Sun Home
Rezumat

Migration of the water-wading of birds from the republic of Moldova
The avifauna of Moldova is represented by 119 species of aquatic birds and waders from nine orders – Podicipediformes - 5, Gaviiformes - 2, Pelecaniformes - 4, Ciconiiformes - 12, Anseriformes -28, Gruiformes - 6, Charadriiformes - 47, Coraciiformes – 1 (105 species) and Passeriformes (the rest of 14 species). All the bird species of this group are migratory species, except the passage birds that can visit in various seasons and with various success the territory of the republic. As a rule, the visits of such species are irregular and their individual number is always moderate. There are only 9 species of them, of which 6 species are representatives of Mongolian or Mediterranean fauna types.

Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raionul Nisporeni
Apa potabilă provine, de regulă, din ape de suprafaţă sau din ape subterane, mai rar din alte surse. În Republica Moldova necesarul de apă potabilă este satisfăcut în proporţie de 85 la sută din apele de suprafaţă (fluviul Nistru -83,6%, râul Prut -1%, alte surse de apă de suprafaţă – 0,2%) şi din apele subterane (izvoare, cişmele, fântâni -15,2%) [2, 4]. Apele din pânza freatică, captate prin fântâni, cişmele şi izvoare, rămân a fi o sursă importantă de alimentare cu apă pentru circa 85-90% din populaţia rurală.

Evaluarea deşeurilor periculoase cu implicarea indicilor convenţiei Basel
Influenţa deşeurilor asupra mediului înconjurător este exprimată prin impactul negativ asupra elementelor şi factorilor de mediu, ecosistemelor, sănătăţii şi securităţii populaţiei, precum şi asupra bunurilor materiale. Potenţialul de poluare al deşeului depinde de capacitatea acestuia de dispersare (evaporare, solubilizare, asimilare) în cadrul componentelor mediului şi de influenţa lui asupra stării biosistemelor.

Fenomenul marginalităţii în geografia solurilor
În natură trecerea de la un fenomen la altul, de la un ecosistem la altul se poate realiza în mod diferit. Unele obiecte naturale se delimitează brusc, evident, fără treceri treptate sau lente. Altele au nevoie de forme intermediare, trecerile se produc neevident, treptat sau lent. Aceste deosebiri sunt condiţionate de natura obiectelor, precum şi de diferite procese. Diverse forme de trecere, de tranziţie sunt caracteristice obiectelor ecologice, geografice, biocenotice, pedologice.

Solurile vertice – fenomen pedogenetic intrazonal
Solul prezintă produsul final al interacţiunii factorilor pedogenetici şi include diferite caracteristici şi particularităţi al acestor factori. Fiecare factor participă la formarea profilului, orizonturilor genetice, componenţei substanţiale şi proprietăţilor solului. Însă în unele cazuri specificul unui factor poate reorienta direcţia pedogenezei caracteristice zonei respective.

Acţiunea lupoaei (orobanche cumana wallr.) asupra componenţilor proteici la diverse genotipuri de floarea-soarelui
Lupoaia reprezintă un holoparazit, care frecvent afectează creşterea şi dezvoltarea florii-soarelui în bazinul Mării Mediteraneene, Europei de Est, Asiei de Vest şi Est, unde se cultivă mai mult de jumătate din producţia globală de seminţe [15], reducând semnificativ recolta. În decursul evoluţiei plantele au elaborat o varietate de sisteme şi mecanisme de protecţie, generale şi specifice, ca răspuns la acţiunea stresului biotic şi abiotic.

Determinarea proceselor de reparare a frunzelor la Quercus Robur L. după aplicarea şocului termic
Complexul proteic al diferitor linii şi specii de plante include mai multe fracţii de proteine, care se deosebesc prin proprietăţile fizico-chimice ale componenţilor lor şi importanţă fiziologică [25]. O particularitate caracteristică a proteinelor este solubilitatea specifică a acestora în diferiţi solvenţi. Pe acest principiu se bazează clasificarea condiţionată a holoproteinelor vegetale în albumine, globuline, prolamine, gluteline [27].

Слабое засоление как фактор усиления теплового стресса
Наибольшие потери сельскохозяйственной продукции вызваны совместным действием разных абиогенных стрессов: например, в США за период 1980- 2004 гг. в общем ущербе от погодных катаклизмов доля засухи (без теплового стресса) составляет $ 20 млрд.; ущерб от совместного действия засухи и жары в 6 раз выше - $ 120 млрд. [1]. В современной экологии роль температурного фактора возрастает в связи с уменьшением за последние три десятилетия озонового слоя и непрерывного увеличения достигающей земной поверхности ультрафиолетовой радиации, наносящей повреждения растительным клеткам [2]. Хрупкость и недостаточность защитных механизмов растений проявляется в вызванной воздушной засухой полуденной депрессии ассимиляции, которую нельзя устранить высокой влажностью почвы [3]; при дальнейшем повышении температуры (40 oС и выше) происходит сначала обратимое, не приводящее к летальной потере воды, а затем необратимое, завершающееся летальным высыханием листа, его повреждение [4,5].

Aspecte ale tremorului fiziologic la tineri şi vârstnici
Pe durata ultimilor ani au fost realizate mai multe studii ce ţin de originea tremorului fiziologic. Datele acumulate denotă o dependenţă a parametrilor de bază ai acestuia (indicatorilor de frecvenţă şi amplitudine) de masa şi rigiditatea segmentelor aparatului locomotor estimat, de starea psiho-emoţională a persoanelor incluse în studiu, de prezenţa unor afecţiuni patologice etc. [2,3,11].

Creating and evaluating the new ocimum Basilicum L. Genotypes
The Ocimum L. genus includes about 200 species and varieties, and one of the best known is sweet basil – Ocimum basilicum L. [common basil, sweet basil]. This species grows in the spontaneous flora of Asia, Africa and the warm areas of North America [5]. It has been cultivated for over 1000 years. To many countries of Europe, sweet basil was brought from India and Egypt [1]. It was known in Antique Greece where it had frequently been used in the treatment of many diseases.



Pagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal