Sun Home
Rezumat

Abordări contemporane în sensibilitatea şi rezistenţa antifungică
Prezenta lucrare este orientată spre elucidarea principalelor mecanisme de acţiune a preparatelor antifungice, precum şi sistemele de clasificare contemporane ale preparatelor antifungice în baza acestor mecanisme, dar şi a structurii lor chimice. Sunt evidenţiate cele mai universale mecanisme de dezvoltare a rezistenţei la acţiunea preparatelor antifungice. Este argumentată necesitatea unor noi cercetări orientate spre stabilirea posibilităţilor de depăşire a rezistenţei la tratamentul antifungic. Sunt prezentate exemple de rezultate obţinute în rezultatul abordărilor contemporane a acestei probleme terapeutice şi farmaceutice.

Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare
În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor asupra dinamicii modificării activităţii antioxidante a extractelor hidric, hidroetanolic de 50% şi etanolic obţinute în baza biomasei de Spirulina platensis, cultivată în condiţii de laborator în regim de iluminare continuă şi 12/12 ore zi/noapte. Capacitatea de inhibiţie a radicalului cation ABTS a extractelor hidric şi etanolic este semnificativ mai înaltă în cazul biomasei crescute în condiţii de iluminare continuă. În extractele hidroetanolice de 50% aceeaşi tendinţă se menţine doar pe durata fazei exponenţiale de creştere. Cea mai performantă capacitate antiradicalică faţă ABTS˙ este caracteristică extractului etanolic obţinut din biomasa de stirulină crescută în condiţii de iluminare continuă (până la 70,14% inhibiţie). Capacitatea antiradicalică faţă de radicalul DPPH a extractelor hidroetanolic şi etanolic din biomasa de spirulină crescută în regimuri diferite de iluminare este practic la acelaşi nivel, iar fluctuaţiile observate pe parcurs sunt determinate de vârsta culturii. În cazul extractului hidric capacitatea de inhibiţie a radicalului DPPH este de peste 6 ori mai înaltă în cazul când pentru extragere este utilizată biomasa crescută în condiţii de iluminare continuă faţă de cea obţinută la iluminare în regim fotoperiodic

Антропогенная трансформация и ее роль в формировании урбанистических природных очагов иксодовых клещей(Acarinа: Iхоdidae) в районах низовья Днестра
В работе рассмотрены результаты изучения иксодовых клещей по полевым сборам за 2011 - 2014 года в некоторых районах, подверженных антропогенному прессу, в зонах низовья Днестра. Обобщены собственные и литературные данные о видовом составе, приведен мониторинг динамики численности иксодовых клещей в зависимости от абиотических факторов. Библ.-13, табл.-2,рис.-4

Aprecierea accelerată a termotoleranţei genotipurilor de grâu în baza specificului influenţei şocului termic asupra germinării seminţelor
În baza analizei influenţei şocului termic cu diferite temperaturi (factorul intensiv) şi durate de expoziţii (factorul extensiv) asupra parametrilor de germinaţie a seminţelor a fost testată posibilitatea distribuţiei soiurilor de grâu după termotoleranţă. Datele obţinute au demonstrat că seminţele soiurilor de grâu răspund în mod individual la expunerea cu doze specifice ale şocului termic. În baza parametrilor de germinare a seminţelor şi dinamicii de apariţie a rădăcinilor, 19 soiuri de grâu au fost distribuite după termotoleranţă. Parametrii dozei şocului termic optimali pentru separarea unui număr mare de genotipuri de grâu după termotoleranţă şi cei necesari pentru selectarea unor forme cu termotoleranţă deosebită (înaltă sau joasă) sunt diferiţi. Se presupune că procedeele propuse, datorită simplicităţii, productivităţii şi puterii de rezoluţie înalte ar putea fi utilizate nu numai pentru aprecierea termotoleranţei diferitor genotipuri de grâu, dar şi pentru a determina influenţa condiţiilor de cultivare şi reglatorilor de creştere asupra termotoleranţei seminţelor

Целесообразность реконструкции белоакациевых насаждений с вводом интродуцированного ореха черного в лесных фитоценозах нижнего Днестра
В статье рассматривается проблема усыхающих белоакациевых насаждений, требующих реконструкции в лесных фитоценозах Нижнего Днестра. Дана сравнительная оценка роста, состояния, количества деловых стволов, запаса насаждений и возраста технической спелости древесины насаждений дуба черешчатого, ореха черного и акации белой в сухих лесорастительных условиях Гербовецкого лесничества. Рекомендуется к применению технология реконструкции неудовлетворительных по состоянию и составу белоакациевых насаждений в лесных фитоценозах Нижнего Днестра, базирующаяся на использовании образующихся в процессе усыхания насаждений экологических ниш с вводом ореха черного. Библ.- 11, табл. – 3, рис. – 1

Characteristics of identified morphology of genus schistura mcclelland, 1838 in the gianh river basin from Vietnam
Genus Schistura McClelland, 1838 consists 193 species, in which 29 species mainly distribute in the upper small parts of stream and rivers in Vietnam. Analysis and identification of 248 specimens of genus Schistura McClelland, 1838 in the Gianh river basin from Vietnam. We have classified four species: Schistura finis Kottelat, 2000; Schistura hingi (Herre, 1934); Schistura kottelati Tuan et al, 2015; Schistura pervagata Kottelat, 2000. Which has species: Schistura finis Kottelat, 2000

Conţinutul metalelor grele în miere şi propolis
Scopul acestei lucrări a fost determinarea reziduurilor de metale grele precum sunt Pb, Cd şi Cu în miere şi propolis, în diferite zone ale republicii Moldova, cu diferit impact antropic. Pentru aceasta, au fost selectate 4 zone de cercetare (zona forestieră, zona agricolă, zona transport auto şi zona industrială) unde au fost amplasate câte 12 familii de albine. În perioada 2012-2013 în luna mai şi iunie, de la fiecare familie au fost colectate câte 10g de produs apicol cercetat. Analiza cantitativă a metalelor grele studiate în produsele apicole a fost efectuată folosind metoda Spectrometriei de Absorbţie Atomică cu atomizare termică (GFASS). A fost constatat, că conţinutul MG în miere şi propolis depinde de specificul zonei amplasării stupinei. Rezultatele cercetărilor au depistat, prezenţa MG cercetate în toate probele de miere analizate, cu excepţia de Cd, care nu a avut valori detectabile. Cel mai mare conţinut de Pb şi Cu în miere a fost înregistrat în zona industrială (0,162 ± 0,021 şi 0,481 ± 0,055 mg/kg), iar cel mai mic conţinut - în zona forestieră (0,017 ± 0,002 şi 0,031 ± 0,003 mg/kg). A fost constatată prezenţa MG şi în probele de propolis cercetate. Cel mai mare conţinut de Pb şi Cd în propolis a fost înregistrat în zona industrială (9,23 ± 1,08 şi 0,402 ± 0,055 mg/kg), iar cel mai mic conţinut în zona forestieră (2,28 ± 0,44 şi 0,038 ± 0,002 mg/kg). Cel mai mare conţinut de Cu în propolis a fost înregistrat în zona transport auto (6,74 ± 0,33 mg/kg), iar cel mai mic în zona forestieră (3,24 ± 0,26mg/kg). Concentraţiile de MG în mierea şi propolisul din Republica Moldova nu depăşesc LMA stabilite de normele europene şi internaţionale. Prin urmare, putem concluziona că produsele apicole cercetate precum şi zonele din care au fost culese nectarul şi propolisul nu sunt poluate cu metale grele

Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare
În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor asupra dinamicii modificării componenţei biochimice a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis, cultivată în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare. Au fost testate două regimuri de iluminare - continuă şi periodică (12 ore lumină :12 ore întuneric), iar în biomasa obţinută a fost monitorizat conţinutul cantitativ al proteinelor, lipidelor, glucidelor, pigmenţilor ficobilinici, carotenoizi, clorofilei. Productivitatea spirulinei în modele experimentale a fost similară, diferenţele fiind observate în componenţa biomasei. Regimul de cultivare de tip periodic poate fi considerat mai puţin favorabil culturii de spirulină, chiar dacă este propriu mediului natural de creştere, fiind asociat cu reducerea cantităţii de proteină şi creşterea conţinutului hidraţilor de carbon în biomasă, precum şi cu o acumulare mai pronunţată a produselor peroxidării lipidice, în special la finele perioadei de monitorizare. În condiţiile regimului de iluminare continuă se menţine un nivel stabil redus al produselor peroxidării pe toată durata cultivării, fiind o mărturie a condiţiei fiziologice normale în biomasa de spirulină.

Efectul acidului salicilic asupra procesului de adaptăre a plantelor la secetă
S-a studiat efectul acidului salicilic şi derivaţilor lui cu cationi de NH4 , K , Mg asupra proceselor fiziologice a plantelor isohidrice de Zea mays L. şi anisohidrice de Sorghum bicolor L., Möench în diferite condiţii de umiditate. S-a stabilit, că particularităţile de autoreglare a status-ului apei, induse de secetă, sunt asociate cu caractere morfologice adaptive: reducerea suprafeţei de evaporare prin senescenţa frunzelor inferioare (la porumb) şi lăstarilor adventivi (la sorg), frunze rulante (la porumb), cutinizare şi exudaţii de oxizi de siliciu (la sorg). S-a demonstrat, că salicilaţii participă în inducţia mecanismelor de toleranţă a plantelor la secetă prin modularea absorbţiei, conductibilităţii hidraulice, rezistenţei stomatelor şi intensităţii transpiraţiei. Atare modificări adaptive sunt orientate spre eficientizarea maximă a utilizării apei în procesul de producţie. Tratarea seminţelor înainte de semănat şi aparatului foliar al plantelor cu salicilaţi relevant majorează toleranţa organismului la intemperiile ulterioare, ceea ce se repercutează asupra creşterii, productivităţii şi recoltei plantelor.Pagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal