Sun Home
Rezumat

Apa de izvor – o sursă alternativă de alimentare cu apă a populaţiei rurale (raioanele Hânceşti, Leova, Cahul şi Cantemir)
Apa reprezintă o importantă materie primă a omenirii. Disponibilităţile de apă ale planetei sunt reduse, atât timp cât 97,2 % se află în oceane, iar din 2,8% apă dulce, 2,15% este îngheţată şi numai 0,65% se află pe Pământ sau în atmosferă. Adică din 1,4 miliarde km3 de apă doar 39,2 milioane km3 este apă dulce, iar necesităţile omenirii sunt acoperite doar de 9,1 milioane km3.

Aspecte metodologice în evaluarea posibilelor schimbări ale regimului termic de pe teritoriul Republicii Moldova
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), în Articolul 1, defineşte “schimbările climatice” ca: “schimbări ale climei ce sunt atribuite direct sau indirect activităţii umane şi care determină modicarea compoziţiei atmosferei globale, suprapunându-se variabilităţii climatice naturale observate pe aceeaşi perioadă de timp”.

Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei pădurilor Codrilor
Zonele naturale, de regulă, includ diferite unităţi pedogeograce teritoriale, care prezintă şi diverse unităţi landşaftice. La baza acestor unităţi landşaftice stau unităţile genetice ale solurilor, care în Zona Centrală a Pădurilor Codrilor sunt prezentate preponderent de soluri brune, cenuşii, cernoziomuri levigate , tipice, multiple varietăţi de soluri erodate şi soluri intrazonale [3, 5, 6, 26, 27]. Fiecare unitate taxonomică genetică de sol dispune de un anumit potenţial productiv. În calitate de indicator integru al potenţialului pedoecologic se foloseşte nota de bonitare a solului [2, 18, 21].

Cercetări privind influenţa tipurilor de fertilizanţi şi a metodelor de fertilizare asupra procesului de solificare
Pentru reabilitarea solurilor cu diferit nivel de degradare se folosesc două tipuri de fertilizanţi: organici (gunoi de la păsări şi animale; resturi vegetale; reziduurile de la fabricile de prelucrare a producţiei agricole şi animaliere; nămolurile de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşăneşti etc.) şi chimici (îngrăşăminte minerale cu conţinut de macro şi microelemente) [1, 2, 6, 8 et. al.]. Conform aceloraşi autori, eficienţa îngrăşămintelor se măreşte dacă acestea se folosesc în formă de diferite amestecuri.

Исследование влияния искусственных водоемов на водные ресурсы рек Молдовы
Существующие масштабы хозяйственной деятельности и возможные перспективы их роста вызывают необходимость в разработке систем оптимального управления водными ресурсами с целью комплексного их использования и охраны от истощения и загрязнения. Классический подход к решению проблемы оценки характеристик стока в нарушенных водохозяйственными преобразованиями условиях формирования стока, состоит в анализе и расчетах стока в естественных условиях и оценка влияния отдельных видов хозяйственной деятельности [1, 3, 8, 13].

Activitatea fotosintezei şi respiraţiei la plantele viticole în funcţie de genotip, conţinutul de Humus şi ca activ în sol
Procesul de fotosinteză al plantelor viticole este condiţionat atât de factorii biologici (specie, soi, portaltoi) [3, 16, 18], cât şi de condiţiile mediului ambiant – lumină [2,6,7,11, 21, 24], umiditate [5, 15, 16, 22], temperatură [2,11,16,17], tipul şi specia solului [21,23]. Activitatea aparatului fotosintetic a grupei plantelor C-3, din care face parte şi viţa de vie fiind foarte sensibilă la condiţiile mediului ambiant, manifestă totodată şi particularităţi genotipice semnificative [4,6,16]

Биологическая минерализация органического азота и его биодоступность как концепция почвенного плодородия
Биодоступность азота рассматривают как важную концепцию или путь понимания плодородия почв и функционирования экосистем [1]. Классические (кислотный гидролиз) и современные (спектрометрия и спектроскопия) методы анализа указывают на то, что азот в системе почва-растения находится в основном в органической фазе, причем белковый азот является доминирующей формой в почве [2].

Стресс, эволюция человека, здоровье и санокреатология
Стресс, эволюция человека, здоровье и санокреатология – понятия, на первый взгляд, достаточно различные по своему смыслу, однако, по существу имеют много общего и взаимно связаны. Стресс возник в процессе эволюции человека как физиологическая реакция мобилизации организма в целях защиты или нападения, или адаптации к агрессивным или неблагоприятным факторам среды и сыграл значительную роль в его выживании.

Dublarea numărului de cromozomi la plantele haploide de porumb
În ultimul deceniu, majoritatea celor mai mari companii de producere a porumbului, utilizează dublarea cromozomilor la plante haploide, ca tehnologie nouă de creare a liniilor homozigote şi hibrizilor. După metoda tradiţională, pentru obţinerea liniilor homozigote sunt necesare 5-7 autopolenizări. Tehnologia liniilor dublate haploid permite obţinerea liniilor pure timp de două sezoane, iar procesul se micşorează de 2-3 ori. Primul sezon prevede obţinerea haploizilor din materialul iniţial, al doilea sezon – dublarea genomului haploid.

Heterozisul înregistrat la hibrizi F1 de Salvia Sclarea L
Fenomenul heterosis este utilizat cu succes în ameliorarea multor specii de plante alogame, inclusiv a serlaiului (Salvia sclarea L.), specie aromatică şi medicinală valoroasă datorită uleiului esenţial pe care îl conţine în inflorescenţe şi care este foarte apreciat în industria parfumeriei, medicină, industria de fabricare a vinurilor de tip muscat etc. Pentru Moldova specia este importantă prin faptul că uleiul esenţial şi concretul fabricat aici sunt produse destinate pentru export.Pagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal