Sun Home
Rezumat

Психосанокреатология, классификация ндивидуальных уровней психического здоровья и пути их идентификации (Лекция на пленарном заседании на двенадцатом международном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии»)
Sănătatea psihică se formează în rezultatul influenței factorilor sociali, procesului de instruire şi se manifestă individual, ceea ce presupune evaluarea etalonului de studiu şi structurarea nivelurilor individuale de sănătate psihică, cărora le-a fost consacrată prelegerea respectivă. Succint se analizează definițiile contemporane ale fenomenului sănătății, este expus un nou concept al sănătății psihice, ce stă la baza studiilor privind mecanismele de formare şi menținere dirijată a acesteia şi pentru prima dată a fost argumentat sistemul de diferențiere şi clasificare a nivelurilor individuale de sănătate psihică.

Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. I. Современное состояние изученности здоровья и пути решения проблемы (Пленарный доклад на V-ом международном съезде физиологов СНГ и V съезде биохимиков России)
În raport sunt analizate date privind morbiditatea populației globale, care denotă despre ascendența continuă a cotei părți a maladiilor cronice neinvazive în structura morbidității generale și despre pronosticul alarmant. Problema sănătății, reieșind din actualitatea și importanța sa, se plasează la același nivel cu problema alimentară, demografică, energetică și altele, care amenință dezvoltarea în continuare a societății. De asemenea, în raport se propune calea de soluționare a problemei sănătății și se prezintă conceptul sistemic al sănătății integrale în premieră elaborat.

Republic Moldova’s major environmental challenges and their impacts on sustainable development
Articolul oferă o privire de ansamblu asupra provocărilor de mediu ale Moldovei efectuată în baza datelor publicate, în special de către Instituțiile Internaționale de Dezvoltare şi Financiare. În baza estimărilor economice a daunelor şi beneficiilor lor sunt prezentate impactele lor asupra dezvoltării durabile a Republicii Moldova. Acestea servesc la cuantificarea problemelor ecologice şi identificarea prioritaților în domeniu, expuse in un tabel special in articolul dat.

Новый подход в изучении психического здоровья человека и уровней его развития
Articolul include analiza literaturii științifice cu privire la starea de cunoaștere a fenomenului de sănătate mintală. Problema este reflectată prin prisma definiției complexe a sănătății mintale, care se bazează pe conceptul principal al psihosanocreatologiei. În lucrare sunt reflectate diversitatea abordărilor științei moderne în determinarea definiției și stabilirea criteriilor sănătății mintale; lipsa unui cadru teoretic coerent pentru a înțelege fenomenul sănătății mintale; criteriile bazate metodologic și individualizate de evaluare a calității sănătății mintale a persoanelor. Este argumentată necesitatea elaborării unei metodologii pentru studiul și evaluarea fenomen ului de sănătate mintală, utilizând în calitate de criterii nivelurile de sănătate mintală.

Incidenţa streptococilor intestinali şi rolul lor în sănătătea organismului
Experimental s-a constatat răspândirea largă a streptococilor intestinali, care există în mod natural, în tubul digestiv uman şi animal. Ei aparțin familiei Streptococcaceae și se referă, anume, la trei genuri microbiene (Enterococcus, Lactococcus şi Streptococcus). În baza literaturii existente şi studiilor proprii s-a evidenţiat că asemenea microorganisme sunt considerate obligative diverselor surse naturale, inclusiv tubului digestiv al omului şi diferitor specii de animale. Streptococii, prezentând partea componentă obligatorie a bacteriocenozei intestinale, îndeplinesc un rol semnificativ în activitatea vitală a organismului, iar numărul lor indică starea sănătăţii acestuia. Utilitatea streptococilor enterici, în majoritate, se datorează proprietăţilor lor probiotice (antagoniste, adezive, sintetizatoare etc.). Se recomandă includerea enterococilor în componenţa preparatelor farmaceutice destinate constituirii, reconstituirii şi menţinerii la nivel optim a microbiocenozei intestinale.

In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis
A fost examinată și testată capacitatea inhibitorilor organometalici activi CMJ-33, CMSA-4, de a induce apoptoza în celulele epiteliale de carcinom de col uterin linia HeLa. Viabilitatea celulelor canceroase a fost determinată prin testul Alamar Blue fiind folosit un indicator redox – resazurin. S-a depistat activitate antitumorală mai mare a substanțelor testate decât la cea luată în calitate de etalon: - doxorubicina (DOXO). În scopul de a detecta eventuala prezenţă a efectelor adverse concomitente legate cu proprietățile pro-oxidante ale compușilor coordinativi, a fost folosită metoda cantitativă ORAC (Oxygen Radical Absorption Capacity). Rezultatele au demonstrat că substanțele testate CMT-67 şi CMSA-4 posedă activitate antioxidantă mai mare decât Trolox și DOXO. În această lucrare, noi constatăm prezența unei corelații pozitive semnificative (coeficient de corelație - 0,98) între efectele anti-proliferative și anti-oxidante pentru compuşii CMT-67, CMSA-4 și DOXO.

Diminuarea impactului factorilor de stres abiotic asupra plantelor de Triticum aestivum L. prin utilizarea regulatorului natural de creştere Reglalg
În condiţii de câmp a fost demonstrat că tratarea seminţelor cu soluţii ale preparatului Reglalg înainte de semănat induce diminuarea lungimii epicotilului la plantele soiului Moldova 5 de la 5,0±0,67 cm până la 2,9±0,42 cm. Aceasta a asigurat formarea nodului de înfrăţire a plantelor experimentale cu 2,1 cm mai profund în sol în comparație cu plantele martor. Datorită efectului menționat, nodul de înfrățire şi sistemul radicular a plantelor a fost amplasat în strat de sol cu umiditate mai stabilă, iar iarna (în iernile geroase și fără zăpadă) temperaturile la acest nivel sunt cu 3-4oC mai înalte (vara respectiv mai joase), ceia ce asigură atenuarea efectelor negative a temperaturilor excesive și a secetei asupra plantelor. Ca urmare, plantele experimentale au crescut și s-au dezvoltat în condiții mai prielnice în comparație cu cele martor. Plantele experimentale erau mai viguroase, cu conținut de clorofilă și capacitate fotosintetică a frunzei stindard mai înaltă în comparație cu cea la plantele martor. În general efectele fiziologice induse de preparatul Reglag au asigurat sporirea cantității recoltei cu circa 18 % și conținutul de gluten în boabe cu 2% față de martor.

Influienţa siliciului asupra unor indici metabolici la plantele viticole
În lucrare sunt prezentate date ce vizează influenţa acidului silicic asupra metabolismului pigmenţilor fotosintetici, activităţii fotosintezei, respiraţiei totale, mitocondriale şi fotorespiraţiei, substanţelor regulatoare de creştere, proceselor de oxido-reducere, a unei căi principale a metabolismului, cum este cea a compuşilor fosforici şi productivităţii plantelor viticole. Acţiunea siliciului asupra plantelor viticole depinde de genotip, organ şi concentraţia preparatului, aceasta fiind mai pronunţată în perioada fenofazei de creştere a boabelor.

Influenţa temperaturii şi duratei ei de acţiune asupra adaptării frunzelor de Quercus robur la şocul termic
Termotoleranţa frunzelor de Quercus robur a fost stabilită cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor. Experienţele de fracţionare a şocului termic au permis estimarea efectului valorii primei doze asupra inducerii capacităţii adaptive a frunzelor după diferite perioade de timp de la aplicarea ei. Starea frunzelor a depins de trei componente care au caracterizat efectul de fracţionare: valoarea primei părţi a dozei (1), valoarea părţii a doua a dozei (2), durata perioadei între cele două doze termice (3). Efectul sumar al fracţionării dozei termice rezidă din bilanţul între derularea proceselor de deteriorare şi a celor de recuperare a degradărilor. Urmare a tratării probelor cu doze moderate ale şocului termic dominau procesele de inducere a adaptării, datorită cărora creştea termotoleranţa frunzelor după aplicarea primei doze termice. După aplicarea dozelor înalte prevalau procesele de degradare în comparaţie cu cele de recuperare şi adaptare, fapt care a determinat diminuarea termotoleranţei frunzelor. Rezultatele obţinute sugerează că metoda de fracţionare a dozelor şocului termic permite estimarea termotoleranţei iniţiale şi a capacităţii de adaptare a frunzelor. Manifestarea specifică a proceselor care controlează termotoleranţa iniţială şi cea adaptivă ca urmare a variaţiilor temperaturilor sezoniere determină supravieţuirea plantelor în condiţii aride.

Documentation of the Solanaceae genetic resources in Republic of Moldova
În cadrul Laboratorului de Resurse Genetice Vegetale a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a fost elaborat şi implementat în practică sistemul de documentare ReGen, ce conţine date privind colecţiile de plante existente în banca de gene. În această lucrare sunt aduse date privind documentarea colecţiei de germoplasmă a familiei Solanaceae conservate ex situ. În studiu au fost incluse trei specii: tomatele (Solanum lycopersicum L.), ardeiul (Capsicum annuum L.) şi pătlăgele vinete (Solanum melongena L.). În baza de date ReGen sunt stocate datele de paşaport şi datele de evaluare şi caracterizare a 583 mostre de tomate, 152 mostre de ardei şi 48 mostre de pătlăgele vinete. Fiecare mostră este însoţită de un set de informaţii standardizate, cuprinse în aşa-numiţii descriptori de paşaport, elaboraţi de Institutul de Resurse Genetice Vegetale (Bioversity International) şi care permit atât identificarea probelor, precum şi schimbul de informaţii la nivel naţional şi internaţional. Structura datelor de evaluare şi caracterizare corespund standardelor internaţionale (FAO/ Bioversity International).



Pagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal