Sun Home
Rezumat

Asocieri corelative dintre marcherii morfologici și moleculari în studiul variabilității genetice a lupoaiei din Republica Moldova.

Lucrarea dată reprezintă o sinteză a unor investigații cu referire la diversitatea genetică a populațiilor de lupoaie de pe teritoriul Republicii Moldova. Datele morfologice (parametrii semințelor de lupoaie) și moleculare (profilurile SSR, ISSR) obținute anterior au fost analizate implicând diverse programe de biostatistică (InfoStat, XLSTAT 2014.5.03), fiind aplicate testele de analiză a varianței (ANOVA) și semnificației statistice (Tukey, p <0,05), testul de corelare multiplă Mantel etc. Studiul de asociere corelativă între matricele disimilarității la 38 de populații de O. cumana Wallr. din câmpurile agricole de floarea-soarelui a pus în evidență rasa H prin gradul înalt și mediu de congruență a datelor morfologice (parametri morfometrici ai semințelor de lupoaie) și moleculare (SSR și ISSR). Lipsa corelațiilor semnificative în majoritatea cazurilor de comparație între populațiile care aparțin raselor E, F sau G sugerează asupra divergenței genetice determinate preponderent de statutul rasial și mai puțin de zona geografică. De menționat că utilizarea combinată a tehnicilor de genotipare cu marcheri dominanți multi-locus (ISSR) și codominanți multi-alelici (SSR) a permis relevarea unui nivel ma

Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.

În articol se accentuează actualitatea și acuitatea problemei sănătății mentale prin analiza incidenței înalte a tulburărilor psihice în societatea contemporană și tendința de sporire a ei în următorii ani, sunt analizate cauzele principale ale afecțiunilor psihogene și a tulburărilor psihice – crearea spontană a sănătății psihice și modul stresogen de viață, din cauza cărora activitatea neuropsihică nu poate suporta presingul vieții contemporane. Totodată se propune soluționarea problemei afecțiunilor psihogene și a tulburărilor psihice prin renunțarea la crearea și menținerea spontană a sănătății în favoarea aplicării mecanismelor de formare și menținere dirijată a sănătății psihice, manifestarea emoțiilor, necesităților, motivației, gândirii, memoriei și capacităților psihice prin dezvoltarea în continuare a psihosanocreatologiei – știința destinată de a elabora bazele teoretice și practice ale formării și menținerii dirijate a sănătății psihice.

Dinamica indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la vârstnici.

În articol sunt prezentate rezultatele influenței aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor asupra sistemului imunitar al pacienților în perioada de diminuare a funcțiilor. În grupul de cercetare aminoacizii imunoactivi în plasmă au avut o dinamică diferită, cea mai semnificativă fiind creșterea conținutului alaninei, valinei și argininei corespunzător cu 4; 5,8 și 7,3 μmol/L și scăderea concentrației serinei – 8,8 μmol/L comparativ cu norma fiziologică. Imunoglobulinele au avut o dinamică selectivă: IgM a diminuat cu 10,6 mg/dL comparativ cu norma fiziologică. Analiza influenței aminoacizilor asupra formării și stării imunității va permite extinderea bazei științifice pentru o reglare mai eficientă a statutului imunitar al organismului.

Particularitățile modificării conținutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi hrăniți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.

În articol sunt descrise particularităţile modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi alimentați cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului. Alimentația cu conținut diferit al componentelor rației pe fondalul administrării testosteronului cauzează schimbări ale conținutului aminoacizilor în ser și eritrocite: rația bogată în proteine produce micșorarea atât a concentrației fiecărui aminoacid, cât și pe grupe funcționale, iar rația bogată în glucide – sporirea acestora, ceea ce atestă prevalarea corespunzător

Infracțiunea de provocare a avortului în legislațiile altor state.

În articol este abordată în detaliu infracțiunea privind provocarea avortului din perspectiva dreptului penal comparat. Actualitatea temei cercetate, ţine de opiniile controversate apărute în societate cu privire la avort, la aspectul moral, precum și consecințele acestuia. Avortul este o preocupare a diferitelor tipuri de servicii de sănătate, iar participarea femei la asemenea acțiuni este una dramatică și tensionată, deoarece, de femeie depinde sănătatea generală a populaţiei, progresul şi existența unui stat.

Variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili întreținuți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.

În articol este descrisă variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili alimentați cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului. La șobolanii senili, analiza comparativă a influenței rației de diferită structură asupra conținutului aminoacizilor în ser și eritrocite, atestă diminuarea proceselor anabolice mai ales în cazul rației bogată în proteine. Examinarea comparativă a influenței rației cu diferită structură pe fondalul administrării TS asupra conținutului aminoacizilor relevă că la aceste animale este diminuat procesul anabolic, iar în cazul rației bogată în glucide – procesul catabolic este destul de exprimat.

Влияние биостимулятора реглалг на термоустойчивость растений пщеницы (Triticum aestivum L.).

A fost studiată rezistența la temperaturi ridicate a plantelor de grâu Triticum aestivum L., soiul Moldova 5, cultivat din semințe tratate înainte de semănat cu soluții a biostimulatorului Reglalg. Termotoleranța plantelor a fost determinată în baza scurgeriielectroliților din segmentele frunzelor plantelor colectate primăvara, după iernare, ulterior segmentele frunzelor fiind supuse unor doze specifice ale șocului termic. A fost demonstrat că termotoleranța segmentelorfrunzelor plantelor experimentale a fost mai inaltă în comparaţie cu cea a segmentelor obţinute de la plantele martor. Astfel, plantele obținute din semințele tratate cu Reglalg vara sunt mai puțin afectate de temperaturii ridicate.

Particularități corelative ale diversității molecular-genetice, biochimice și morfologice a plantelor de Origanum vulgare L. din flora spontană a Republicii Moldova.

Lucrarea prezintă rezultatele testului Mantel de asociere a diferitor variabile biologice, care au relevat polimorfisme la nivel molecular-genetic, biochimic și fenotipic, diferențiind subpopulațiile de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană (Orheiul Vechi, s. Butuceni). Au fost constatate particularităţi corelative ale caracterelor morfologice, consituenților fitochimici, markerilor moleculari (EST-SSR). O semnificație aparte revine investigării asocierilor cantitative dintre compușii terpenici și transcipții a 7 terpensintetaze din frunze și flori, cu contribuții teoretice în elucidarea proceselor de sinteză și interconexiune biochimică a metaboliților secundari. Lucrarea, subliniază importanța cunoașterii aspectului fiziologic și molecular de reglare a sintezei terpenelor și derivaților acestora în scopul dezvoltării unor programe de selecție și obținere a formelor ameliorate de plante medicinale și aromatice.

Variabilitatea genetică a unor populații de Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova.

Orobanche cumana Wallr. este o plantă holoparazită cu potențial înalt de distrugere a recoltei agricole de floarea-soarelui din numeroase țări, preponderent cele din Asia centrală și sud-estul Europei. Cunoașterea diversității și structurii genetice a populațiilor de O. cumana este necesară pentru elucidarea evoluției raselor și a patosistemului în scopul ameliorării rezistenței genetice cu efecte de durată. Obiectivul cercetărilor a fost de a analiza diversitatea alelică a unor loci SSR și a relațiilor genetice dintre indivizii a patru populații autohtone de O. cumana colectate din Sărata-Mereșeni, municipiul Chișinău, Popeasca și Gura-Galbenii. Genotiparea a pus în evidență polimorfismul a 13 loci microsateliți, diferențiind populațiile prin profil, număr și frecvența alelelor la același locus. S-a constatat că majoritatea alelelor sunt frecvente și foarte puține rare (4-8%). Modelul generat de ACP a pus în evidență tendințele de covariație în frecvența a 32 din 51 de alele (14 loci SSR) și alelele cu cele mai mari contribuții procentuale în caracteristica populațiilor. Nu au fost identificate variante alelice specifice indivizilor doar unei populații. Conform indicilor de estimare și cuantificare a diversității genetice populația colectată de la Sărata-Mereșeni prezintă cel mai mic grad de variație genetică la nivel intrapopulațional și cel mai mare la cel interpopulațional. Între populațiile din mun. Chișinău (IGFPP) și Gura-Galbenii (Hâncești) nu sunt diferențe genetice semnificative, intrapopulațional sunt heterogene, indivizii prezentând profile caracteristice ambelor fonduri de gene.

Analiza biochimică a plantelor de Origanum vulgare SSP. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova.

Studiul biochimic al extractelor vegetale de O. vulgare ssp. vulgare a demonstrat că în fracția compușilor polifenolici predomină acizii polifenolcarboxilici (70%), acidul rozmarinic fiind component majoritar. Bioacumularea flavonoidelor variază la nivel intrapopulațional (10-40%) și corelează cu gradientul altitudinal și direcția de expoziție a versantului Butuceni de pe care au fost colectate plantele. Analiza uleiului volatil prin GCSM a evidențiat cantități mai mari ale sesquiterpenelor față de cele ale monoterpenelor. Din 38 de compuși identificați, 20 sunt monoterpene, 15 sesquiterpene și 3 componenți minoritari (cu valori mai mici de 1%) dihidro-edulan I, 3-octanonă și 3-octanol. Analiza componentelor principale a relevat 9 compuși: β-cariofilen, oxid de cariofilen, sabinen, germacren D, cis-β-ocimen, τ-gurjunen, β-bisabolen, γ-terpinen, p-cimen ce caracterizează valoarea aromatică a uleiului volatil, reprezentând o chemovarietate a plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova (rezervația Orheiul Vechi).Pagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal