSR and ISSR). The absence of significant correlations in the most of cases of comparisons between populations belonging to the race E, F or G suggests that genetic divergence is mainly determined by the racial status and less by the geographical area. Combined use of genotyping techniques with multi-locus dominant markers (ISSR) and multi-allelic co-dominants (SSR) revealed a higher level of genetic divergence between the physiological races, than between each population. 49 references, 4 tables, 7 Figures.

Данная статья представляет собой обобщение литературных данных и собственных исследований, касающихся генетического разнообразия популяций заразихи. На основе уже опубликованных морфологичских (параметры семян заразихи) и молекулярногенетических данных (SSR и ISSR) были применены различные биостатистические методы анализа (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03), с использованием тестов для выявления степени изменчивости (ANOVA) и статистической значимости (Tukey, p <0,05), а также тест Мантеля для оценки уровня коррелированности между изучаемыми параметрами. По данным корреляционного анализа матриц различий 38 популяций O. cumana Wallr., собранных на территории Республики Молдова, можно выделить расу H с высокой и средней степенью конгруэнтности морфометрических и молекулярных параметров. Совместное использование методов генотипирования с мультилокусными доминантными (ISSR) и мультиаллельными ко-доминантами (SSR) маркерами выявило более высокий уровень генетической дивергенции между физиологическими расами, чем между отдельно взятыми популяциями. Отсутствие, в большинстве случаев, статистически значимой корреляции между популяциями принадлежащими к расе E, F или G, позволяет предположить, что генетическая дивергенция в основном определяется расовым статусом и в меньшей степени географическим происхождением. Библ. – 49, Рис. – 7, Таб. – 4.


Cuvinte-cheie:

Orobanche cumana, statut rasial, marcheri morfologici, genotipare ISSR, SSR, corelații, Orobanche cumana, расовый статус, морфологические маркеры, ISSR и SSR генотипирование, корреляции, Orobanche cumana, rasial status, morphological markers, ISSR and SSR genotyping, corelations

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (1.84 MB)

Ediţia curentă

journal