Sun Home
Rezumat

Măsuri de ajustare a apiculturii convenționale la cea organică în Republica Moldova.

Scopul prezentei lucrări constă în elaborarea măsurilor de ajustare a apiculturii convenţionale la cea organică, de creștere a productivității familiilor de albine și recoltei culturilor agricole entomofile, pentru procesarea obținerii produselor apicole și agricole bio în Republica Moldova, conform normelor UE. Cercetările științifice au fost efectuate în perioada anilor 2011-2018 în grupul de Apicultură al Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate măsuri de fortificare a securității ecologice a apiculturii organice, care asigură conformitatea mediului ambiant pentru apicultura organică, alimentației organice a albinelor în perioadele deficitare de cules în natură, ajustarea infrastructurii logistice a stupinei la exigențele normelor ecologice ale UE, asigurarea creșterii direcționate a reginelor de prăsilă sănătoase și viguroase pentru completarea familiilor de albine a stupinelor ecologice, polenizarea dirijată cu albine a culturilor agricole entomofile pentru creșterea recoltei și obținerea producției apicole și agricole bio.

Aspecte fiziologice ale dezvoltării plantei parazit în patosistemele cu Orobanchaceae.

Orobanchaceae este cea mai mare familie de antofite parazite. Datorită speciilor cu diferit grad de parazitism, acestea, prezintă un interes științific fundamental deosebit. Reieșind din impactul economic asupra agroecosistemelor, combaterea acestor patogeni este o continuă provocare, necesitând metode de control selective, fără efecte pentru gazdele patosistemului. O bună cunoaștere a fiziologiei dezvoltării haustorului și a răspunsurilor celulare de rezistență, oferă perspectiva proiectării strategiilor agricole de combatere a buruienilor parazite, mai eficiente, durabile și compatibile cu sănătatea. Lucrarea prezintă o sinteză analitică a informației privind formarea structurilor invazive, a interconexiunilor vasculare și rolul acestora în nutriția heterotrofă sau mixotrofă.

Expresia diferențiată a genelor ca factor primordial în declanșarea dezvoltării embrionare. partea II. Semnificația reglării posttranscripțioale (articol de sinteză).

În articol a fost analizată și sintetizată informația din literatura de specialitate privind modificările post-trancripționale ale moleculelor de ARNm (exportul din nucleu, localizarea intracelulară, procesing-ul citoplasmatic – recaping-ul și poliadenilarea citoplasmatică, deadenilarea și degradare ARNm), precum și particularitățile reglării expresiei genelor la nivel de translație. Au fost elucidate mecanismele acestor procese în stabilirea gradienților morfogenilor, care determină specificația și determinarea celulelor și ulterior dezvoltarea organismului. S-a stabilit că modificările post-transcripționale, translaționale și post-translaționale funcționează ca mecanisme de diversificare a moleculelor de ARNm și proteine, ce asigură reglarea cu precizia proceselor celulare, ce permit celulei/organismului să reacționeze prompt la stimuli de mediu, asigurând supraviețuirea embrionului și succesul dezvoltării ulterioare.

Transferul interspecific de acizi nucleici în patosistemele vegetale.

Transferul intersepcific al materialului genetic reprezintă un subiect prioritar al proiectelor de cercetări filogenomice din ultimul deceniu. Angiospermele parazite, datorită conexiunilor vasculare comune (în special cele directe floem-floem) cu cele ale gazdelor, sunt modele excelente de studii ale transferului orizontal de gene, inlcusiv al macromoleculelor de acizi nucleici (ARNm, microARN, ARN interferent etc.), cu funcții importante în dezvoltarea patosistemului și a interacțiunilor biotice cu diferite organisme. Lucrarea reprezintă o sinteză de date și interpretări recente cu referire la transferul bidirecțional al diferitelor clase de acizi nucleici, fiind relevată semnificația acestor compuși în dezvoltarea relațiilor de dependență parazitară.

Influența suplimentelor biologic active asupra metabolismului azotat al șobolanilor.

Articolul prezintă rezultatele primelor studii privind elaborarea produselor inovative pentru combaterea și reducerea impactului pandemiei virusului SARS-CoV-2, care cauzează infecția COVID-19. Au fost elaborate trei formule de fitopreparate pe bază de materie primă de origine autohtonă sub formă de suplimente biologic active și s-a studiat influența acestora asupra metabolismului aminoacizilor și formarea potențialului antioxidant al organismului.

Telemonitorizarea în dinamică a funcțiilor și stării sistemului cadiorespirator la om.

Componentele electronice și algoritmii matematici implementați în prototipul elaborat, au determinat cu o precizie ridicată frecvența ciclului cardiac (±1,2 bătăi/min) în comparație cu echipamentul (GE MAC2000) certificat medical. Prelevarea indicilor vitali (pulsul, frecvența mișcărilor respiratorii) sunt analizate, afișate pe ecran și pot fi transmise wireless la distanță folosind tehnologiile Bluetooth, Wi-Fi. Prin măsurarea transimpedanței cutiei toracice datele prelevate reflectă sub formă grafică mișcările cutiei toracice. Folosind algoritmii matematici de filtrare s-a determinat profunzimea, ritmul respiraţiei, precum şi variabilitatea ciclului respirator. În rezultatul modificărilor sincronice ale frecvenței ciclului cardiac și a frecvenței respiratorie a fost stabilită posibilitatea determinării stării funcțiilor cordului și sistemului respirator. Dispozitivul elaborat poate fi recomandat pentru monitorizarea în dinamică a funcțiilor sistemului cardiorespirator.

Transferul interspecific de fitohormoni în patosisteme vegetale.

Plantele parazite în decursul ontogenezei prezintă o sincronizare înaltă a proceselor de dezvoltare cu cele ale plantei gazdă. Patogenii percep și se sensibilizează la fluxul de semnale chimice, generate de starea fiziologică a gazdei, prin modificări în metabolism și răspunsuri celulare (sporirea vigurozității, a gradului de virulență sau a rezistenței la stresul biotic). Astfel de semnale în comunicarea interspecifică includ diferiți compuși micro- și macromoleculari. Lucrarea prezintă analiza unor date și interpretări recente cu referire la transferul bidirecțional al diferitelor clase de fitohormoni și implicațiile acestora în formarea patosistemului și influențarea fiziologiei organismului gazdă în beneficiul dezvoltării plantei parazit.

Diversitatea comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.

Scopul cercetărilor a constat în studiul diversității comunităților de rozătoare mici aflate sub influența schimbărilor climatice și a modificărilor antropice. Cercetările au fost efectuate în biotopurile din zona centrală a Republicii Moldova în anii 2017-2020. Pentru comunitatea de rozătoare din agrocenoze s-a înregistrat o creștere a valorii indicelui de diversitate Shannon din luna mai (0,56) până în luna octombrie (0,93). S-a determinat că indicele de diversitate Shannon variază în diferite ecosisteme, înregistrându-se cea mai mare valoare pentru fâșia forestieră (0,83), iar cea mai mică pentru câmpul de ierburi perene (0,48)

Riverine bacterioplankton as an indicator of the Dniester river ecological state.

Articolul prezintă rezultatele cercetării bacterioplanctonului efectuate în anii 2018-2020. Probele microbiologice au fost colectate la 11 stații de monitorizare a fluviului Nistru pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost analizați parametrii calitativi și cantitativi ai bacterioplanctonului prin prisma rețelei trofice planctonice. Dinamica sezonieră a abundenței comunităților bacteriene este prezentată în paralel cu dinamica unor parametri hidrochimici: temperatura apei, conținutul oxigenului dizolvat și consumul biochimic de oxigen (CBO5). Dinamica spațială a microorganismelor saprofite pe profilul longitudinal al Nistrului a fost analizată prin valorile-limită ale claselor de calitate a apei pentru indicatorul Nsapr (numărul microorganismelor saprofite).

Новый вид поденок Ephemera Lineata Eaton, 1870 для фауны Республики Молдова.

Lucrarea include date noi privind o specie de rusalii Ephemera lineata Eaton, 1870 identificată în premieră pentru Republica Moldova. Trei larve ale acestei specii au fost colectate în 2019 în fluviul Nistru, lângă Camenca. Biomasa totală a larvelor a fost de 0,035 g, iar lungimea lor cu cerci - 2,5 cm, ceea ce corespunde celui de-al doilea an de viață. A fost efectuat și un studiu hidrochimic al apelor de suprafață la stația Camenca. Sunt necesare măsuri de protecție a habitatului acestei specii rare pentru Republica Moldova.Pagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal