Sun Home
Резюме

Направленное формирование и поддержание психического здоровья при психогенном и сомато-висцеральном стрессе (Лекция на пленарном заседании тринадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)

В статье рассматривается роль и место стресса и эмоций в направленном формировании и поддержании психического здоровья, как результат многочисленных исследований в области физиологии стресса, адаптации и здоровья, а также развитие научных и практических основ психосанокреатологии. Согласно концепции о саногенных эмоциях, кратковременное воздействии психогенных факторов на организм введет к возникновению эмоций, обеспечивающих самосохранение организма или достижение желаемого, после чего физиологическое состояние организма возвращается к исходному гомеостазу, таким образом, эмоции являются саногенными. В случае, если организм не в состоянии достичь желаемого результата и влияние психогенного фактора продолжается, эмоции становятся диссаногенными и, соответственно – предшественником развития психогенного стресса. Одновременно в работе аргументируется существование двух типов стресса (сомато-висцерального и психогенного) и описываются механизмы их развития, а также предлагаются три пути диминуации стрессогенных ситуаций. Библ. – 17 рис.- 1.

     

Influența alimentației cu diversă structură asupra conținutului aminoacizilor liberi în sângele șobolanilor.

În articol sunt elucidate unele particularităţi ale influenţei raţiilor alimentare cu diferită structură asupra conţinutului aminoacizilor liberi în serul sanguin. Experimentul a fost efectuat pe 20 şobolani maturi care au fost hrăniţi cu diferite raţii alimentare. A fost stabilită o corelaţie a conţinutului aminoacizilor în ser în funcţie de componentele structurale din raţiile alimentare. Excesul componentelor structurale din raţiile alimentare (glucide, proteine, lipide) induce modificări calitative şi cantitative fondului aminoacizilor liberi în serul sanguin al şobolanilor din loturile experimentale. Datele privind concentraţia anumitor aminoacizi în serul sanguin ar permite utilizarea acestora ca markeri în identificarea, la prima etapă, a dezechilibrului metabolic în dependenţă de structura nutrienţilor şi vor servi ca bază în elaborarea recomandărilor de prevenire a unor dereglări funcţionale, prin optimizarea nutriţiei.

Saliva ca material biologic în cercetările de perspectivă

Au fost elucidate particularităţile spectrului aminoacizilor liberi şi ale produselor finale ale metabolismului azotat în saliva umană în dependenţă de sex. Concentraţia sumară de aminoacizi liberi la persoanele tinere de gen masculin este semnificativ mai înaltă comparativ cu cele de gen feminin. Cu toate acestea, raportul unor grupuri de aminoacizi nu depinde de diferenţa de gen. A fost constatat, că conţinutul total al aminoacizilor liberi în salivă este mai mic decât în serul sanguin. Dintre grupele funcţionale ale aminoacizilor liberi, tioaminoacizii au un conţinut aproape identic în ambele fluide biologice. Au fost depistate diferenţe în cota de distribuţie a produselor metabolismului azotului în ser şi salivă.

Aspecte clinice, metabolice şi de evoluţie ale retinopatiei diabetice la bolnavii cu diabet zaharat tip 2.

În acest studiu au fost evaluate particularităţile clinice, paraclinice şi evolutive ale retinopatiei diabetice la 150 pacienţi cu diabet zaharat tip 2 în funcţie de durata bolii. Analiza rezultatelor obţinute a relevat la toţi diabeticii o frecvenţă mai mare a retinopatiei diabetice neproliferative. Odată cu creşterea duratei de evoluţie a diabetului, s-a remarcat progresia severităţii retinopatiei. Dezvoltarea retinopatiei diabetice a avut loc pe fundalul hiperglicemiei bazale şi valorilor crescute ale indicelui HbA1c, în asociere frecventă a hipertensiunii arteriale (84,6%), a supraponderabilităţii şi obezităţii (88,7%), iar indicii metabolismului lipidic au fost în relaţie directă cu calitatea echilibrului diabetului zaharat..

Rolul sistemului enzimatic antioxidant în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la secetă.

Au fost obţinute date experimentale privind argumentarea concepţiei despre existenţa la plante de Glycine max L. (Merr) şi Zea mays L. a stres-memoriei, indusă de seceta repetată în timp. Plantele, care au suportat o secetă moderată la etapele iniţiale ale ontogenezei manifestă o toleranţă sporită la apariţia repetată a secetei în perioada critică. S-a demonstrat implicarea sistemelor de protecție de la speciile reactive de oxigen în formarea stres-memoriei plantelor la apariţia repetată a condiţiilor de secetă. Formarea memoriei de stres depinde de rezistenţa constitutivă a plantelor: plantele cu un potenţial de rezistenţă mai înalt, în particular, cu o toleranţă constitutivă mai mare, mai uşor se adaptează la stresul hidric repetat.

Diversitatea conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula angustifolia MILL.

Au fost creaţi şi evaluaţi hibrizi intraspecifici de Lavandula angustifolia Mill. S-a demonstrat că indicii caracterelor cantitative variază între hibrizi şi formele materne. Conţinutul în ulei esenţial, determinat prin hidrodistilare este mult mai ridicat (3,939 – 5,480% s.u.) la hibrizii creaţi şi selectaţi de cât la formele materne de la care au provenit (2,722 – 3,413% s.u.). Efectul heterozis la conţinutul de ulei variază considerabil la diferiţi hibrizi derivaţi de la diferite forme parentale şi constituie +37,8 …+110,5%. Analiza cantitativă şi calitativă a uleiului esenţial, evaluat prin tehnici GC-SM a stabilit diferenţe considerabile ale componenţei uleiului la diferiţi hibrizi în funcţie de forma maternă. Numărul componenţilor identificaţi în ulei variază de la 18 până la 38. Componenţii majori ai uleiului esenţial sunt: linalool, 24,15 – 50,84%; acetat de linalil, 27,29 – 44,40%; α – terpineol, 3,82 – 4,84%; terpinen-4-ol, 1.11 – 9.21%. Au fost selectaţi hibrizi cu conţinut foarte ridicat (4.939-6.164 % s.u.) de ulei esenţial, cu perioada de vegetaţie diferită - de la timpurie până la tardivă, rezistenţi la secetă. Clonarea acestora a rezultat elaborarea soiurilor noi de levănţică Fr.5S8-24, VM-18V, Fr.8-5-15V.

Комбинационная способность родительских форм томата по комплексу признаков при создании гетерозисных гибридов F1 для одноразовой уборки.

Определена общая комбинационная способность (ОКС) у исходных форм по комплексу признаков (продолжительность вегетационного периода», общая дружность созревания, урожайность, масса и физико-механические свойства плода. Выделены сорта и линии с высокими эффектами ОКС. Определена специфическая комбинационная способность (СКС) у 110 гибридных комбинации полученных в результате гибридизаций по схеме 11х11. Выделены ряд гибридных комбинаций с высокой СКС по комплексу признаков в зависимости от использованных в гибридизации исходных форм, и лишь у отдельных гибридных комбинаций они остаются стабильными. Установлено, что прямые и обратные скрещивания определяют эффективный СКС. Библ. – 9, таб. – 2.

Structura ecologică a populației speciei Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) la limita de vest a arealului.

Lucrarea conține informația cu privire la grivanul cenușiu (Cricetulus migratorius), specie rară, cu un areal discontinuu, puțin cercetată. Răspândit în agrobiocenoze, populează preponderent sectoarele marginale ale culturilor agricole și zona de ecoton. Constituie o densitate relativă medie de 0,26%/100 băteli și o dominanță de 2,89% în raport cu numărul de rozătoare capturate. Stațiunile preferate sunt culturile prășitoare, furajere și gramineele de toamnă. Grivanul cenușiu are o capacitate reproductivă mare, exprimată prin perioada de reproducere de cca 10 luni, maturizare precoce a femelelor, fertilitate medie de 6,2 embrioni, variind în dependență de masa femelelor de la 2 la 9 embrioni. Supraviețuiește în agrobiocenoze datorită prezenței și depozitării semințelor de culturi agricole și a covorului vegetal protector..   

Crabul de mâl (nord-american) Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841) - o nouă specie invazivă în Moldova.

Сrabul de mâl (nord-american) Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841), prins în luna martie 2016 în lacul refrigerent Cuciurgan este o primă descoperire a acestei specii invazive în apele Republicii Moldova, specie aclimatizată în apele salmastre ale Europei și estuarele Mării Negre. Sunt prezentate date contemporane privind particularităţile de mediu ale crabului de mâl (nord-american), căile de invazie și particularităţile, posibilităţile de populare a ecosistemelor acvatice din bazinul fluviului Nistru. O explicație veridică a apariției crabului de mâl în lacul refrigerent Cuciurgan ar fi introducerea întâmplătoare a acestuia în stadiul larvar odată cu plasarea puietului de Pilengas (Liza haematocheilus) din estuarul Hadjibey. Regimul termic şi mineralizarea lacului refrigerent Cuciurgan ar putea fi factorii, care ar determina prezenţa crabului de mâl (Rh. harrisi) în hidrobiocenozele lacului.

Starea structural-funcțională a reproducătorilor scrumbiei-de-Dunăre în fluviul Nistru și principiile științifice ale managementului bioproductivităţii.

Analiza stării structural-funcționale a loturilor de reproducători demonstrează că după caracterele meristice și plastice, ritmul de creștere, de îngrășare și fecunditate, scrumbia din fluviul Nistru face parte din populația care se hrănește în acvatoriile situate în zona nord-vestică a Mării Negre. S-a constatat că în anii cu debitele mari de apă (peste 400 m3/s) loturile de reproducători se concentrează în apropierea barajului Dubăsari, iar în anii cu debitele mici – în zona situată spre gura de vărsare. Au fost formulate principiile de bază ale managementului productivității populațiilor scrumbiei de Dunăre.Страница 1 из 3

Текущие издание

journal