Sun Home
Rezumat

Distins savant în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor
Membrul corespondent Nicolae Balaur este unul din cei mai remarcabili savanţi autohtoni în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor. Lucrările ştiinţifice ale Dumnealui au pus baza fondării unei noi direcţii la intersecţia fiziologiei, biochimiei şi bioenergeticii plantelor – agrobioenergetica. Un aport considerabil a adus şi la organi- zarea ştiinţelor biologice în ţară: pe parcursul a unsprezece ani a activat în conducerea Institutului de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor. Anume această perioadă a fost una creatoare în procesul de transformare a institutului în for principal al cercetărilor ştiinţifice în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor.

Profesorul universitar Andrei Munteanu – unul din ultimii savanţi mohicani din domeniul zoologiei integrale autohtone
Profesorul universitar Andrei Munteanu este un nume de mare rezonanţă în zoologie şi ecologia animalelor. Personalitate multivalentă, Dumnealui este unul dintre cei mai mari cunoscători ai faunei ţării, de reputaţie nu numai naţională, dar şi internaţională. Ca dovadă servesc cărţile sale, care s-au impus cu mare prestigiu nu numai în domeniul zoologiei, ci şi în cel al ecologiei animalelor. Este foarte dificil de a efectua o analiză, fie ea şi succintă, a activităţii ştiinţifice interdisciplinare a profesorului universitar A.Munteanu. De aceea, vom aduce doar unele consideraţiuni generale, lăsînd pe seama biografilor de specilalitate să pună în lumină cu rigurozitate contribuţia domnului profesor universitar, să aşeze la locul cuvenit datele biografice şi lucrările sale ştiinţifice. Dintre numeroasele probleme, abordate de ilustrul savant, ne vom opri doar asupra unor rezultate, expuse în lucrările sale, devenite ulterior de referinţă.

Savant proeminent în algologie
Numele savantului Vasile Şalaru este bine cunoscut în lumea specialiştilor din domeniul ştiinţelor naturii, în primul rînd, datorită aportului fundamental în dezvoltarea algologiei, domeniu căruia i-a consacrat tot talentul, entuziasmul şi devotamentul său. Erudiţia profesională, competenţa deosebită şi pasiunea pentru ştiinţă i-au creat o autoritate înaltă şi recunoaştere largă nu numai la noi în ţară, dar şi departe peste hotarele ei.

Din istoria comunităţii pedologilor
Perioada contemporană a studierii solurilor moldave se începe cu repatrierea renumitului savant Nicolae Dimo în 1945. Discipol direct al fondatorului pedologiei genetice – a lui V. Dokuceaev, N. Dimo îşi începe activitatea profesionistă tocmai 110 ani în urmă, în anul 1899 în regiunea Saratov. Urmează apoi cercetarea solurilor în regiunea Penza, activitatea didactică şi organizatorică în Moscova (a fost fondatorul şi redactorul jurnalului „Pedologul rus”). În anul 1920 cu două trenuri încărcate cu materiale didactice pleacă la Taşchent în scopul organizării Universităţii Asiei Mijlocii. În timp de 12 ani activează în universitate (fiind şeful catedrei de pedologie, director al Institutului de Pedologie şi Geobotanică), efectuează cercetări ale solurilor în regiunile de deşert, publică primele hărţi pedologice. În anul 1932 pleacă în Transcaucazia, unde este preocupat de proiectele de ameleorare a solurilor văilor Cura, Arax, Alazan.

Доктор наук Татьяна Чуботарь – символ интеллигентности и самоотдачи
В 2008 году после продолжительной и тяжелой болезни ушла от нас доктор биологических наук Татьяна И. Чуботарь. Я и мои коллеги по сегодняшний день переживаем эту тяжелую утрату не только для нашего друга академика А. Чуботару, но и для всех знавших её. В нашей памяти Татьяна Ивановна осталась личностью высокой культуры и эрудиции. В современном обществе особого уважения и почтения пользуются те его члены, которые имеют высокую профессиональную подготовку, полностью отдаются работе, а повседневное поведение соответствует моральным и этическим нормам. К такой категории людей относилась и доктор биологических наук, старший научный сотрудник Татьана Чуботарь.

Dinamica suprafeţelor cu terenuri arabile în Republica Moldova
Terenurile arabile cuprind suprafeţele pe care se execută arătură, cultivate cu cereale, culturi tehnice, legume şi unele culturi furajere [10]. Ele reprezintă, deja de peste 100 de ani, principala formă de utilizare a terenurilor în acest ţinut, deţinând şi în prezent peste jumătate din suprafaţa republicii. Teritoriul republicii este înzestrat cu un potenţial agro-productiv foarte ridicat, care a influenţat ponderea mare a terenurilor arabile. Existenţa acestor terenuri pe teritoriul actual al republicii se înregistrează încă din timpurile străvechi, cele mai vechi dovezi (boabe carbonizate de grâu, mei şi ovăz) datează din perioada Neoliticului Timpuriu (5500-3500 ani î.e.n.) [11].

Impactul deşeurilor industriale asupra fitocenozelor ecosistemului urban Chişinau
Amplasarea întreprinderilor industriale în imediata vecinătate unele de altele duce la formarea aşa numitelor platforme industriale, care au un impact esenţial asupra tuturor componentelor mediului ambiant. Un astfel de obiect în mun. Chişinău este platforma industrială Buiucani, unde sunt situate mai multe întreprinderi: uzina „Tracom”, fabrica „Viorica cosmetic”, uzina „Topaz” ş.a. Emisiile gazoase, lichide şi deşeurile generate de aceste înteprinderi se răsfrîng negativ nu numai asupra calităţii aerului, solului şi apelor, dar şi asupra biotei (în special a plantelor). În legătură cu acest fapt prezintă interes studiul influenţei emisiilor industriale care rezultă în urma activităţilor antropice asupra regnului vegetal din acest teritoriu.

Metodologia utilizării diferitor tipuri de distribuţii teoretice în estimarea parametrilor agroclimatici
Una din sarcinile de bază a prelucrării datelor empirice sub formă de distribuţii de frecvenţe este aceea de a efectua comparaţii între distribuţia empirică şi una teoretică, fixată ca model de referinţă. Concordanţa celor două tipuri de curbe (empirică şi teoretică) este foarte importantă, deoarece ea oferă largi posibilităţi de analiză statistică complexă şi aprofundată în urma cărora se pot trage multe concluzii de ordin ştiinţific. Legea (distribuţia) normală până nu demult era considerată fundamentală, deoarece ea aproximează destul de bine alte distribuţii teoretice în condiţiile în care numărul de valori ale variabilei studiate este suficient de mare, sau frecvenţa de producere a unor evenimente creşte sucient de mult. Odată cu apariţia unor programe sofisticate apar şi noi posibilităţi de concretizare a tipurilor teoretice de repartiţie. Drept exemplu, ne poate servi programul Statgraphics Centurion XV care în mod operativ poate efectua analiza alternativă a mai multor tipuri în calculul valorilor parametrilor agroclimatici, cu scoaterea în evidenţă a celei mai „ajustate” distribuţii teoretice. Această aproximare a valorilor empirice de către una din legile teoretice de distribuţie va permite în continuare efectuarea unei analize statistice veridice a datelor ce caracterizează potenţialul agroclimatic a unui teritoriu.

Activitatea fermenţilor antioxidativi şi reacţia plantelor la secetă în perioadele critice
În condiţii naturale plantele sunt deseori expuse la acţiunea celor mai diverşi factori stresogeni, care condiţionează reducerea considerabilă a productivităţii mezofitelor de cultură. De regulă, schimbările nu prea mari şi de scurt timp a factorilor mediului extern nu provoacă perturbări însemnate a proceselor vitale datorită proprietăţii organismului vegetal de a păstra funcţiile la un anumit nivel, relativ stabil, - proprietate de homeostatare a funcţiilor. Dar impactul subit şi de lungă durată al factorilor nefavorabili, în particular al secetei, provoacă dereglarea multor procese vitale şi, deseori, chiar moartea organismului. În aceste condiţii inhibarea proceselor fiziologice poate atinge pragul critic, la care nu se realizează programul genetic al ontogenezei organismului. Răspunsul şi adaptarea organismului în condiţii sub optimale sunt asigurate de existenţa unui sistem complex de reglare a stării funcţionale care activează la diferite nivele de organizare.

Influenţa conţinutului de calcar activ în sol, stresului hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole
Sunt bine cunoscute funcţiile calciului în organismul vegetal. Acestui element îi aparţine rolul principal în mecanismele de absorbţie a ionilor de către celulele rădăcinelor. Se găseşte în membrana celulară, căreia îi conferă elasticitate şi plasticitate., în citoplasmă unde acţionează antagonist cu Na, Si şi K în hidratarea coloizilor, în sucul vascular ca ion sau oxalat cu rol tampon în neutralizarea acidului oxalic, în pectinele de calciu, unind celulele în ţesuturi [1 , 2, 3]. Calciu influenţează fluxul ionilor prin membrane, fenomenele bioelectrice şi de restructurare a citoplasmei, procesele de polarizare a celulelor şi ţesuturilor [1, 4, 5], activează un şir de sisteme fermentative, serveşte drept punte între ferment şi substrat, contribuie la agregarea şi dezagregarea subunităţilor proteice [1, 5], influenţează asupra proceselor de mitoză.Pagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal