Sun Home
Rezumat

Ihtiofauna lacului de acumulare Costești-Stânca

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor științifice și observațiilor ihtiologice asupra lacului de acumulare Costești-Stânca în aspect succesional. Este prima lucrare științifică de sinteză cu privire la starea ihtiofaunei acestui ecosistem de la formarea sa și până în prezent. Pe parcursul anilor, numărul înregistrat de specii de pești s-a majorat de la 22 până la 34. În primii ani după atingerea cotei maxime de acumulare a apei în lacul de baraj (a. 1980), în capturi domina numeric bibanul – 46,5%, babușca și carasul argintiu –cu câte 8,7%. Datorită populărilor sistematice cu puiet de specii economic valoroase (crap, șalău și plătică), compoziția calitativă și cantitativă a ihtiofaunei s-a stabilizat începând cu anul 1985. În prezent, condițiile hidrologice fluctuante, preponderent în perioada de primăvară-vară, nu asigură succesul reproducerii naturale a speciilor de pești, ceea ce reprezintă un factor limitativ important al productivității piscicole a lacului.

Fauna helmintică la amfibienii complexului Pelophylax esculenta (Anura): relații în sistemul parazit-gazdă

În această lucrare sunt expuse rezultate ale cercetărilor helmintologice de durată (2013-2021) efectuate la amfibienii complexului Pelophylax esculenta (Pelophylax ridibundus x Pelophylax lessonae x Pelophylax esculentus) din diverse tipuri de habitate acvatice naturale și antropizate ale Republicii Moldova. O mare varietate de organisme (metazoare, protozoare, ecto- și endoparaziți etc.) în ciclul lor evolutiv sunt dependente de amfibieni, astfel anurele servesc în calitate de gazde complementare, intermediare și definitive, iar fauna lor helmintică este parte componentă a ecosistemelor acvatice atât naturale, cât și antropizate. Potrivit investigațiilor helmintologice, speciile de amfibieni sunt infestate cu 22 de specii de helminți care, din punct de vedere taxonomic, se încadrează în 3 clase: clasa Trematoda cu 14 specii, Clasa Secernentea – 6 specii și clasa Palaecanthocephala cu 2 specii. Gradul de infestare cu helminți a amfibienilor variază în funcție de specificul habitatelor, de structura biodiversității, dar și de impactul factorului antropic asupra ecosistemelor populate de amfibieni. Caracteristicile comportamentale și adaptările morfologice atât ale gazdelor, cât și ale paraziților reflectă relațiile lor evolutive.

Tehnica ADN barcoding: perspective de aplicare în identificarea coleopterelor

Tehnica ADN barcoding promovează studiul diversității moleculare în calitate de instrument de identificare a speciilor, în baza secvențelor de ADN. În prezenta lucrare este reflectată eficiența tehnicii ADN barcoding aplicată în identificarea speciilor pe exemplul coleopterelor tenebrionoide. În rezultatul cercetărilor au fost obținute secvențele regiunii cod de bare ADN pentru 8 specii de coleoptere din suprafamila Tenebrionoidea întâlnite pe teritoriul Republicii Moldova, totodată contribuind la completarea bibliotecilor internaționale de secvențe ADN.

Роль кислотно-пептического фактора в патогенезе развития кислотозависимых заболеваний желудка

Гиперацидность желудка играет основную роль в развитии кислотозависимых заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Соблюдение определенного равновесия между рефлекторными (нервными) и гуморальными факторами регуляции процесса кислотообразования способствует сохранению компенсаторной саногенной реакции со стороны факторов агрессии и защиты слизистой оболочки желудка. Показано, что на начальном этапе развития патологии имеет место превалирование рефлекторного звена регуляции процесса кислотообразования. В последствии, при дальнейшем развитии патологии имеет место превалирование уже гуморального звена. При чрезмерном преобладании гуморальной регуляци и кислотообразующей функции происходит повреждение слизистой оболочки желудка в виде эрозий (превалирование ˃50%). В патогенетической терапии следует воздействовать на рефлекторное (нервное) звено регуляции процесса кислотообразования на начальном этапе. На втором этапе необходимо проводить более избирательную терапию по блокированию гуморального звена. При наличии в организме инфекции Helicobacter pylori необходимо провести адекватную эрадикационную терапию.

Influența consumului pe termen lung al biomasei tulpinilor Streptomyces massasporeus cnmn-36 și Streptomyces fradiae CNMN Aac-11 asupra învățării și memoriei reflector- condiționate a șobolanilor albi de diferite vârste

În experimentele pe șobolani albi masculi, s-a constatat, că consumul pe termen lung al biomasei tulpinilor de streptomicete ‒ Streptomyces massasporeus CNMN-36 și, într-o măsură mai mare, Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, izolate din solurile Moldovei, în mod semnificativ facilitează procesul de învățare a abilității de evitare activă și încetinește procesul de stingere a memoriei reflector-condiționate la animalele tinere și, în special, senile, ceea ce deschide perspective pentru studierea ulterioară a metaboliților acestor tulpini de streptomicete în scopul evidențierii substanțelor cu proprietăți neuroprotectoare și nootrope.

Особенности экспрессии саногенных эмоций у белых крыс при реализации пищевого поведения

Folosind o metodă modernă pentru evaluarea expresiei emoționale în partea rostrală a capului și a auriculelor la rozătoarele de laborator, au fost relevate diferențe semnificative în indicatorii cantitativi și, în special, calitativi ai expresiei emoțiilor la șobolanii albi, în funcție de gradul de atractivitate a produselor alimentare consumate, precum şi de elementul de „noutate” a alimentului introdus în raţie, ceea ce denotă despre posibilitatea și veridicitatea utilizării acesteia în calitate de metodă alternativă sau suplimentară în studiul exprimării nu numai a emoțiilor negative (așa cum s-a arătat anterior), ci și a emoțiilor pozitive în contextul comportamentului alimentar și a altor tipuri de activităţi. Rezultatele experimentelor arată, că consumul de alimente cu proprietăți hedonice în combinație cu limitarea cantității lor, precum și deprivarea preliminară de alimente stimulează semnificativ expresia emoțională pozitivă, care diminuează odată cu scăderea efectului noutății complexului stimulilor reflexogeni senzoriali.

Poisson distribution-based conventional PCR protocol for quantification of pathogenic fungi in maize

Studiul actual își propune optimizarea și aplicarea protocolului de PCR convențională bazat pe principiul testului digital pentru cuantificarea fungilor patogeni din porumb. Reacia PCR convențională bazată pe distribuția Poisson este o metodă eficientă și simplă din punct de vedere tehnic pentru analiza cantitativă a agenților patogeni ai plantelor. Procedeul nu necesită reactivi specifici sau echipamente de laborator sofisticate. Spre deosebire de qPCR, nu este necesară nicio curbă standard pentru cuantificarea numărului de copii per probă. Această metodă a permis cuantificarea mai multor agenți patogeni fungici toxici și netoxici în plantele de porumb și dezvăluie impactul genomului asupra cantității de ADN fungic din organismul gazdă. În general, cantitatea fungică a fost cea mai mică în ‘MK01’ și ‘KU123’ și cea mai mare în 'CP137'. A fost notificată o cantitate mare de ADN fungic și pentru „’CP148'. Pentru 'B73' cantitatea de ADN fungic a fost între aceleași valori pentru 'KU123' și 'CP148'.

Influența condițiilor de mediu asupra complexului de agenţi patogeni ai putregaiului de rădăcină la grâul comun

Prin analize macro- şi microscopice a 272 izolate de fungi extrase din baza tulpinilor de grâu comun de toamnă cu semne de putregai de rădăcină, a fost stabilită componenţa complexului fungic care a produs maladia în condiţiile anului 2021. Spre deosebire de ultimii 15-20 de ani, în a. 2021 nu s-a constatat prezenţa fungului A. alternata, s-au înregistrat cu o frecvenţă mult mai înaltă F. avenaceum var. herbarum (11,4%) şi D. avenae (32,35%). Au fost identificate clustere de fungi cu similitudine înaltă în baza frecvenţei de înregistrare în spectrul agenţilor patogeni ai maladiei.

Evaluation of the action of some coordination compounds on infusoria Paramecium caudatum (Ehrenberg, 1833) viability

Articolul oferă noi perspective asupra activității biologice a sărurilor de sodiu și litiu ale complexului binuclear [Mo2O4(EDTA)]2- – un model molecular sintetic binecunoscut al centrului activ al molibdoenzimelor. Experiențele clasice cu ciliatul standard Paramecium caudatum (Ehrenberg, 1833) demonstrează un efect stimulator neașteptat asupra viabilității acestora, crescând semnificativ rata lor de reproducere la concentrații micromolare ale sării de litiu în mediul nutritiv.

First record of Simulium kiritshenkoi (Diptera: Simuliidae) in the Republic of Moldova with the detailed description of its larva

În articol este prezentată o nouă specie pentru Republica Moldova – Simulium kiritshenkoi Rubtsov, 1940. Pentru identificarea rapidă și precisă a speciei, larva S.kiritshenkoi este descrisă pe etape, cu unele completări, ținând cont de datele disponibile. Descrierea este însoțită de imagini digitale și date morfometrice. Sunt discutate datele preliminare privind particularitățile sezoniere ale speciei, identificate și caracterizate locurile ei de reproducere. Cuvinte-cheie: musculiţele negre, ecologie, identificare, larvă, dinamica sezonieră.Pagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal